اثرات همزمان استرس نوری و صوتی پیش از تولد بر میزان وزن تولد نوزادان رت

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 تکنسین آزمایشگاه بافت شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استاد گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه : استرس های اولیهی زندگی ( از جمله استرس ها در طی تکامـل جنینـی ) منجـر بـه پیـدایش بیمـاری هـا و
اختلالات روانی در دوران بعد از تولد می گردند . هدف از این مطالعه، بررسی اثرات هم زمان اسـترس نـوری و صـوتی
پیش از تولد بر میزان وزن تولد نوزادان موش آزمایشگاهی (رت ) است.
روش کار: در این مطالعهی مورد شاهدی، رت های آزمایشگاهیِ ماده باردار، در دو گروه تحت استرس و کنتـرل قـرار
داده شدند. موش های باردار گروه تحت استرس از روز 15 بارداری تا زمان زایمـان، هـر روز سـه بـار و بـه مـدت 45
دقیقه تحت اسـترس صـوتی و نـوری قـرار گرفتنـد. در زاده هـای کنتـرل و تحـت اسـترس بعـد از تولـد، وزن بـدن
اندازه گیری شد. به منظور بررسی میزان فعالیت محور هیپوتالاموس - هیپـوفیز - آدرنـال ( HPA ) در مـادران، بعـد از
تولد فرزندان غدد آدرنال خـارج گردیـده و بـرای آن هـا انـدازه گیـری نمونـه خـون جهـت بررسـی سـطح هورمـون
آدرنوکورتیکوتروپین گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری t انجام شد.
یافته ها : : نتایج نشان دادکه اختلاف وزن بدن در زمان تولد بین نوزادان رت های گروه تحت استرس و کنترل دارای
تفاوت معنی داری است ( p< /0 05). بر اساس مطالعهی حاضر، وزن نوزادان در زمان تولد در گـروه تحـت اسـترس در
مقایسه با گروه کنترل کم تر بوده و اعمال استرس، منجر به افزایش فعالیت محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - آدرنال در
مادران تحت استرس می گردد. هم چنین استرس موجب افزایش میزان هورمون آدرنوکورتیکـوتروپین و نیـز افـزایش
وزن غده آدرنال در مقایسه با رت های گروه کنترل گردید.
نتیجهگیری: نتایج نشان داد که اسـترس هـای صـوتی و نـوری در دوران بـارداری نـه تنهـا بـا اخـتلال در سیسـتم
نوروآندوکرین مادر همراه است بلکه کاهش وزن نوزادان را نیز در بدو تولد به دنبال دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synchronous Effects of Light and Noise Prenatal Stress on Birth Weight among Rat Neonates

نویسندگان [English]

 • Zeinab Akbarnejad 1
 • Hossein Haghir 2
 • Ali Moghimi 3
 • Ameneh Sazegarnia 4
 • Fatemeh Motejedded 5
 • Ali Reza Fazel 6
1 M.Sc. student in Anatomy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Anatomy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor of Biology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Technician of Histology Laboratory, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Professor of Anatomy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Early life stress (including the ones during fetal development) has been hypothesized to predispose individuals to several illnesses and psychiatric disorders later in adulthood. The aim of this study was to evaluate the synchronous effects of light and noise prenatal stress on birth weight among rat neonates
Methods: In this case-control study, pregnant Sprague-Dawley rats were divided into two groups of under-stress and control. Stress was imposed to the under-stress pregnant females from the 15th day of pregnancy until delivery. Pregnant rats were acutely stressed for 45 minutes three times in day with noise and light. Postpartum neonates in under-stress and control groups were weighted. The weight of adrenal gland and ACTH levels were evaluated in the mothers at postpartum to determine the activity of hypothalamic-pituitary-adrenal. Data were analyzed using t-test.
Results: Results showed a significant difference between the weights of neonatal in two groups (p<0.05). Compared to that of control group, prenatal stress led to a reduced birth weight in under-stress group of neonatal. Induced stresses associated with increased hypothalamus- pituitary-adrenal axis activity in mothers, reflected by higher ACTH level and also increase in weight of adrenal glands in under-stress rats compared to control group.
Conclusion: These findings indicate that the noise and light stress during pregnancy can deregulate neuroendocrine system of mothers and can causes the low birth weight of the neonates.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prenatal stress
 • Birth weight
 • ACTH
 • Adrenal gland
 • Noise stress
 • Light stress
1. Fuchs E, Flugge G, Lucassen P, Ohl F, MichaelisT. Psychosocial stress, glucocorticoids, and structural
alternation in the tree shrew hippocampus. Physiol Behav 2001;15(2):258-91.
2. Brown AS, Van Os, Driessens C, Hoek HW, Susser ES. Further evidence of relation between prenatal
famine and major affective disorder. Am J Psychiatry 2000;157:190-5.
3. Mclean M, Smith R. Corticotropin releasing hormone and human parturition. Reproduction 2001;16(8):493-501.
4. Weinstock M. Does prenatal stress impair and regulation of hypothalamic-pituitary- adrenal axis?
Neurosci Biobehav Rev 1997;21:1-10.
5. Meek LR, Schulz KM, Keith CA. Effects of prenatal stress on sexual partner preference in mice.
physiology & Behavior 2006;89:133-8.
6. Donald H, Eric C, Carney HK, Hua HK. The role of oxidative stress in noise-induced hearing loss.
Ear Hear 2006;27(1):1-19.
7. Prasher D. Noise Pollution Health Effects Reduction (NOPHER): an european commission concerted
action workplan. Noise Health 2000;2:79-84.
8. Hartmut L. Exposure and Effect indicators of Environmental noise. Noise Health 2004;5(19):165-9.
9. Glaser R, Glaser JK. Stress damage immune system and health. Discov Med 2005;15:165-9.
10. Akana SF. Shinsako Regulation of activity in the hypothalamo-pituitary-adrenal axis is integral to a larger
hypothalamic system that determines caloric flow. J Endocrinol 1993;113:2232-7. 
 
11. Lemaire V, Taylor GT. Adrenal axis activation by chronic social stress fails to inhibit gonadal function in
male rats. Psychoneuroendocrinology 1997; 22:563-73.
12. Fujii EY, Tahakahashi N, Kodama Y, Roman C, Ferriero DM. Hemodynamic Changes during complete
umbilical cord occlusion in fetal sheep related to hippocampal neuronal damage. Am J Obstet Gynecol
2003;188:413-8.
13. Mulatta M, Schneider ML. The effect of mild stress during pregnancy on birthweight and neurmotor
maturation in rhesus monkey infants. Winsconsin Madison 1990;28(3):1022-5.
14. Sun K, Yang K, Challis J. Differential expression of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 and 2 in
human placenta and fetal membranes. J Clin Endocrinol Metab 1996;83(1):300-5.
15. Meier A. Child psychiatric sequelae of maternal war stress. Acta psychiatr Scand 1985;72:505-11.
16. Figueras F, Meler E, Francis A, Coll O. Assiciation of smoking during Pregnancy and fetal growth
restriction: subgroups of higher susceptibility. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;138(2):171-5.
17. Huttenen MO, Niskanen P. Prenatal loss of father and psychiatric disorders. Arch Gen Psychiatry
1978; 35:429-31.