بررسی میانگین زمان انتظار در تریاژ مامایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس مامایی، بیمارستان آیت‌الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در تریاژ مامایی، زنان مراجعه کننده با شکایت مامایی و زنان در شرایط حاد یا اورژانس، برای اولین بار ارزیابی می­شوند. زمان انتظار مراجعین، یکی از عوامل مهمی است که باید در مدیریت و سازماندهی بخش بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد. حال آنکه، تاکنون زمان انتظار دقیقی برای مراقبت­های اورژانسی و تریاژ مامایی در ایران برآورد نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میانگین زمان انتظار برای تریاژ مامایی در شهر تهران انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1397 بر روی 9238 مراجعه کننده به تریاژ مامایی بیمارستان­های آموزشی درمانی شهر تهران که در آنها تریاژ با استفاده از فرم تریاژ مامایی 5 سطحی (سطح 1 مراجعین بسیار بدحال، سطح 2 مراجعین با وضعیت پرخطر، سطح 3 بررسی فوری مراجعین، سطح 4 مراجعین بدون مشکل حاد و سطح 5 معرفی مراجعین نیازمند صرفاً به یک ویزیت یا مشاوره) به‌صورت فعال اجرا می­شود، انجام شد. در این مطالعه از چک‌لیست حاوی اطلاعات فردی، مامایی و همچنین ثبت زمان انجام تریاژ و فرم تریاژ مامایی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون­های آماری توصیفی و آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین کلی زمان انتظار در شیفت صبح 60/3±35/22 دقیقه، در عصر 67/3±12/18 دقیقه و در شب 67/3±15/19 دقیقه بود. بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس، تفاوت معنی‌داری در میانگین زمان انتظار بر اساس شیفت‌های کاری به تفکیک روز در هفته (122/0=p) و ماه (473/0=p) وجود نداشت. میانگین زمان انتظار در سطح 2، 3، 4 و 5 تریاژ مامایی به‌ترتیب 40/0±73/2، 13/1±3/5، 69/1±76/5 و 20/1±96/5 دقیقه بود.
نتیجه‌گیری: میانگین زمان کلی انتظار مراجعین تریاژ مامایی اندکی بالاتر از میزان پیشنهادی می­باشد. برای کاهش زمان انتظار و رسیدن به استاندارد، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت به مراجعین تریاژ مامایی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mean waiting time in obstetric triage

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Rashidi Fakari 1
 • Masoumeh Simbar 2
 • Raha Rousta 3
 • Fahimeh Rashidi Fakari 1
 • Azar Mosaheb 4
 • Marzieh Saei Ghare Naz 1
 • Vida Ghasemi 1
1 PhD candidate, Student Research Committee, Department of Reproductive Health School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, Ayatollah Taleghani Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: In obstetric triage, women who referred with obstetric complaints and those with acute or emergency situation are first evaluated. Waiting time is one of the important factors that should be considered in the management and organization of the healthcare section. So far, the exact waiting time for emergency care and obstetric triage in Iran has not been estimated. Therefore, this study was performed with aim to determine mean waiting time for obstetrics triage in Tehran.
Methods: This cross-sectional study was performed in 2018 on 9238 patients referred to obstetric triage of educational and medical hospitals in Tehran. Triage was actively performed using 5-level obstetric triage form (level 1: require immediate intervention, level 2: high risk requiring, levels 3: aassessment at the earliest opportunity, level 4: no acute problem, level 5: requires only one visit or consultation), In this research, a checklist containing personal, obstetrics, and also recording the time of triage and obstetric triage form was used. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and descriptive statistical tests and ANOVA. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean total waiting time in morning, evening and night shifts were 22.35 ± 3.60, 18.12 ± 3.67 and 19.15 ± 3.67 min, respectively. ANOVA test showed no significant difference between mean waiting time based on working shifts per day (p = 0.122) and month (p = 0.473). Mean waiting time in level 2,3,4 and 5 of obstetric triage were 2.73±0.40, 5.3±1.13, 5.76±1.69, 5.96±1.20 min, respectively.
Conclusion: Mean total waiting time for obstetric triage clients is somehow higher than the recommended rate. It is recommended to modify the process of service delivery to the clients of obstetrics triage in order to reduce the waiting time and achieve to the standard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emergency
 • Obstetric
 • Triage
 1. Van Den Broek N. Life saving skills manual: essential obstetric and newborn care. London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; 2007.
