بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه دانش و مهارت ماماها جهت ارزیابی و ارتقاء سواد سلامت مادری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، گروه پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات جامع سلامت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

3 استادیار گروه پرستاری، گروه پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات جامع سلامت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: دانش و مهارت ماماها به‌عنوان نزدیک‌ترین و مؤثرترین تیم ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی و پیشگیرانه، می‌تواند بر رفتار و عملکرد مراقبتی مادری تأثیرگذار باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه دانش و مهارت ماماها جهت ارزیابی و ارتقاء سواد سلامت مادری انجام گرفت.
روشکار: این مطالعه از نوع روش‌شناختی و به‌صورت مقطعی بوده که از آبان ماه تا بهمن ماه 1401 انجام شد. در این مطالعه، 314 نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و مراکز بهداشتی درمانی یا مطب­ ها و درمانگاه­ های دولتی و خصوصی شهرهای مرکزی استان مازندران، پرسشنامه 13 گویه‌ای فوق را تکمیل نمودند. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و و تکرارپذیری آزمون- بازآزمون به‌دست آمد. ساختار پرسشنامه به کمک تحلیل عامل بررسی شد.
یافته­ ها: بر اساس‌ نتایج تحلیل عامل اکتشافی، سه عامل عملکرد، دانش و مهارت استخراج شد. شاخص‌های برازندگی مدل، پرسشنامه مذکور را تأیید کرد (684/0=PCFI، 651/0=PNFI، 905/0=AGFI، 438/2=CMIN/DF، 068/0=RMSEA، 922/0=CFI، 923/0IFI=). همچنین ثبات درونی و پایایی پرسشنامه تأیید شد (>7/0).
نتیجه ­گیری: پرسشنامه سه عاملی دانش و مهارت ماماها جهت ارزیابی و ارتقاء سواد سلامت مادری، از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. با توجه به ویژگی‌های مناسب روان‌سنجی، این ابزار می‌تواند در مطالعات بعدی که به‌منظور ارزیابی دانش و مهارت ماماها جهت ارزیابی و ارتقاء سواد سلامت مادری طراحی می‌شود، به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The psychometric properties of the Persian version of midwives' knowledge and skills questionnaire to assess and promote maternal health literacy

نویسندگان [English]

 • Bita jamali 1
 • Hamid Sharif-Nia 2
 • Omolbanin Zare 1
 • Majedeh Nabavian 3
1 Assistant Professor of Midwifery, Department of Nursing and Midwifery, Comprehensive Health Research Center, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Associate Professor, Department of Nursing, Amol School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. Psychiatry and Behavioural Sciences Research Centre, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
3 Assistant Professor of Nursing, Department of Nursing and Midwifery, Comprehensive Health Research Center, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The knowledge and skills of midwives as the most effective team providing health and preventive care can affect the behavior and performance of maternal care. Therefore, the present study was conducted with aim to examine the psychometric properties of the Persian version of midwives' knowledge and skills questionnaire to assess and promote maternal health literacy.
Methods: This methodological and cross-sectional study was conducted from November 2022to February 2023. In this study, 314 midwives working in hospitals and health centers or public and private clinics in the central cities of Mazandaran province completed the 13-item questionnaire. The face validity, content validity and construct validity of the questionnaire was evaluated. The reliability was obtained using Cronbach's alpha and test-retest reproducibility. The structure of the questionnaire was analyzed using factor analysis.
Results: Based on the results of exploratory factor analysis, three factors of performance, knowledge and skills were extracted. The model fitness indices confirmed the questionnaire. (PCFI=0.684, PNFI=0.651, CMIN/DF=2.438, RMSEA=0.068, AGFI=0.905, IFI=0.923, CFI=0.922). Also, the internal consistency and reliability of the questionnaire were confirmed (<0.7).
Conclusion: The three-factor questionnaire of midwives' knowledge and skills to assess and promote maternal health literacy produced good validity and reliability. Due to its suitable psychometric properties, this tool can be used in future studies designed to evaluate midwives' knowledge and skills to assess and promote maternal health literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Maternal Health Literacy
 • Midwifery
 • Skill
 1. World Health Organization. Women and health: today's evidence tomorrow's agenda. World Health Organization; 2009.
 2. Kohan S, Ghasemi S, Dodangeh M. Associations between maternal health literacy and prenatal care and pregnancy outcome. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2008; 12(4).
