رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل فردی و شغلی در ماماهای شاغل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: فرسودگی شغلی اثرات متعددی در زندگی اجتماعی، فیزیکی و روانشناختی فرد به جای می‌گذارد. حرفه مامایی، ماهیت پرتنشی دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و ارتباط آنها با برخی عوامل فردی- شغلی در ماماها انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1391 بر روی 300 مامای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل عوامل فردی-شغلی و پرسشنامه استاندارد ماسلاچ بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS(نسخه 16) و آزمون‌های تی مستقل، آنالیز واریانس، توکی و رگرسیون چندگانه انجام شد. میزان p کمتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه، سن (003/0=p) و تعداد فرزند (013/0=p) با بُعد مسخ شخصیت؛ سطح تحصیلات (05/0=p)، شیفت کاری (003/0=p) و میزان اضافه کاری (003/0=p) با بُعد خستگی عاطفی؛ وضعیت مسکن (004/0=p) با بُعد عدم موفقیت فردی؛ محل کار با هر سه بُعد خستگی عاطفی (00/0=p)، مسخ شخصیت (05/0=p) و عدم موفقیت فردی (04/0=p) و علاقه‌مندی به شغل نیز با هر سه بُعد خستگی عاطفی (00/0=p)، مسخ شخصیت (004/0=p) و عدم موفقیت فردی (002/0=p) ارتباط معناداری داشتند. بر اساس آنالیز رگرسیون، سن، وضعیت مسکن، محل کار، شیفت کاری و علاقه مندی به شغل، همبستگی مثبت و معنی داری با ابعاد فرسودگی شغلی داشتند (05/0≥p).
نتیجه گیری: سطح عدم موفقیت فردی ماماها بالاست و بین عواملی نظیر سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزند، وضعیت مسکن، محل کار، شیفت کاری، میزان اضافه کاری و علاقه مندی به شغل با فرسودگی شغلی و ابعاد آن، ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Different Dimensions of Burnout and Personal and Professional Factors in Midwives

نویسندگان [English]

 • Zahra Behboodi Moghadam 1
 • Nahid Maleki 2
 • Fateme Rahimi Kian 3
 • Mostafa Hosseini 4
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Epidemiology and Statistics, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Burnout is a breakdown that affects on persons' biopsychosociallife. Midwifery has stressful nature therefore the purpose of this study was evaluation of burnout dimensions and their relation with professional and personal factors in midwives.
Methods: This cross-sectional study was conducted in 2012 on 300 midwives working in educational hospitals and health centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Data were collected using a researcher made questionnaire including professional and personal factors and the Maslach burnout inventory questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 16, independent t-tests, ANOVA, Tukey, and multivariate regression.P value less than or equal to 0.05 was considered significant.
Results:Significant relationships were found in age and number of children with depersonalization (p=0.003 and p=0.013, respectively); education, shift work and overtime rate with emotional exhaustion (p=0.05, (p=0.003 and p=0.003, respectively); housing status with individual failure (p=0.004); workplace with three dimensions of burnout (emotional exhaustion (p=0.00), depersonalization (p=0.05) and individual failure (p=0.04)) and also interest in job with three dimensions of burnout (emotional exhaustion (p=0.00), depersonalization (p=0.004) and individual failure (p=0.002)). In regression analysis, age, housing status, workplace, shift work and interest in job showed significant positive correlation with dimensions of burnout (p≤0.05).
Conclusion: Level of decreased personal accomplishment in midwives is high and professional and personal factors such as age, education level, number of children, housing status, workplace, shift work, overtime rate and interest in job have significant relationship with burnout and its dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Burnout/Professional
 • Midwifery
 • Professional and Personal Factors
 1. Shehabi Y, Dobb G, Jenkins l, Pascoe R, Edwards N, Butl W. Burnout syndrome among Australian intensivists: a survey. Crit Care Resusc 2008 Dec;10(4):312-5.
 2. Peterson U, Demerouti E, Bergström G, Samuelsson M, Asberg M, Nygren A. Burnout and physical and mental health among Swedish healthcare workers. J Adv Nurs 2008 Apr;62(1):84-95.
 3. Palfi I, Boncz I, Olah A, Betlrhem J. In response to Wu S, Zhu W, Wang Z, Wang M, Lan Y. (2007) Relationship between burnout and occupational stress among nurses in China. Journal of Advanced Nursing 59(3):233-9. J Adv Nurs 2008 Mar;61(6):720-1.
 4. Hosseini A. [Physical and psychosocial work-related dementia and ways to prevent it] [Article in Persian]. J Mental Health 2009;1(2):65-75.
 5. Abdi Masule F, Kaviani H, Khaghanizade M, Momeni A. [The relationship between burnout and mental health] [Article in Persian]. J Tehran Univ Med Sci 2008;65(6):65-75.
 6. Malliarou MM, Moustaka EC, Konstantinidis TC. Burnout of nursing personnel in a regional university hospital. Health Sci J 2008;3(2):140-52.
 7. Grau-Alberola E, Gil-Monte PR., Garcia-Juesas JA, Figueiredo-Ferraz H. Incidence of burnout in Spanish nursing professionals: a longitudinal study. Int J Nurs Stud 2010 Aug;47(8):1013-20.
 8. Campos JA, Jordani PC, Zucoloto ML, Bonafé FS, Maroco J. Burnout syndrome among dental students. Rev Bras Epidemiol 2012 Mar;15(1):155-65.
 9. Han SS, Sohn IS, Kim NE. [New nurse turnover intention and influencing factors] [Article in Korean]. J Korean Acad Nurs 2009 Dec;39(6):878-87.
 10. Lasebikan VO, Oyetunde MO. Burnout among Nurses in a Nigerian General Hospital: Prevalence and Associated Factors. ISR Nurs 2012;2012:402157.
