کیفیت گزارش کارآزمایی های بالینی منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات سطح 1 حیطه زنان و مامایی - با استفاده از ابزار CONSORT

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکترای عمومی پزشکی، مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، یکی از مهمترین و کارآمدترین مطالعات در علوم پزشکی می باشند. اهمیت این نوع مطالعات در حیطه زنان و مامایی، به دلیل نقش بسیار حیاتی سلامت مادران و در نتیجه سلامت جامعه، از جایگاه ویژه ای برخودار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت گزارش کارآزمایی های بالینی منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات سطح 1 حیطه زنان و مامایی طراحی و انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی، مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی منتشر شده در حیطه زنان و مامایی توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات انگلیسی نمایه شده در پایگاه های معتبر سطح یک (web of Knowledge، ISI، Pubmed) طی سال های 1999 تا 2012 توسط دو پژوهشگر با استفاده از ابزار CONSORT مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام شد.
یافته‌ها: نتایج ارزیابی 141 مقاله نشان داد که در مجموع، بیشترین نقص در قسمت مواد و روش ها بود و از 17 آیتم این قسمت، بیشترین نواقصات و ضعف ها در تعیین حجم نمونه، روش به کار رفته برای تخصیص تصادفی شرکت کنندگان در مطالعه، جزئیات هرگونه محدودیت تصادفی کردن (مثلاً طبقه بندی کردن، بلوک بندی کردن) و نحوه کورسازی و انجام آن بود. میانگین کلی نمرات مقالات نیز 67/5±35/31 از حداقل و حداکثر 37-19 بود.
نتیجه‌گیری: بیشترین ضعف پژوهشگران در گزارش نتایج مطالعات، در قسمت مواد و روش ها می باشد که می توان با آموزش بیشتر این مباحث، استفاده از متخصصین آمار و متدولوژی و همچنین استفاده از ابزارهای استاندارد برای خود ارزیابی مقالات، این موارد را برطرف کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of Randomized Clinical Trial Reports Published by Iranian Researchers in the Obstetrics and Gynecology Level 1 Journals: Using CONSORT

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghojazadeh 1
  • Nikta Tavananezhad 2
  • Mahsa Karkhanee 2
  • Mohammad Naghavi Behzad 3
  • Saber Azami Aghdash 4
1 Associate Professor, Department of Physiology, Women's Reproductive Health Research Center, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Medical Student, Medical Philosophy and History Research Center, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 M.Sc. of Health Services Management, Tabriz Health Services Management Research Center, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Studies of randomized controlled trials are one of the most important studies in medical sciences. So, the report quality of these studies is very important. This study was conducted to evaluate the quality of clinical trials published by Iranian researches in level 1 journals of obstetrics and gynecology.
Methods: In this cross sectional study, articles of Randomized Controlled Trials (RCTs) published by Iranian researchers in field of obstetrics and gynecology in English journals indexed in first level valid bases (ISI, Pubmed, Web of Knowledge) during 1999 to 2012 were evaluated by two researchers using CONSORT tool. Data were analyzed using descriptive statistics tests and SPSS software version 16.
Results: Results of evaluation of 141 articles showed that totally the main part of failures were in methods and materials part and among 17 items of this part, the most part of weaknesses and shortcomings are in: determining sample size, method used for the order of randomized allocation of participants in study, details of any kind of randomization (for example categorization, block formation) and blinding method. Overall average of scores was equal to 31.35±5.67 from minimum and maximum of 19-37.
Conclusion: The most common weakness of researchers in reporting the results of studies were in materials and methods part which could be improved by more education on these topics, using specialists of statistics and methodology, and also using standard tools for self evaluation of articles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gynecology
  • Iran
  • Obstetrics
  • Randomized controlled trial