اداره صدمات حالب ناشی ازخطای پزشکی( یاتروژنیک) باتشخیص دیررس مشهد (عج) بعد ازاعمال جراحی لگنی :بررسی 10 ساله دربیمارستان قائم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار تخصصی اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: علی رغم پیشرفت های رو به رشد در تکنیک های جراحی، آسیب حالبی هم چنان یک عارضهی احتمالی در
اعمال جراحی عمومی، اورولوژیک و زنان می باشد. هدف از این مطالعه بررسـی علایـم بـالینی، علـل آسـیب حالـب،
تشخیص و درمان های انجام شده در موارد آسیب های غیر اندویورولوژیک حالب ناشی از خطای پزشکی می باشد.
روش کار: این مطالعه به صورت گذشته نگر بر روی بیماران مؤنث با آسیب غیر انـدویورلوژیک حالـب کـه در فاصـله
مشهد مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. در ایـن مطالعـه، (عج) سال های 1377-1386 به مرکز آموزشی درمانی قائم
نوع عملی که باعث آسیب شده، روش تشخیص، نوع درمان و نتیجه ی درمان مورد بررسـی قـرار گرفـت. تعـداد کـل
بیماران مورد بررسی 17 نفر (مشتمل بر 20 مورد آسیب حالبی ) بود.
یافته ها: سن بیماران بـین26 -67 سـال (متوسـط 43/14سـال) بـود. علایـم بیمـاران شـامل درد فلانـک در 88/23 %،
بی اختیاری کامل در 41/17 %، تب در 29/41%، آنوری در 11/76%، ایلئوس و اتساع شکمی در 11/76%، تهـوع طـولانی
مدت در 5 88/ % و علایم شکم حاد در 5% 88/ دیده شد . جراحی هایی که در طی آن آسیب حالب ایجاد شده بود، عبارت
بود از اعمال جراحی زنان در 15 بیمار (88/23%)؛ شامل هیسترکتومی در 8 نفـر (47/05%)، سـزارین مجـدد در 4 نفـر
(23/52%)، جراحی ورتهایم و رزکسیون کیست تخمدانی و عمل جراحی اندومتریوز لگنی هر کدام در یـک نفـر(5 88/ %) .
در دو مورد (11/76%) آسیب حالب به دنبال جراحی هایی غیر از جراحـی هـای زنـان رخ داده بـود. در 11 بیمـار از 15
بیمار با آسیب حالب تحتانی، آناستوموز حالب به مثانه به روش تغییر یافته ی لـیخ و در یـک مـورد آناسـتوموز بـه روش
پولیتانو - لیدبتر انجام شد. در 2 مورد نیز از فلاپ بوآری برای ترمیم آسیب حالـب تحتـانی اسـتفاده شـد. در یـک مـورد
دیگر، ترانس یورترویورتروستومی (TUU) چپ به راست انجام شد. هم چنین یک بیمار بـا آسـیب حالـب میـانی، تحـت
عمل یورترویورتروستومی قرار گرفت. در یک بیمار با آسیب حالب فوقانی، پیوند اتولوگ کلیه انجام شد.
نتیجهگیری: در بیماران ما شایع ترین علت آسیب حالب، هیسترکتومی ساده و شـایع تـرین علـت مراجعـه در ایـن
بیماران درد فلانک و سپس بی اختیاری کامل ادراری بـود. اکثریـت ایـن بیمـاران نیـاز بـه اعمـال جراحـی خصوصـاً
یورترونئوسیستوستومی داشتند. در آسیب های حالب فوقانی باید تکنیک های کم تهاجمی تر به جای نفرکتـومی یـا
پیوند اتولوگ مد نظر باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Late Iatrogenic Ureteral Injuries after Open Pelvic Surgeries: A 10 –Year Experience in Ghaem Hospital, Mashhad

نویسندگان [English]