 3. Taheri S, Tavousi M, Momenimovahed Z, Direkvand-Moghadam A, Tiznobaik A, Suhrabi Z, et al. Development and psychometric properties of maternal health literacy inventory in pregnancy. PloS one 2020; 15(6):e0234305.
 4. Arnold CL, Davis TC, Berkel HJ, Jackson RH, Nandy I, London S. Smoking status, reading level, and knowledge of tobacco effects among low-income pregnant women. Preventive medicine 2001; 32(4):313-20.
 5. Zibellini J, Muscat DM, Kizirian N, Gordon A. Effect of health literacy interventions on pregnancy outcomes: A systematic review. Women and Birth 2021; 34(2):180-6.
 6. Lupattelli A, Picinardi M, Einarson A, Nordeng H. Health literacy and its association with perception of teratogenic risks and health behavior during pregnancy. Patient education and counseling 2014; 96(2):171-8.
 7. Yee LM, Niznik CM, Simon MA. Examining the role of health literacy in optimizing the care of pregnant women with diabetes. American journal of perinatology 2016: 1242-9.
 8. Nawabi F, Krebs F, Vennedey V, Shukri A, Lorenz L, Stock S. Health literacy in pregnant women: a systematic review. International journal of environmental research and public health 2021; 18(7):3847.
 9. Golshan M, Golshan M, Ansari H, Khosravi M, Seraji M. Health literacy, antenatal care adequacy indicator and delivery outcomes in pregnant women in Zahedan. J Educ Community Health 2021; 8(4):253-7.
 10. Izadirad H, Niknami S, Zareban I, Tavousi M. Health literacy and prenatal care adequacy index on the outcome of birth weight in pregnant women in Balochistan, Iran. Payesh (Health Monitor) 2018; 17(2):191-8.
 11. Tirkash F, Bahrami N, Bahrami S. Assessment of Achievement to Improving Maternal Health from Third Millennium Development Goal in Dezful University of Medical Sciences. Social Health 2015; 2(2):98-105.
 12. Bostani Khalesi Z, Rafat F. Relationship between adequacy of prenatal care utilization. Journal of holistic nursing and midwifery 2015; 25(2):8-15.
 13. Ferreira MB, Silveira CF, Silva SR, Souza DJ, Ruiz MT. Nursing care for women with pre-eclampsia and/or eclampsia: integrative review. Revista da Escola de Enfermagem da USP 2016; 50:0324-34.
 14. Elmerstig E, Thomtén J. Vulvar pain—Associations between first-time vaginal intercourse, tampon insertion, and later experiences of pain. Journal of sex & marital therapy 2016; 42(8):707-20.
 15. Maasoumi R, Jamali B, Zarei F, Tavousi M. Prerequisites of sexual health literacy promoting service: a qualitative study in Iran. BMC Health Services Research 2023; 23(1):1-10.
 16. Thompson A. Midwives make childbirth safer. World Health 1998; 51(1):4-5.
 17. Mohamadirizi S, Bahadoran P, Fahami F. Comparison between the impacts of e-learning and booklet education on nulliparous women’s satisfaction about postpartum care. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(61):1-8.
 18. Pallant JF, Dixon L, Sidebotham M, Fenwick J. Adaptation and psychometric testing of the Practice Environment Scale for use with midwives. Women and Birth 2016; 29(1):24-9.
 19. Direkvand-Moghadam A, Rashan N, Bahmani M, Taheri S. Development and psychometric properties of Iranian midwives job satisfaction instrument (MJSI): A sequential exploratory study. PloS one 2022; 17(1):e0262665.
 20. Hajiesmaello M, Kariman N, Sharif Nia H, Ozgoli G, Hajian S, Bazzazian S, et al. The translation and psychometric assessment of the perception of empowerment in midwifery scale: the Persian version. BMC health services research 2020; 20:1-9.
 21. Creedy DK, Gamble J, Boorman R, Allen J. Midwives’ self-reported knowledge and skills to assess and promote maternal health literacy: A national cross-sectional survey. Women and Birth 2021; 34(2):e188-95.
