ارتباط بیان Her-2/neuبا وضعیت گیرنده های استروژن، پروژسترون و ژن p53 در زنان مبتلا به سرطان اولیه پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل، رامسر، ایران

2 استادیار گروه داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، رامسر، ایران

3 متخصص رادیولوژی، بیمارستان امام سجاد (ع)، رامسر، ایران

4 متخصص آسیب شناسی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت سرطان پستان، شناخت عواملی که بتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم سرنوشت نهایی بیماران مبتلا به سرطان پستان را مشخص کند در تصمیم گیری بالینی وانتخاب درمان مفید است. تعیین، بیان و ارزیابی عواملی مانند گیرنده های استروژنی، گیرنده های پروژسترونی، گیرنده رشد اپیدرمی انسان (Her-2/neu) و ژن p53 می تواند در درمان سرطان مؤثر، وپیش آگهی آن را تا حدودی مشخص کند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین بیان بالای Her-2/neu با گیرنده های استروژن و پروژسترون و ژنp53 در زنان مبتلا به سرطان اولیه پستان بوده است.
 
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی است که بر روی 67 بیمار زن مبتلا به سرطان اولیه پستان که در فاصله سال های 1384-1380در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد رامسر بستری شده بودند، انجام شده است. داده ها از طریق اطلاعات موجود در پرونده ها در زمینه وضعیت بیان Her-2/neu، گیرنده های استروژن و پروژسترون و ژن p53 جمع آوری گردید. ارزیابی با روش نیمه کمی ایمونوهیستوشیمیایی و با استفاده از کیت های Her-2/neu، گیرنده های استروژنی (ER)،گیرنده های پروژسترونی (PR) و ژن p53، ساخت شرکت Dako رنگ آمیزی و نمونه های مثبت و منفی مشخص گردید. به منظور تجزیه و تحلیل ازتست های آماری توصیفی و تحلیلی استفاده گردید.
 
یافته ها: نتایج نشان داد 7/50% موارد مطالعه شده دارای گیرنده های استروژنی، 3/43% دارای گیرنده های پروژسترونی، 3/31% دارای ژن p53 و 3/31% بیماران نیز Her-2/neu مثبت بودند. Her-2/neu در 2/14% از بیمارانی که دارای گیرنده های استروژنی و پروژسترونی به صورت توأم بودند و در 7/66% از بیمارانی که فاقد PR وER بودند، مثبت تشخیص داده شد. آزمون مجذور کای اختلاف معنی داری را بین Her-2/neu مثبت و ER مثبت (030/0p<)، PR مثبت (014/0p<)، بیان توأم PR و ER مثبت (001/0p<) بیان توأم PR و ER منفی (004/0p<) و سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان (003/0p<) نشان داد. بین افزایش Her-2/neu و متغیرهایی مانند ژن p53، سن، منوپاز و وضعیت تأهل ارتباط معنی داری پیدا نشد.
 
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط معنی دار بین بیان بالای Her-2/neu و وضعیت گیرنده های پروژسترونی و استروژنی، خصوصاً توجه به ارتباط معنی دار قوی تر بین افزایش Her-2/neu و تومورهای فاقدگیرنده های استروژنی و پروژسترونی، می توان از درمان های خاص در این مورد استفاده مطلوب نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between Expression of Her-2/neu Gene and Estrogen Receptors, Progesterone Receptors and p53 Gene among Female with Primary Breast Cancer

نویسندگان [English]

 • Abbas Shamsalinia 1
 • Shahrbano Keihanian 2
 • Fatemeh Ghaffari 1
 • Mohammad Mansore Saravi 3
 • Mohammad Najafi Ashtiani 4
1 Lecturer, Ramsar Faculty of Nursing & Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Ramsar, Iran.
2 Assistant Professor of Internal Medicine, Tonekabon Islamic Azad University, Ramsar, Iran.
3 Radiologist, Imam Sajjad Hospital, Ramsar, Iran.
4 Pathologist, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction:Considering the importance of breast cancer, identifying the factors that may either directly or indirectly determine the final prognosis of afflicted patients is helpful in clinical decision making, clinical approach and treatment of disease. Determination, expression and evaluation of estrogen receptors (ER), progesterone receptors (PR), human epidermal growth factor receptor (Her-2/neu) and p53 gene are somehow effective in prognoses and treatment of the disease. The purpose of this study is to recognize if any relationship exists between Her-2/neu gene amplification and estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and p53 gene among female with breast cancer.
 
Methods: This descriptive cross-sectional study is performed on 67 women with primary breast cancer whom were hospitalized at oncology ward in Emam Sajjad Hospital (Ramsar, Iran, 2001-2005). Data were gathered from participants medical records, based on Her2/neu gene amplification, estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and p53 gene. Samples were evaluated by semi-quantitative immunohistochemistry method using Her-2/neu gene amplification kit, along with ER, PR and p53 gene amplification kits. Data were analyzed by descriptive and analytic statistic tests.
 
Results: It was revealed that 50.7% of studied cases had positive ER, whereas 43.3% were PR positive, 31.3% were p53-positive and 31.3% had positive Her-2/neu. Her-2/neu gene was amplified in 14.2% of ER/PR positive cases andin 66.7% of ER/PR negative subjects. Uusing Chi-square test it was revealed that there is statistically significant correlations between Her-2/neu expression and positive ER (p<0.030), positive PR (p<0.014), simultaneous expression of ER and PR (p<0.001), negative PR and ER expression(p<0.004) and positive family history for cancer (p<0.003), respectively. In addition, no correlation was found between Her-2/neu expression and p53 gene, age, menopause and marital age of patients.
 