  • A.A Yarmohammadi 1
  • S.R Ghanbarizadeh 2
1 Associate Professor of Urology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident in Urology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Despite of growing developments in surgical techniques, ureteral injuries are still a potential complication relating to general surgery, urology and gynecology. This study aims to evaluate the symptoms, etiology, diagnosis and management of non-endourologic iatrogenic uretral injuries.
Methods: This study was retrospectively performed on female patients with of non-endourologic uretal injuries who were referring to Ghaem hospital, Mashhad between 1997 and2007. In this study, the type of their previous operation (which had caused the injury), diagnostic approach, treatment modality and outcomes were evaluated. The total number of 17 patients were studied (including 20 solitary uretral injuries).
Results: The age of patients were between 26-67 years old (mean 43.14 yr). Patients’ symptoms included flank pain in 88.23%, true incontinence in 41.17%, fever in 29.41%, anuria in 11.76%, illeus and abdominal distension in 11.76%, prolonged nausea in 5.88% and acute abdomen in 5.88%. Previous surgeries which caused ureteral injuries were gynecologic procedures in 15 patients (88.23%), including hysterectomy in 8 patients (47.05%) and caesarian section in 4 cases (23.52%), Wertheim surgery, resection of ovarian cyst and pelvic endometriosis surgery 1 case in each (5.88%). In 2 cases the injuries were occurred during non-gynecologic surgeries. Modified lich re-implantation was performed in 11 lower injuries of ureter. In one case the anastomosis were performed with Politano-Ledbetter method. Boari flap technique was used for repair of two lower injuries of ureter. Left to right trans-uretro-uretrostomy (TTU) was performed in one case. Also one case with middle uretral injury was treated with uretro-uretrostomy. Auto-transplantation was applied in one case with upper injury.
Conclusion: In our cases, the most common cause of iatrogenic ureteral injury was simple hysterectomy and the most common presented symptoms were flank pain and true incontinence. Most of the patients needed relevant surgeries particularly uretroneocystostomy. In upper injuries the minimally invasive techniques instead of nephrectomy or Auto-transplantation should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trauma
  • Ureter
  • Iatrogenic
  • Pelvic surgery
1. St Lezin MA, Stoller ML. Surgical ureteral injuries. Urology 1991;38(6):497-506.
2. Ghali AM, EL Malik EM, Ibrahim Al. Ureteric injuries: diagnosis, management and outcome. J Trauma
1999;46(1):150-8.
3. Selzman AA, Spirnak JP. Iatrogenic ureteral injuries: a 20-year experience in treating 165 injuries. J Urol
1996;155(3):878-81.
4. Adams JR, Mata JA, Culkin DJ, Venable DD: Ureteral injury in abdominal vascular reconstructive surgery.
Urology 1992;39:77-81.
5. Berkmen F, Peker AE, Alagöl H, Ayyildiz A, Arik AI, Başay S. Treatment of iatrogenic ureteral injuries
during various operations for malignant conditions. J Exp Clin Cancer Res 2000;19(4):441-5.
6. Watterson JD, Mahoney JE, Futter NG, Gaffield J. Iatrogenic ureteric injuries: approaches to etiology and
management. Can J Surg 1998;41(5):379-82.
7. Mteta KA, Mbwambo J, Mvungi M. Iatrogenic ureteric and bladder injuries in obstetric and gynecologic
surgeries. East Afr Med J 2006:83(2):79-85.
8. Underwood PB, Wilson WC, Kreutner I, Miller MC. Radical hysterectomy: a critical review of 22 years
experience. Am J Obstet Gynecol 1995;134(8):889-98.
9. Grainger DA, Soderstrom RM, Schiff SF, Glickman MG, DeCherney AH, Diamond MP. Ureteral injuries
at laparoscopy: insights into diagnosis, management, and prevention. Obstet Gynecol 1990;75:839-43. 
 
10. Modi P, Goel P, Dodiya S. Laparoscopic ureteroneocystostomy for distal ureteral injuries. Urology
2005;66(4):751-3.
11. Bec A, Ureteric injury during laminectomy for a prolapsed disc. Br J Urol 1989;63:552.
12. Smith EB, DeBord JR. Hanigan WC. Intestinal injury after lumbar discectomy. Surg Gynecol Obstet
1991;173:22-4.
13. Motola JA, Smith AD. Complication of ureteroscopy prevention and treatment. AUA Update series 1992,
11: lesson 21.
14. Toporoff B, Sciafani S, Scalca T, Vieux E, Atweh N, Duncan A, et al. Percutaneous antegrade ureteral
stenting as an adjunct for treatment of complicated ureteral injuries. J Trauma 1992; 32:534-8.
15. Ku JH, Kim ME, Jeon YS, Lee NK, Park YH. Minimally invasive management of ureteral injuries
recognized late after obstetric and gynecologic surgery. Injury 2003;34(7):480-3.
16. De Cicco C, Ret Davalos ML, Van Cleynenbreugel B, Verguts J, Koninckx PR. Iatrogenic ureteral lesions
and repair: a review for gynecologists. J Minim Invasive Gynecol 2007;14(4):428-35.
17. Sutherland RS, Pfister RR, Koyle MA. Endopyelotomy associated ureteral necrosis: complete ureteral
replacement using Boari flap. J Urol 1992;148(5):1490-2.
18. Cobum M. Ureteral injuries from surgical trauma. In: McAninch W. Traumatic and reconstructive urology.
Philadelhpia: WB Saunders; 1996. p.184–90.
19. Al-Awadi K, Kehinde EO, Al-Hunayan A, Al-Khayat A. Iatrogenic ureteric injuries: incidence, etiological
factors and the effect of early management on subsequent outcome. Int Urol nephrol 2005;37(2):235-41.
20. Gilmour DT, Das S, Flowerdew G. Rates of urinary tract injury from gynecologic surgery and the role of
intraoperative cystoscopy. Obstet Gynecol 2006;107(6):1366-72.