بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر کرمان در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: استرس شغلی و وضعیت سلامت کارکنان، تأثیر بسزایی بر میزان بازدهی و کیفیت ارائه خدمات آنها دارد. از آنجایی که وضعیت سلامت روانی ماماها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دو قشر آسیب پذیر جامعه، یعنی مادران و نوزادان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار در این زمینه ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سلامت روانی و استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر کرمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 74 نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر کرمان انجام شد. افراد به روش سرشماری انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد بررسی سلامت روان گلدبرگ و استرس شغلی آلتمایر انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش های آمار توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین سلامت روانی و استرس شغلی ماماها، ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (05/0>p). 29 نفر (2/39%) از ماماها دارای سلامت روان و 45 نفر (8/60%) به درجاتی از اختلال روان مبتلا بودند. از بین افراد مبتلا، 30 نفر (7/66%) در بیمارستان های دولتی و 15 نفر (3/33%) در بیمارستان های خصوصی مشغول به کار بودند. همچنین 1 نفر (3/1%) از ماماها به استرس خفیف، 60 نفر (1/81%) به استرس متوسط و 13 نفر (6/17%) به استرس شدید مبتلا بودند.
نتیجه‌گیری: استرس های شغلی می توانند باعث بروز اختلالات روانی در ماماها شوند. همچنین ماماهای شاغل در بیمارستان های دولتی در معرض استرس شغلی بیشتری نسبت به ماماهای شاغل در بیمارستان های خصوصی هستند.
 

مقدمه: استرس شغلی و وضعیت سلامت کارکنان، تأثیر بسزایی بر میزان بازدهی و کیفیت ارائه خدمات آنها دارد. از آنجایی که وضعیت سلامت روانی ماماها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دو قشر آسیب پذیر جامعه، یعنی مادران و نوزادان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار در این زمینه ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سلامت روانی و استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر کرمان انجام شد.
روشکار:این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 74نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر کرمان انجام شد.افراد به روش سرشماری انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد بررسی سلامت روان گلدبرگ و استرس شغلی آلتمایر انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش های آمار توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها:بین سلامت روانی و استرس شغلی ماماها، ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (05/0>p). 29 نفر (2/39%) از ماماها دارای سلامت روان و 45 نفر (8/60%) به درجاتی از اختلال روان مبتلا بودند. از بین افراد مبتلا، 30 نفر (7/66%) در بیمارستان های دولتی و 15 نفر (3/33%) در بیمارستان های خصوصی مشغول به کار بودند. همچنین 1 نفر (3/1%) از ماماها به استرس خفیف، 60 نفر (1/81%) به استرس متوسط و 13 نفر (6/17%) به استرس شدید مبتلا بودند.
نتیجهگیری:استرس های شغلی می توانند باعث بروز اختلالات روانی در ماماها شوند. همچنین ماماهای شاغل در بیمارستان های دولتی در معرض استرس شغلی بیشتری نسبت به ماماهای شاغل در بیمارستان های خصوصی هستند.
 
کلمات کلیدی: استرس شغلی، سلامت روانی، مامایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Relationship between Mental Health and Job Stress among Midwives Who Were Working in Hospitals of Kerman, Iran, 2011

نویسندگان [English]

  • Naser Hashemi Nejad 1
  • Somayeh Rahimi Moghadam 2
  • Mostafa Mohammadian 3
  • Fatemeh Amiri 4
1 Assistant Professor, Department of Occupational Health, School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2 M.Sc. of Occupational Health, School of Health, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran.
3 M.Sc. of Occupational Health, Student Research Committee, School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4 B.Sc. Student of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Job stress and health status of employees are effective on efficiency and quality of their services. Mental health status of midwives is very important in offering health and medical services to two vulnerable groups including mothers and infants; therefore the evaluation of effective factors on this issue seems to be necessary. This study was performed to determine the relationship between mental health and job stress among midwives who were working in hospitals of Kerman, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 74 midwives who were working in public and private hospitals of Kerman, Iran, 2011. Sampling method was census. Goldberg mental health and Altmeyer job stress standard questionnaires were used to collect data. Data were analyzed using SPSS software version 16 and descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, t-test and chi-square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There was a statistical significant relationship between mental health and job stress among midwives (p<0.05).29 midwives (39.2%) were mentally healthy. 45 midwives (60.8%) had some degree of mental disorder and 30 midwives among them (66.7%) were working in public hospitals and 15 midwives (33.3%) were working in private hospitals. Also, 1 person (1.3%) of midwives had mild stress, 60 midwives (81.1%) had moderate stress and 13 midwives (17.6%) suffered from severe stress.
Conclusion: Job stress can cause mental disorders in midwives. Also, midwives who were working in public hospitals are more exposed to job stress than midwives were working in private hospitals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Stress
  • Mental health
  • Midwifery