ارتباط سقط خود به خودی و سلامت عمومی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3 متخصص زنان و زایمان، سمنان، ایران

4 مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: سقط خودبه خود شایع‌ترین عارضه درحاملگی است. با توجه به این که در مورد به مخاطره افتادن سلامت عمومی متعاقب سقط، اختلاف نظر وجود دارد، این مطالعه جهت ارزیابی ارتباط بین سقط خودبه خودی و سلامت عمومی متعاقب آن، انجام شد.
روش کار: دراین مطالعه کوهورت، درمرحله اول، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 برای 500 زن باردار درمراحل اولیه حاملگیِ مراجعه کننده به درمانگاه های عمومی شهر سمنان درسال های 86-1384 ، تکمیل شدکه ماهانه پیگیری شدند. درمرحله دوم در98 زنی که سقط کردند،یک ماه بعدازسقط، پرسشنامه GHQ-28 مجدداً توسط آنان تکمیل‌شد. از زنانی که سقط نکردند 98 نفرانتخاب و پس ازهفته 20 حاملگی (زمانی که خطر سقط منتفی می‌شد) پرسشنامه فوق مجدداٌ توسط آنان تکمیل شد. این زنان از بین آن هایی که سقط نکردند به طورتصادفی انتخاب شدند. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده ازآزمون های مجذورکای، دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین (± انحراف معیار) سن زنانی که سقط کردند 1/6±3/26 وزنانی که سقط نکردند 8/5±4/25 سال بودکه تفاوت آن ها معنی دار نبود. دوگروه از نظرتعداد حاملگی قبلی، تعداد فرزندان زنده، تعداد سقط قبلی و سطح تحصیلات تفاوت معنی داری نداشتند. نتایج نشان داد که وقوع سقط اثر معنی‌داری بر بروز اختلالات جسمی (027/0=p، 7/34= OR)، اضطراب و اختلال خواب (043/0= p، 0/5 = OR)، افسردگی (027/0= p، 5/11= OR) و سلامت عمومی بعد از سقط (001/0>p ، 2/10= OR) دارد. با این وجود ابتلا به سقط اثر معنی‌داری برکارکرد اجتماعی بعد از سقط نداشت. میانگین نمره کلی GHQ-28 درگروهی که دچارسقط شدند، قبل ازسقط 6/22 و بعد از سقط 4/29 بود. درگروه شاهد، قبل از هفته 20 حاملگی و بعد از هفته 20 حاملگی میانگین نمرات به ترتیب 5/22 و 5/21 بود. میانگین تغییرات نمره سلامت عمومی در دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت (001/0> p).
نتیجه‌گیری: حمایت روانی در هنگام مواجهه با افراد مبتلا به سقط جهت افزایش کیفیت زندگی این افراد ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between Spontaneous Abortion and General Health Condition

نویسندگان [English]

  • Nahid Rahbar 1
  • Raheb Ghorbani 2
  • Seddigheh Moazen 3
  • Nematollah Setoodeh Asl 4
1 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Associate Professor of Social Medicine, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3 Gynecologist, Semnan, Iran.
4 Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Spontaneous abortion is the most common complication of pregnancy. However, the effects of abortion on mental health remain controversial. The purpose of this study is to assess the relationship between spontaneous abortion and general health outcomes.
Methods: In this cohort study, the General health questionnaire 28 (GHQ-28) were administered for 500 women in early stage of pregnancy referring to state clinics of Semnan city between 2007-2008. These women were fallowed afterwards on a monthly schedule. 98 abortions have occurred among these women who were once more fulfilling the GHQ-28 one month after abortion. Another 98 women were randomly selected from those who experienced no abortion until 20th week of gestational age to answer the GHQ-28 as control group. Statistical analyses were performed using t-test, Chi Square, Fisher exact tests and Logistic regression.
Results: Mean (±SD) age in abortion group was 26.3±6.1, whereas in control group was 25.4±5.8 years, which were not statistically significant. There was no significant difference between two groups in their number of previous pregnancies, living children, previous abortions and education levels. Abortion has significant effect on incidence of somatic disorder (OR=34.7, P=0.027), anxiety and sleep disorder (OR=5.0, P=0.043), depression (OR=11.5, P=0.027) and general health condition after-abortion (OR=10.2, P<0.001). While on the contrary, abortion did not have any significant effect on social function. GHQ-28 mean score in the case group before abortion and after abortion was 22.6 and 29.4 respectively. However, mean score in the control group was 22.5 and 21.5, respectively before and after 20th weeks of gestational age. Changes in mean health scores of two group were significant (P<0.001).
Conclusion: Psychological support of women with abortion for improve their quality of life is a necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spontaneous abortion
  • General Health
  • Mental health
  • Quality of life
  • GHQ28