بررسی اثر چاقی و افزایش وزن بر نتایج بارداری و زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران

چکیده

مقدمه: چاقی یک مشکل بهداشتی گسترده در سراسر جهان می باشـد. چـاقی و افـزایش وزن در دوران بـارداری بـا
افزایش خطر پره اکلامپسی، افزایش سن حاملگی و زایمان سزارین همراه بوده اند. هدف از این مطالعه بررسی چاقی و
افزایش وزن بر نتایج بارداری و زایمان می باشد.
روش کار: تمامی زنانی که در فاصله اردیبهشت تا اسفند سـال 1386 جهـت زایمـان بـه واحـد زایشـگاه بیمارسـتان
بیمارستان تأمین اجتماعی همدان مراجعه کرده بودند، در این مطالعه وارد شدند. تعداد افراد مورد بررسی، 1272 نفر
بود. پس از تکمیل پرسشنامه (حاوی سؤالاتی در زمینه مشخصات فردی اشخاص مـورد مطالعـه، طـول مرحلـه اول و
دوم زایمان و وزن نوزاد)، شاخص توده بدنی آنان بر اساس تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم (وزن ابتدای دوران بـارداری
و قبل از 12 هفتگی) بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه شد. سپس دادهها با استفاده از آزمون مجذورکای و آزمـون
ویلکاکسون مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها: چاقی و افزایش وزن دوران بارداری به طور معنی داری با پاریتی قبلی مادر، افزایش وزن نوزاد، سن بارداری،
افزایش فاز فعال مرحله اول و کل مرحله دوم زایمان ارتباط داشت ( p<0/05).
نتیجهگیری: با پیشگیری از افزایش وزن و چاقی دوران بارداری، میتوان از نتایج زیان بار مادری و نوزادی جلـوگیری
نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Obesity and Overweight on Outcomes of Pregnancy and Delivery

نویسنده [English]

  • Ensieh Jenabi
Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Azad Islamic University, Toyserkan Branch, Toyserkan, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Obesity is a wide-spread health problem in the world. Obesity and overweight in gestational period are associated with increased risk of preeclampsia, prolonged gestational age and cesarean section. The purpose of present study is to evaluate the effect obesity and overweight on pregnancy outcomes and delivery.
 
Methods: All the pregnant women referring to referring to delivery ward of Hamedan Tamin Ejtemaee hospital were enrolled between May 2007 and March 2008. The total number of studied women was 1272 subjects. After fulfilling a questionnaire (containing demographic characteristics of patients, duration of first and second stage of labor and neonatal weight), their BMI by dividing their weight in kilograms (at the beginning of pregnancy and before the 12th weeks of gestational age) by the square of their height in centimeter were calculated. Then data were analyzed using Chi-square and Wilcoxon test.
 
Results: There was a significant correlation between obesity and overweight with prior parity, neonatal overweight, gestational age, lengthening of active phase of first stage and whole the second stage of labor (P<0.05).
 
Conclusion: By prevention of obesity and overweight, it would be possible to hinder maternal and neonatal harm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • Overweight
  • Body mass index
  • Pregnancy outcomes
  • Delivery outcomes
1. Janghorbani M, Amini M, Willet WC, Gouya MM, Delavari A, Alikhani S. First nationwide survey of
prevalence overweight, underweight and abdominal obesity in Iranian adults. Obesity 2007:15:2797-808.
2. Barbara W, Graves SA, Dejoy A, Penelope P. Maternal body mass index, delivery route, and induction of
labor in a midwifery caseload. J Midwifery Womens Health 2006:51(4):254-9.
3. Sukalich S, Mingione MJ, Glanz JC. Obstetric outcomes in overweight and obese adolescents.
Am J Obstet Gynecol 2006:195:851-5.
4. 4. Cedergren M. Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome in Sweden.
Int J Gynecol Obstet 2006:93:269-74.
5. Bray GA, Jordan HA, Sins EAH. Evaluation of the obese patient. JAMA 1976:235:1487-91.
6. Catalin SB, Irina AB, Andrew MM, Carl PW. Intrauterine pressure during the second stage of labor in
obese women. Obstet Gynecol 2004:103:225-30.
7. Doherty DA, Magann EF, Francis J, Morrison JC, Newnham JP. Pre-pregnancy body mass index and
pregnancy outcomes. Int J Gynecol Obstet 2006:95:242-7.
8. Fouad MF, Rastam S, Ward KD, Maziak W. Prevalence of obesity and its associated factors in Allepo,
Syria. Prev Control 2006:2:85-94.
9. Baetewn JM, Bukusi EA, Lambe M. Pregnancy complications and outcomes among overweight and obese
nulliparous women. Am J Public Health 2001:91:436-40.