دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 1-76 

مروری

ویروس پاپیلومای انسانی و بارداری: یک مطالعه مروری نقلی

صفحه 60-70

10.22038/ijogi.2024.70140.5581

اعظم شفائی؛ دکتر علی اکبر شمسیان؛ دکتر فاطمه تارا؛ دکتر مریم شاهی


گزارش مورد

گزارش یک مورد کیست بزرگ multiloculated به‌دنبال جا ماندن لانگ گاز در عمل جراحی سزارین

صفحه 71-76

10.22038/ijogi.2024.75658.5893

دکتر فریده مقرب؛ دکتر لهراسب طاهری؛ دکتر منصور دیلمی؛ نوید کلانی