 11. Mollart L, Skinner V, Newing C, Foureur M. Factors that may influence midwives work-related stress. Women Birth.2013 Mar;26(1):26-32.
 12. Akizuki Y, Fujimura K. Burnout of Japanese midwives working in hospitals. J Japan Acad Midwifery 2007;21(1):30-9.
 13. Kouhpayezade J, Aghilinejad M, Kabir Mokamelkhah E, Golabadi M. [Professional burnout and related factors in employees of Ex-Iran University of Medical Sciences Faculties] [Article in Persian]. Razi J Med Sci 2011;18(90):27-36.
 14. Saberi HR, Moravveji AR, Naseh J. [Occupational burnout among school teachers and some related factors in Kashan, 2007] [Article in Persian]. Iran South Med J 2011;14(1):41-50.
 15. Farahbakhsh S. [The relationship of job burnout and occupational factors in managers of governmental organizations in Lorestan province, Iran] [Article in Persian]. J Res Behav Sci 2012;9(1):56-62.
 16. Alparslan O, Doganer G. Relationship between levels of burnout of midwives who work in Sivas, Turkey province center and identified socio-demographic characteristics. Int J Nurs Midwifery 2009 Nov;1(2):19-28.
 17. Knezevic B, Milosevic M, Golubic R, Belosevic L, Russo A, Mustaibegovic J. Work-related stress and work ability among Croatian university hospital midwives. Midwifery 2011 Apr;27(2):146-53.
 18. Rouleau D, Fournier P, Philibert A, Mbengue B, Dumont A. The effects of midwives' job satisfaction on burnout, intention to quit and turnover: a longitudinal study in Senegal. Hum Resour Health 2012 Apr 30;10(1):9.
 19. Gulalp B, Karcioglu O, Sari A, Koseoglu Z. Burnout: need help? J Occup Med Toxicol 2008 Dec 5;3:32.
 20. Hoseini MH, Sharifzadeh Gh, Khazaie T. [Occupational burnout in Birjand dentists] [Article in Persian]. J Dent Med Tehran Univ Med Sci 2011;24(2):113-20.
 21. Lang GM, Pfister EA, Siemens MJ. Nursing burnout: cross-sectional study at a large Army hospital. Mil Med 2010 Jun;175(6):435-41.
 22. Mirabzade A, Irani Sh, Samiei M, Feizzade G. [Burnout and related factors in Razi Psychiatric Hospital employees] [Article in Persian]. J Rehabil Mental Disord 2008;8:64-70.
 23. Calgan Z, Aslan D, Yegenoglu S. Community pharmacists’ burnout levels and related factors:an example from Turkey. Int J Clin Pharm 2011 Feb;33(1): 92-100.
 24. Santen SA, Holt DB, Kemp JD, Hemphill RR. Burnout in medical students: examining the- prevalence and associated factors. South Med J 2010 Aug;103(8):758-63.
 25. Sahebzadeh M, Karimi S, Hosseini SM, Akhtar Danesh Gh, Hosseini S. [Job burnout of nursing administrators and chief executive officers in University Hospitals and its relation to their demographic features] [Article in Persian]. J Health Info Manag 2011;7(Supp;):637-48.
 26. Oladele OI, Mabe LK. Job burnout and coping strategies among extension officers in North West Province, South Africa. Afr J Agricul Res 2010 Sep;5(17):2321-5.
 27. Kowalski C, Ommen O, Driller E, Ernstmann N, Wirtz MA, Kohler T, et al. Burnout in nurses - the relationship between social capital in hospitals and emotional exhaustion. J Clin Nurs 2010 Jun;19(11-12):1654-63.
 28. Taee M, Safizade H, Divsalar K. [Frequency of burnout among general practitioners of Kerman city, 2008] [Article in Persian]. J Kerman Univ Med Sci 2010;17(3):268-76.
 29. Tubaii Sh, Sahraian A. [Comparison of burnout among nurses working in internal medicine, surgery, psychiatry and burns sections] [Article in Persian]. J Gonabad Univ Med Sci 2008;12(4):40-6.
 30. Arigoni F, Bovier PA, Mermillod B, Waltz P, Sappino AP. Prevalence of burnout among Swiss cancer clinicians, paediatricians and general practitioners: who are mostat risk? Support Care Cancer 2009 Jan;17(1):75-81.
 31. Shahnazdoost M, Maghsudi Sh, Tabari R, Kazemnegad E. [The relationship between social support and burnout] [Article in Persian]. J Gilan Univ Med Sci 2011;20(80):49-59.
 32. Alimoglu MK, Donmez L. Daylight exposure and the other predictors of burnout among nurses in a University Hospital. Int J Nurs Stud 2005 Jul;42(5):549-55.
 33. Greenfield S, Parle J, Holder R. The anxieties of male and female medical students on commencing clinical studies: the role of gender. Edu Health (Abingdon) 2001;14(1):61-73.
 34. Vahey DC, Aiken LH, Sloane DM, Clarke SP, Vargas D. Nurse burnout and patient satisfaction. Med Care 2004 Feb;42(2 Suppl):57-66.
 35. Kilfedder C.J, Power KG, Wells TJ. Burnout in psychiatric nursing. J Adv Nurs 2001 May; 34(3):383-96.
 36. Toral-Villanueva R, Aguilar-Madrid G, Juarez-Perez CA. Burnout and patient care in junior doctors in Mexico City. Occup Med (Lond) 2009 Jan;59(1):8-13.
 37. Akashe G, Sepehrmanesh Z, Ahmadvand A. The prevalence of burnout in medical students of Kashan University of Medical Sciences. J Qom Univ Med Sci 2010;4(3):37-41