بررسی تأثیر چای بابونه بر بهبود دیسمنوره اولیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران

2 مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: قاعدگی دردناک یا دیسمنوره یکی از شایع ترین اختلالات در زنان است، به طوری که بین60 تا 93 درصد زنان به آن مبتلا می‌باشند. دیسمنوره اولیه با اینکه مشکل خاصی در دستگاه تناسلی زن وجود ندارد با درد در ناحیه پایین شکم که به ران ها تیر می کشد مشخص می شود و این درد، چند ساعت قبل و یا هم زمان با شروع خونریزی قاعدگی آغاز می‌شود و حداکثر 2 تا 3 روز به طول می‌انجامد. جهت درمان از داروهای مسکن، گیاهان دارویی و ماساژ درمانی استفاده می‌شود. استقاده از چای بابونه به طور تجربی درد قاعدگی را تسکین می‌دهد، اما در سراسر جهان تحقیق علمی در این زمینه صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر چای بابونه بر درد دوران قاعدگی در دانشجویان دانشگاه آزاد تویسرکان می باشد.
روش کار: در این مطالعه، نیمه تجربی و مداخله ای 80 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد تویسرکان وارد مطالعه شدند. این دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. تعداد افراد در گروه مداخله و کنترل هرکدام40 نفر بود. در گروه مداخله، یک هفته قبل از قاعدگی و 5 روز اول دوران قاعدگی، هر روز 2 فنجان چای بابونه داده می‌شد که برای مدت 3 ماه درمان ادامه می‌یافت. نتایج قبل از مداخله، 1 و 3 ماه بعد از مداخله در 4 پرسشنامه مجزا (پرسشنامه‌ها شامل اندازه‌گیری درد، احساسات، میزان نگرانی و قدرت سازگاری بود) ثبت شد. از آزمون ویلکاکسون و مجذورکای جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: درد، میزان نگرانی و احساسات در گروه مداخله، پس از گذشت یک ماه از مصرف چای نسبت به گروه کنترل معنی‌دار بوده است. مجموع میانگین نمرات چهار پرسشنامه در گروه مداخله، پس از گذشت1و3 ماه بعد از مصرف چای بابونه نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری داشته است (001/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهدکه نوشیدن چای بابونه جهت تسکین درد قاعدگی ناشی از دیسمنوره اولیه و مشکلات روانی- اجتماعی آن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chamomile Tea for Relief of Primary Dysmenorrhea

نویسندگان [English]

  • Ensieh Jenabi 1
  • Samira Ebrahimzadeh 2
1 Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Azad Islamic University, Toyserkan Branch, Toyserkan, Iran.
2 Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Primary dysmenorrhea is a common disorder occurs in 60-93% of women in menstrual age. It is characterized by pain in the lower abdomen region which may radiate to thighs, despite no dysfunction in the genital system. The onset is in early stages of menstruation that may last by 2 to 3 days. Tranquilizers, herbal drugs and massaging are being applied as treatmentmodalities. Chamomile tea may alleviate the pain, but scientific studies have yet to be conducted. The purpose of this study was to investigate the effects of applying chamomile tea on dysmenorrhea.
 
Methods: 80 students of Toyserkan Azad University in western Iran were enrolled in such semi-experimental study. They were randomly divided into two equal groups of study and control. Participants in the study group were asked to drink two cups of Chamomile tea a day, 1 week prior to menstruation and first five days of their menstruation cycle for a 3 month period. Data were gathered by four separate questionnaires (McGill Pain Questionnaire, Visual Analogue Scales for Anxiety, Perceived Stress Scale and The Psycho physiologic Life Adaptation Scale). They were applied before the commencement of intervention, on 1st month and 3rd month, respectively. Data analysis was carried out using Wilcoxon and Chi-square tests.
 
Results: After 1 month of usingChamomile tea, study group had a statistically significant difference in experiencing menstrual pain, distress and anxiety compared to those of control one.There were statistically significant difference between two groups in summation of means of four questionnaires, on 1st and 3rd months of usingChamomile tea (p<0.001).
 
Conclusion: The study finds chamomile tea an effective therapy in relieving the pain originated from primary dysmenorrhea and its consequent psycho-social problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • Dysmenorrhea
  • Chamomile tea
1. Campbell M, McGrath P. Use of medication by adolescents for the management of menstrual discomfort.
Arch Pediatr Adolesc Med 1997;151:905-12.
2. Hillen J, Grbavac S. Primary dysmenorrhea in young western Australian women: prevalence, impact and
knowledge of treatment. J Adolesc Health 1999;25:40-5.
3. Johnson J. Level of knowledge among adolescent girls regarding effective treatment for dysmenorrhea.
J Adolesc Health Care. 1988;9:398-402.
4. Banikarim C, Chacko MR, Kelder SH. Prevalence and impact of dysmenorrhea on Hispanic female
adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154:1226-9.
5. Wilson C, Keye W. A survey of adolescent dysmenorrheal and premenstrual symptom frequency.
J Adolesc Health Care 1998;10:317-22.
6. Klein J, Litt I. Epidemiology of adolescent dysmenorrhea. Pediatrics 1981;68:661-4.
7. Tseng YF, Chen CH, Yang YH. Rose tea relief of primary dysmenorrhea in adolescents: a randomized
controlled trial in Taiwan. J Midwifery Womens Health 2005;50(5):51-6.
8. Dawood MY. Dysmenorrhea. Clin Obstet Gynecol 1990;33:168-78.
9. Allaire Ad, Moos MK, Wells SR. Complementary and alternative medicine in pregnancy a survey of North
Carolina certified nurse-midwives. Obstet Gynecol 2000;95:19-23.
10. Astin JA. Why patients use alternative medicine: results of a national study. JAMA 1998; 279:1548-53.
11. Barene I, Daberte I, Zvirgzdina L, Iriste V. The complex technology on products of German chamomile.
Medicina 2003:39(2):127.
12. Proctor ML, Murphy PA. Herbal and dietary therapies for primary and secondary dysmenorrheal.
Cochrane Database Syst Rev 2001;(3):CD002124.
13. Kennedy S. Primary dysmenorrhoea. Lancet 1997:349(9059):1116.