 2. Hategeka C, Mwai L, Tuyisenge L. Implementing the emergency triage, assessment and treatment plus admission care (ETAT+) clinical practice guidelines to improve quality of hospital care in Rwandan district hospitals: healthcare workers’ perspectives on relevance and challenges. BMC Health Serv Res 2017; 17(1):256.
 3. Goodman DM, Srofenyoh EK, Olufolabi AJ, Kim SM, Owen MD. The third delay: understanding waiting time for obstetric referrals at a large regional hospital in Ghana. BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17(1):216.
 4. Gilboy N, Tanabe P, Travers DA, Rosenau AM, Eitel DR. Emergency severity index, version 4: implementation handbook. Rockville: United States Preventive Services Task Force; 2005. P. 1-72.
 5. Kamrani F, Ghaemipour F, Nikravan M, Alavi Majd H. Prevalence of miss triage and outcomes under triage of patients in emergency department. J Health Prom Manag 2013; 2(3):17-23.
 6. Daemi A. The role of electronic triage system in management of hospital emergency department. Bull Emerg Trauma 2016; 4(1):62-3.
 7. Paisley KS, Wallace R, DuRant PG. The development of an obstetric triage acuity tool. MCN Am J Maternal Child Nurs 2011; 36(5):290-6.
 8. Angelini DJ, Stevens E, MacDonald A, Wiener S, Wieczorek B. Obstetric triage: models and trends in resident education by midwives. J Midwifery Womens Health 2009; 54(4):294-300.
 9. Paul J, Jordan R, Duty S, Engstrom JL. Improving satisfaction with care and reducing length of stay in an obstetric triage unit using a nurse‐midwife‐managed model of care. J Midwifery Womens Health 2013; 58(2):175-81.
 10. Quaile H. Implementing an obstetrics-specific triage acuity tool to increase nurses’ knowledge and improve timeliness of care. Nurs Womens Health 2018; 22(4):293-301.
 11. Monzon J, Friedman SM, Clarke C, Arenovich T. Patients who leave the emergency department without being seen by a physician: a control-matched study. CJEM 2005; 7(2):107-13.
 12. Johnson M, Myers S, Wineholt J, Pollack M, Kusmiesz AL. Patients who leave the emergency department without being seen. J Emerg Nurs 2009; 35(2):105-8.
 13. Asefzadeh S. Patient flow analysis in a children's clinic. Int J Qual Health Care 1997; 9(2):143-7.
 14. Mahabadi A, Ketabi S, Sajadi SM. Investigate the parameters which affect the patients waiting time in emergency department of orthopedic services in Ayatollah Kashani hospital with the lean management approach. Health Inform Manage 2015; 11(7):1025.
 15. Bleustein C, Rothschild DB, Valen A, Valatis E, Schweitzer L, Jones R. Wait times, patient satisfaction scores, and the perception of care. Am J Manag Care 2014; 20(5):393-400.
 16. DePaoli W. Obstetric triage improvement. [Master Thesis]. San Francisco, California: University of San Francisco; 2016.
 17. Pereira S, Torres L, Portela F, Santos MF, Machado J, Abelha A. Predicting triage waiting time in maternity emergency care by means of data mining. Adv Information Syst Technol 2016; 60:579-88.
 18. Haxton J, Fahy K. Reducing length of stay for women who present as outpatients to delivery suite: a clinical practice improvement project. Women Birth 2009; 22(4):119-27.
 19. Aliyari A, Mahmoudi MS, Rajaee R, Ghorbani A, Najafi M. Evaluating the average waiting time for an emergency medicine specialist visit in an emergency department: a case study. Manag Strateg Health Syst 2018; 2(4):260-7. (Persian).
 20. Changaee F, Simbar M, Irajpour A, Akbari S. Strategies to improve quality of childbirth care. Yafte 2015; 16(3):22-33. (Persian).
 21. Simbar M, Ghafari F, Tork Zahrani S, Alavi Majd H. Assessment of quality of midwifery care in labour and delivery wards of selected Kordestan Medical Science University hospitals. Int J Health Care Qual Assur 2009; 22(3):266-77.
 22. Rashidi Fakari F, Simbar M, Zadeh Modares S, Alavi Majd H. Obstetric triage scales; anarrative review. Arch Acad Emerg Med 2019; 7(1):e13.