بررسی ارزش تشخیصی ترکیب سه شاخص نسبت کلسیم به کراتینین ادرار، آزمون تغییر وضعیت و توده بدنی درپیشگویی زودرس پره اکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز ، ایران

2 مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز ، ایران

3 مربی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز ، ایران

4 استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز ، ایران

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی یکی از عوارض شایع دوران بارداری و یکی از علل عمده مرگ و میر مادر و نوزاد است. لذا پیش بینی وقوع پره اکلامپسی باعث انجام مراقبت های دقیق مامایی خواهد شد. چندین آزمون بیوشیمیایی و بیوفیزیکی برای پیشگویی زودرس پره اکلامپسی بررسی شده اند. با این حال هیچ کدام از آن ها دقت و سادگی لازم را برای پیشگویی پره اکلامپسی ندارند. هدف از انجام این مطالعه استفاده از ترکیبی از آزمون ها برای پیشگویی زودرس پره اکلامپسی بود.
 
روش کار: این مطالعه آینده نگر بر روی400 زن نخست زا که در بین هفته های 32-28 بارداری به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تبریز مراجعه نموده بودند و در طی سال 1386 انجام گرفت. در ابتدا وزن، قد و سپس فشار خون افراد در دو وضعیت خوابیده به پهلوی چپ و خوابیده به پشت اندازه گیری شد و نمونه ادرار آن ها برای سنجش کلسیم و کراتینین گرفته شد. این زنان تا زمان زایمان از نظر بروز علایم پره کلامپسی تحت کنترل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی)، منحنی ROC، آزمون تی و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 13) صورت گرفت.
 
یافته ها: از تعداد 400 نفر مورد بررسی در نهایت23 نفر، مبتلا به بیماری پره اکلامپسی شدند. با استفاده از منحنیROC، نسبت کلسیم به کراتینین ادرار کم تر از 068/0 دارای حساسیت 35% و ویژگی 93%، بود. شاخص توده بدنی بیش تر از 88/28 کیلوگرم بر متر مربع دارای حساسیت 61 % و ویژگی 92% بود. هم چنین آزمون تغییروضعیت بیش از 20 میلی متر جیوه، حساسیت 52% و ویژگی95% را نشان داد. در صورت مثبت بودن هر سه آزمون، حساسیت 17% و ویژگی5/99% محاسبه گردید.
 
نتیجه‌گیری: ترکیب هر سه آزمون با وجود داشتن حساسیت پایین، دارای ویژگی بالا برای رد بیماری پره اکلامپسی می باشد. لذا به کارگیری توأم از این سه شاخص به خصوص به وسیله ماماها و مراقبین بهداشتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Value of Combination of Urinary Calcium to Creatinine Ratio, Roll-over Test and BMI in Early Diagnosis of Pre-eclampsia

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Sehati Shafaei 1
  • Azita Fathnejad Kazemi 2
  • Niloofar Sattarzadeh 3
  • Mehrangize Ebrahimzadeh 4
1 Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Azad Islamic University, Tabriz, Iran.
3 Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Assistant Professor of Epidemiology, Faculty of Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia is a common complication of pregnancy and one of the most major causes of maternal and perinatal mortality. Therefore, prediction of pre-eclampsia would help achieving strict midwifery care. Several biophysical and biochemical tests have been investigated for early detection of preeclampsia. However, none of them has shown accuracy and simplicity necessary to predict preeclampsia. The purpose of this study is to use a combination of tests for early prediction of preeclampsia.
 
Methods: In this prospective study, 400 nulliparous women between 28 and 32 weeks of gestation referred to healthy centers of Tabriz during 2007 were enrolled. At first, weight, height, blood pressure on left position and supine position was measured and their urine samples were collected for calcium and creatinin measurement. These women were followed until delivery time. Data were analyzed by descriptive statistic test (mean, SD and distribution), ROC diagram, t-test and SPSS 13 software..
 