Conclusion: Regarding the significant correlation between Her-2/neu amplification and state of estrogen/progesterone receptors, and more significant correlation between Her-2/neu amplification and estrogen/progesterone receptor-negative tumors we can apply exclusive treatment modalities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gene expression
 • Her-2/neu
 • Estrogen receptors
 • Progesterone receptors
 • P53
 • Breast Cancer
1. Davati A, Tavakoli A, Jalali Nadoushan MR. MExpression of Bcl-2 Gene in Primary Breast Cancer and its
Correlation with Some Prognostic Factors. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
2007:17(58):30-6. [Article in Farsi]
2. Iranian Ministry of Health, Deputy for Health Directory, CDC, Cancer Office. National cancer registry
report 2006-2007. 3rd ed. Tehran: Center for Disease Control Publication; 2007. p. 27-9. [Text in Farsi]
3. Siziopikou KP, Ariga R, Proussaloglou KE, Gattuso P, Cobleigh M. The challenging estrogen receptornegative/
progesterone receptor-negative/HER-2-negative patient: a promising candidate for epidermal
growth factor receptor-targeted therapy? Breast J 2006;12(4):360-2.
4. Hashemi E, Montazeri A, Akbari ME, Najafi M, Haghighat Sh, Kaviani A. Role of Tumor Markers in Breast
Cancer Recurrence. Guilan University of Medical Sciences Journal 2006;15(57):23-28. [Article in Farsi]
5. Mylonas I, Makovitzky J, Jeschke U, Briese V, Friese K, Gerber B. Expression of Her2/neu, steroid
receptors (ER and PR), Ki67 and p53 in invasive mammary ductal carcinoma associated with ductal
carcinoma In Situ (DCIS) Versus invasive breast cancer alone. Anticancer Res 2005;25(3A):1719-23.
6. Ariga R, Zarif A, Korasick J, Reddy V, Siziopikou K, Gattuso P. Correlation of her-2/neu gene amplification
with other prognostic and predictive factors in female breast carcinoma. Breast J 2005;11(4):278-80.
7. Pinto AE, André S, Pereira T, Nóbrega S, Soares J. C-erbB-2 oncoprotein overexpression identifies a
subgroup of estrogen receptor positive (ER+) breast cancer patients with poor prognosis. Ann Oncol 2001
Apr;12(4):525-33.
8. Nyagol J, Nyong'o A, Byakika B, Muchiri L, Cocco M, de Santi MM, et al Routine assessment of hormonal
receptor and her-2/neu status underscores the need for more therapeutic targets in Kenyan women with
breast cancer. Anal Quant Cytol Histol 2006;28(2):97-103.
9. Xu R, Feiner H, Li P, Yee H, Inghirami G, Delgado Y, et al. Differential amplification and overexpression
of HER-2/neu, p53, MIB1, and estrogen receptor/progesterone receptor among medullary carcinoma,
atypical medullary carcinoma, and high-grade invasive ductal carcinoma of breast. Arch Pathol Lab Med
2003;127(11):1458-64.
10. Lal P, Salazar PA, Ladanyi M, Chen B. Impact of polysomy 17 on HER-2/neu immunohistochemistry in
breast carcinomas without HER-2/neu gene amplification. J Mol Diagn 2003;5(3):155-9.
11. Konecny G, Pauletti G, Pegram M, Untch M, Dandekar S, Aguilar Z, et al. Quantitative association
between HER-2/neu and steroid hormone receptors in hormone receptor-positive primary breast cancer.
J Natl Cancer Inst 2003;95(2):142-53.
12. Montgomery KG, Gertig DM, Baxter SW, Milne RL, Dite GS, McCredie MR, et al. The HER2 I655V
polymorphism and risk of breast cancer in women < age 40 years. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
2003;12(10):1109-11.
13. Paik S, Bryant J, Park C, Fisher B, Tan-Chiu E, Hyams D, et al. erbB-2 and response to doxorubicin in
patients with axillary lymph node-positive, hormone receptor-negative breast cancer. J Natl Cancer Inst
1998;90(18):1361-70. 
 
14. Allred DC, Harvey JM, Berardo M, Clark GM. Prognostic and predictive factors in breast cancer by
immunohistochemical analysis. Mod Pathol 1998; 11(2):155-68.
15. Naghshvar F, Torabizadeh Zh, Emadian O, Zare A, Ghahremani M. Status of estrogene, progesterone
receptors and HER-2/neu expression in invasive breast cancer. Journal of Gorgan University of Medical
Sciences 2007;8(4):64-7. [Article in Farsi].
16. Guarneri V, Giovannelli S, Ficarra G, Bettelli S, Maiorana A, Piacentini F, et al. Comparison of HER-2 and
hormone receptor expression in primary breast cancers and asynchronous paired metastases: impact on
patient management. Oncologist 2008;13(8):838-44.
17. Lüftner D, Lüke C, Possinger K. Serum Her-2 in the management of breast cancer patient. Clin Biochem
2003;36(4):233-40.
18. Fakheri T, Najafi B, Fadakar Soogheh GH. Correlation Of P53 Protein Expression with Clinicopathologic
Parameters and Hormonal Receptor Status in Breast Cancer Patients. Guilan University of Medical
Sciences Journal 2006;15(58):1-6. [Article in Farsi]
19. Ferrero-Poüs M, Hacène K, Bouchet C, Le Doussal V, Tubiana-Hulin M, Spyratos F. Relationship between
c-erbB-2 and other tumor characteristics in breast cancer prognosis. Clin Cancer Res 2000;6(12): 4745-54.
20. Quddus RM, Sung JC, Zhang C, Pasqueriello T, Eklund M, Steinhoff MM. HER-2/neu expression
in locally advanced breast carcinomas: pre-and post-neoadjuvant chemotherapy. Breast Cancer
2005,12(4)294-8.