آیا برنامه آموزشی دوره کارشناسی مامایی ارتقاء دهنده مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان می باشد؟

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بهبود عملکرد بالینی و ارائه کیفیت بالای مراقبت های مامایی، در گرو کسب دانش تخصصی به همراه ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی به عنوان یکی از استانداردهای آموزش مامایی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال آخر مقطع کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقایسه ای به صورت مقطعی در سال تحصیلی 90-1389 بر روی 44 دانشجوی سال اول (22 نفر) و آخر (22 نفر) کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد انجام شد. داده ها با استفاده از فرم مربوط به مشخصات فردی و پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون های تی مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه، فریدمان و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کل مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول (5/2±8/10) و آخر (4/3±8/10) در محدوده هنجار بود. بر اساس آزمون تی مستقل، بین دو گروه از نظر مهارت های تفکر انتقادی و حیطه های مختلف آن اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: بین مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان سال اول با دانشجویان سال آخر مامایی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is Undergraduate Midwifery Curriculum Promoting Critical Thinking Skills In Students?

نویسندگان [English]

  • Hossein Karimi Mounaghi 1
  • Hamideh Jafari 2
1 Assistant professor, Department of Medical Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Knowledge and critical thinking skills are necessary for improving clinical performance and delivering an acceptable midwifery care and critical thinking skills is an educational standard in midwifery education. The aim of this study was comparing the critical thinking skills between first-year and final-year undergraduate midwifery students in Mashhad Nursing and Midwifery School.
Methods: This descriptive-comparative and cross sectional study was conducted on 44 first-year and 22 final-year undergraduate midwifery students in Mashhad Nursing and Midwifery School in 2010-2011. Data were collected using a demographic form and California Critical Thinking Skills questionnaire and analyzed using SPSS software version 14, t-test, Mann-Whitney, ANOVA, Friedman, Pearson and Spearman correlation coefficient tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean score of critical thinking skills for first-year and final-year undergraduate midwifery students were 10.8±2.5 and 10.8 ±3.4, respectively and in the normal range. There was no significant difference between two groups regarding critical thinking skills and its different dimension (p>0.05).
Conclusions: There is no significant difference between critical thinking skills in first-year and final-year undergraduate midwifery students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thinking
  • Education
  • Midwifery
  • Skills