 22. Macabasco-O'Connell A, Fry-Bowers EK. Knowledge and perceptions of health literacy among nursing professionals. Journal of Health Communication 2011; 16(sup3):295-307.
 23. Cafiero M. Nurse practitioners' knowledge, experience, and intention to use health literacy strategies in clinical practice. Journal of health communication 2013; 18(sup1):70-81.
 24. Nantsupawat A, Wichaikhum OA, Abhicharttibutra K, Kunaviktikul W, Nurumal MS, Poghosyan L. Nurses' knowledge of health literacy, communication techniques, and barriers to the implementation of health literacy programs: A cross‐sectional study. Nursing & health sciences 2020; 22(3):577-85.
 25. Sadeghzadeh N, Amiri-Farahan LI, Jafarabadi MA. Psychometric properties of Persian version of Midwives' Attitudes and Beliefs Questionnaire toward physiological childbirth. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 26(6):76-87.
 26. Naderimagham S, Niknami S, Abolhassani F, Hajizadeh E. Development and psychometric properties of perceived self-efficacy scale (SES) for self-care in middle-aged patients with diabetes mellitus type 2. Payesh (Health Monitor) 2013; 12(6):679-90.
 27. Hosseini L, Sharif Nia H, Ashghali Farahani M. Development and psychometric evaluation of family caregivers’ hardiness scale: a sequential-exploratory mixed-method study. Frontiers in Psychology 2022; 13:807049.
 28. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel psychology 1975; 28(4):563-75.
 29. Ebadi A, Zarshenas L, Rakhshan M, Zareiyan A, Sharifnia S, Mojahedi MJ. Principles of scale development in health science. Tehran: Jame-e-negar 2017; 6.
 30. Lenz ER. Measurement in nursing and health research. Springer publishing company; 2010.
 31. Norman GR, Streiner DL. Biostatistics: the bare essentials. PMPH USA (BC Decker); 2008.
 32. Munro BH. Statistical methods for health care research. lippincott williams & wilkins; 2005.
 33. Samitsch C. Data quality and its impacts on decision-making: How managers can benefit from good data. springer; 2014.
 34. Sharif Nia H, She L, Froelicher ES, Hejazi S, Kohestani D, Hamidi S. The Farsi version of meaning of life in Iranian patients with cancer: A psychometric study. Chronic Illness 2023:17423953221150686.
 35. Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Tatham R. Multivariate Data Analysis: Pearson Education. Upper Saddle River, New Jersey; 2010.
 36. Sharif Nia H, Pahlevan Sharif S, Boyle C, Yaghoobzadeh A, Tahmasbi B, Rassool GH, et al. The factor structure of the spiritual well-being scale in veterans experienced chemical weapon exposure. Journal of religion and health 2018; 57:596-608.
 37. Pahlevan Sharif S, Sharif Nia H. Factor analysis and structural equation modeling with SPSS and AMOS. Tehran: Jame-e-Negar; 2020.
 38. Wilmore M, Rodger D, Humphreys S, Clifton VL, Dalton J, Flabouris M, et al. How midwives tailor health information used in antenatal care. Midwifery 2015; 31(1):74-9.
 39. Richey MC. Registered nurses' perceptions of health literacy and its effect on patient self-efficacy and patient healthcare decisions. College of Saint Mary; 2012.
 40. Mohseni M, Riazi H, Karimian Z, Nasiri M. Providing sexual health services by midwives in comprehensive health centers: A qualitative study from Iran. Payesh (Health Monitor) 2023; 22(1):61-72.
 41. Khanjari S, Molla F, Hosseini F, Faragollahi M. Prenatal care utilization and factors affecting to receive prenatal care from clients' perspectives. Iran Journal of Nursing 2006; 19(45):37-48.
 42. Charoghchian Khorasani E, Peyman N, Esmaily H. Relations between breastfeeding self-efficacy and maternal health literacy among pregnant women. Evidence Based Care 2017; 6(4):18-25.
 43. Safari Morad Abadi A, Agha Molaei T, Ramezankhani A, Dadipoor S. The health literacy of pregnant women in Bandar Abbas, Iran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 2017; 15(2):121-32.
 44. Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Tatham RL. Pearson new international edition. Multivariate data analysis, Seventh Edition. Pearson Education Limited Harlow, Essex; 2014.