کلیدواژه‌ها = مامایی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه دانش و مهارت ماماها جهت ارزیابی و ارتقاء سواد سلامت مادری

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 12-23

10.22038/ijogi.2023.23239

دکتر بیتا جمالی؛ دکتر حمید شریف‌نیا؛ ام‌البنین زارع؛ دکتر ماجده نبویان


بررسی میانگین زمان انتظار در تریاژ مامایی

دوره 22، شماره 10، دی 1398، صفحه 35-41

10.22038/ijogi.2019.14188

فرزانه رشیدی فکاری؛ دکتر معصومه سیمبر؛ رها روستا؛ فهیمه رشیدی فکاری؛ آذر مصاحب؛ مرضیه ساعی قره‌ناز؛ ویدا قاسمی


مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه‌سازی، تلفیقی و سخنرانی بر مهارت شناختی ماماها در اداره پره‌اکلامپسی و اکلامپسی

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 30-39

10.22038/ijogi.2018.10705

مریم طباطبائیان؛ معصومه کردی؛ سلمه دادگر؛ حبیب‌الله اسماعیلی؛ طلعت خدیوزاده


رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل فردی و شغلی در ماماهای شاغل

دوره 17، شماره 103، تیر 1393، صفحه 1-13

10.22038/ijogi.2014.3005

زهرا بهبودی مقدم؛ ناهید ملکی؛ فاطمه رحیمی کیان؛ مصطفی حسینی


فراوانی و علل قصور مامایی در پرونده های ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی اصفهان طی سال های 1384 تا 1388

دوره 17، شماره 99، خرداد 1393، صفحه 13-20

10.22038/ijogi.2014.2855

حسین باقریان محمود آبادی؛ فاطمه لهراسبی؛ مهرداد ستاره؛ مجتبی لطفی


طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی طی لیبر به دانشجویان مامایی

دوره 16، شماره 79، دی 1392، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2013.2167

فاطمه واثق رحیم پرور؛ گلنار ناصحی؛ زهره خاکبازان؛ انوشیروان کاظم نژاد


کیفیت گزارش کارآزمایی های بالینی منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات سطح 1 حیطه زنان و مامایی - با استفاده از ابزار CONSORT

دوره 16، شماره 78، آذر 1392، صفحه 7-15

10.22038/ijogi.2013.2147

مرتضی قوجازاده؛ نیکتا توانانژاد؛ مهسا کارخانه؛ محمد نقوی بهزاد؛ صابر اعظمی آغداش


بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر کرمان در سال 1390

دوره 16، شماره 64، شهریور 1392، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2013.1861

ناصر هاشمی نژاد؛ سمیه رحیمی مقدم؛ مصطفی محمدیان؛ فاطمه امیری


بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر میان ماما و زائو در بیمارستان های استان خوزستان، سال 1390

دوره 15، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 10-15

10.22038/ijogi.2013.551

زینب وفایی؛ مژگان جوادنوری؛ شهناز نجار؛ سید محمود لطیفی