Results: From the total of 400 women, 23 women developed pre-eclampsia. According to ROC diagram,urinary calcium/creatinin ratio was less than 0.068 and showed sensitivity 35% and 93% specificity in prediction of pre-eclampsia. Sensitivity and specificity of BMI of higher than 28.88 were 61% and 92%, respectively. Roll-over test higher than 20 mmHg had a 52% sensitivity and 95% specificity. 17% sensitivity and 99/5% specificity appeared when all tests were positive.
 
Conclusion: Combination of these three tests shows a high specificity despite a low sensitivity in rule-out of pre-eclampsia. Thus, applying combination of three tests is recommended to midwives and health care providers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predictive value
  • Pre-eclampsia
  • Urinary calcium
  • Urinary creatinin
  • Roll-over test
  • Body mass index
1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom KD. William's obstetrics.
22nd ed. New York: McGraw-Hill; 2005. p. 762-763, 765, 774, 778-779, 1008.
2. Gharekhani P, Sadatian SA. Principles of Obstetrics and Pregnancy. 2nd ed. Tehran: Noure Danesh. 2005. p.
416-22. [Text in Persian]
3. Kaypour F, Masomirad h, Ranjbar Novin N. The predictive value of serum uric acid, roll-overtest, and
body mass index in pre-eclampsia. Int J Gynecol Obstet 2006;92(2),133-4.
4. Safari M, Yazdanpanah B. Prevalence of pre-eclampsia and its correlated maternal and fetal complications,
Emam Sajjad Hospital, Yasuj, 2001. Shahrekord University of Medical Sciences Journal 2003;5(2):47-53.
[Article in Persian]
5. Barker PN, Kingdom JCP. Pre-eclampsia: Current Perspectives on Management. 1st ed. New York:
Parthenon Publishing Group; 2004. p.11,25-35,41-42.
6. Roiz-Hernández J, Cabello-Martínez M, Fernández M. Human chorionic gonadotropin levels
between 16 and 21 weeks of pregnancy and prediction of pre eclampsia. Int J Gynecol Obstet
2006;92(2):101-5.
7. Ghazizadeh S, Lessan-Pezeshki M, Pirzad R. Mean arterial pressure and calcium creatinin ratio in the early
prediction of preeclampsia. Daneshvar 2000;29:39-40. [Article in Persian]
8. Fahami F, Bahadoran P, Ghoheiri A, Soleimani B. Assessing roll-over test in early diagnosis of
preeclampsia. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 1998;9;35-7. [Article in Persian]
9. Barron WM, Lindheiner MD, Davison JM. Medical disorders during pregnancy. 3rd ed. St.Louis: Mosby;
2000. p.1-8,13.
10. Mckinney ES, James SR, Murray SS, Ashwilly JW. Study guide for maternal-child nursing. 2nd ed.
Philadelphia: Saunders; 2005. p.631-3.
11. Gilbert ES, Harmon JS. Manual of high risk pregnancy & delivery. 3rd ed. St. Louis: Mosby; 2003.
p.445-58.
12. Saudan P, Shaw L, Brown M. Urinary calcium/creatinin ratio as a predictor of preeclampsia.
Am J Hypertens 1998;11(7):839-43.
13. Hacker NF, Moor GJ. Essntial of obestetrics and gynecology,4th ed. Philadelphia: WB Saunders ; 2004.
p.199- 201.
14. Wong DL, Perry SE, Hokenberry MJ, Lowdermilk DL, Wilson D. Maternal child nursing care. 2nd ed.
Missouri: Mosby; 2002. p.194.
15. Izumi A, Minakami H, Kuwata T, Sato I. Calcium-to-creatinin ratio in spot urine samples in early
pregnancy and its relation to the development of preeclampsia. Metabolism 1997;46(10):1107-8.
16. Shahhosseini Z, Nasiri Amiri F, Ability of roll over test in prediction of preeclampsia. Scientific Research
Journal of Faculty of Nasibeh nursing and Midwifery of Mazandaran University 2001;1(1):5-8. [Article in
Persian]
17. Andersen GJ. The roll-over test as a screening procedure for gestational hypertension. Obstet Gynecol
1980;20(3):144-50 . 
 
18. Cedergren M. Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome in Sweden.
Int J Gynecol Obstet 2006;93:269-74.