طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی طی لیبر به دانشجویان مامایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: آموزش دانشجویان مامایی، در توانمندسازی زائو جهت سازگاری با لیبر، بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی طی لیبر بر اساس کتاب های درسی رشته مامایی به این دانشجویان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مداخله ای در سال 1389 بر روی 70 دانشجوی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری انجام شد. جهت سنجش میزان بکارگیری رفتارهای حمایتی طی لیبر از پرسشنامه حمایت لیبر استفاده شد. جهت ارزشیابی برنامه، تمام دانشجویان در آغاز مطالعه و بعد از انجام سه زایمان، پرسشنامه LSQ را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکوئر، کولموگروف- اسمیرنوف، من ویتنی یو و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین امتیاز LSQ قبل از مداخله در گروه شاهد 10/14±82/63 و در گروه مداخله 44/9±84/70 و پس از مداخله در گروه شاهد 40/19±54/59 و در گروه مداخله 74/18±78/90 بود. پس از مداخله، امتیاز LSQ در گروه آموزش به طور معناداری بیشتر بود (001/0>p). میانگین اختلاف امتیاز LSQ قبل و بعد از مداخله در حیطه فیزیکی، عاطفی و اطلاعاتی بین دو گروه تفاوت معناداری داشت (001/0>p) اما در حیطه طرفداری از تصمیم زائو، تفاوت معنی داری در دو گروه وجود نداشت (061/0=p). دانشجویان گروه شاهد بیشتر از گروه مداخله، فقدان مهارت و تجربه را به عنوان مانع بکارگیری این حمایت ها مطرح کردند.
نتیجه‌گیری: برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی بر اساس کتاب های درسی رشته مامایی، در ارتقاء بکارگیری این حمایت ها توسط دانشجویان مامایی طی لیبر مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Implementation and Evaluation of Educational Program in Continuous Labor Support to Midwifery Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Vasegh Rahimparvar 1
  • Golnaz Nasehi 2
  • Zohreh Khakbazan 1
  • Anushiravan Kazemnezhad 3
1 Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Biostatistics, School of Medicine, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Educating the midwifery students to empower the parturient to cope with labor is very important. The aim of this study was designing, implementation and evaluation of educational program in continuous labor support to midwifery students according to midwifery textbooks.
Methods: This interventional study was conducted on 70 midwifery students studied in school of nursing and midwifery, Sari, Iran in 2010. Labor Support Questionnaire (LSQ) was used and completed by all of the midwifery students at onset of study and after three deliveries. Data were analyzed using Chi-square test, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U and independent t-tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean score of LSQ before intervention was 63.82±14.10 in control group and 70.84±9.44 in the experimental group, and after intervention it was 59.54±19.40 in control group and 90.78±18.74 in experimental group. After intervention, mean score of LSQ increased significantly in experimental group (p<0.001). Average of before and after differences of LSQ in the physical, emotional and informational aspects was statistically significant between two groups (p<0.001) but in the advocacy aspect of parturient decision, no significant difference was found between two groups (p=0.061). Students in the control group reported more than intervention group that the lack of skills and experience as a barrier to use the support.
Conclusion: Education of continuous labor support according to midwifery textbookshad significant effects on increasing of ability and practice of midwifery students in continuous labor support.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous Labor Support
  • Education
  • Midwifery
  • Labor/Obstetric