مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر وب، شبیه سازی و مرسوم بر میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره‌ خونریزی بعد از زایمان در دانشجویان مامایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی پس از زایمان، یکی از مهمترین علل مرگ و میر مادران در دنیا است. بیشتر این مرگ ها ناشی از تأخیر در تشخیص و اداره مناسب خونریزی پس از زایمان است. از طرفی کیفیت آموزش مامایی تأثیر عمیقی بر ارائه‌ مناسب خدمات دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، شبیه سازی و مرسوم بر میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره‌ خونریزی بعد از زایمان در دانشجویان مامایی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهه در سال 1392 بر روی 54 دانشجوی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد انجام شد. دانشجویان در گروه مبتنی بر وب به مدت 1 هفته به صورت آنلاین، افراد گروه شبیه سازی به مدت 4 ساعت در مرکز مهارت های بالینی و افراد گروه مرسوم به مدت 4 ساعت به صورت سخنرانی آموزش دیدند. قبل، یک هفته و یک ماه بعد از دوره آموزشی، آزمون آگاهی و بالینی ساختارمند عینی گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های کای دو، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و فریدمن انجام شد. سطح معنی داری در تمام موارد 05/0>p درنظر گرفته شد.
یافته‌ها: میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره‌ خونریزی پس از زایمان در دانشجویان مامایی، 1 هفته و 1 ماه بعد از آموزش، در هر سه گروه مبتنی بر وب (001/0=p)، شبیه سازی (001/0=p) و مرسوم (001/0=p) افزایش معنی داری یافت.
نتیجه‌گیری: آموزش، میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره‌ خونریزی پس از زایمان را افزایش می دهد. ماندگاری مهارت اداره خونریزی پس از زایمان در گروه آموزش مبتنی بر وب بیشتر از گروه مبتنی بر شبیه سازی و مرسوم است، بنابراین می‌توان از آموزش مبتنی بر وب که روشی در دسترس است، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between the Efficacy of Web-Based, Simulation and Conventional Training on Knowledge and Skills Retention of Midwifery Students in Management of Postpartum Hemorrhage

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kordi 1
  • Farzaneh Rashidi Fakari 2
  • Seyed Reza Mazloum 3
  • Talat Khadivzadeh 4
  • Farideh Akhlaghi 5
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. Student of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Ph.D. of Reproductive Health, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage is the major cause of maternal mortality in the world. Most of these deaths are caused by delay in appropriate diagnosis and management of postpartum hemorrhage. High quality of midwifery education has strong impacts on providing adequate services. Therefore, this study was done to compare the efficacy of web-based, simulation and conventional training on knowledge and skills retention of midwifery students in management of postpartum hemorrhage.
Methods: This randomized three-group clinical trial was conducted on 54 midwifery students in school of Nursing and Midwifery of Mashhad, Iran in 2013. The students of web-based group were trained on-line for one week, the students of simulation group were trained for 4 hours in clinical skills centre and the students of conventional group were trained for 4 hours oral presentation. Before, one week and one month after the training, objective structured clinical examination and knowledge was taken. Data were analyzed using SPSS software version 11.5, chi-square, ANOVA, Kruskal-Wallis and Friedman tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Retention of knowledge and skills of midwifery students was significantly increased one week and one month after intervention in all three groups of web-based (p<0.001), simulation (p<0.001), conventional (p<0.001).
Conclusions: Training increased the retention of knowledge and skills of midwifery students in management of postpartum hemorrhage. Skill retention in web-based group than other two groups, in teaching clinical skills. Therefore, web-based training method, which is low cost and more availability, can be used to increase the retention of knowledge and skills of midwifery students in management of postpartum hemorrhage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Midwifery
  • Postpartum Hemorrhage