ژیناندروبلاستوما راجعه متشکل از تومور سلول گرانولوزا جوانان، یک تومور بسیار نادر تخمدان در یک بیمار 29 ساله: گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه آسیب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه آسیب شناسی؛دانشکده پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشهد / ابران

3 گروه آسیب‌شناسی، دانشکده پزشکی،؛دانشگاه علوم پزشکی مشهد;مشهد:ایران

4 گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 گروه آسیب شناسی٫ دانشکده پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشهد / ابران

6 گروه رادیولوژی؛دانشکده پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشهد / ایران

10.22038/ijogi.2024.79085.6053

چکیده

مقدمه: تومورهای استرومایی طناب جنسی تخمدان با توده‌‌های تخمدانی و علایم ناشی از افزایش ترشح هورمون تظاهر پیدا می‌کنند. ژیناندروبلاستوما یک تومور نادر است که شامل دو بخش تومور سلول گرانولوزا و تومور سلول سرتولی-لیدیگ یا سرتولی می‌باشد. در این مطالعه یک مورد ژیناندروبلاستوما راجعه متشکل از تومور سلول گرانولوزا جوانان و تومور سلول سرتولی گزارش می‌شود.

معرفی بیمار: خانمی 29 ساله با شکایت قاعدگی نامنظم و لکه بینی از یک سال و درد شکمی از چهار ماه قبل به یک مرکز درمانی در ترکمنستان مراجعه کرد و در CT SCAN یک توده در تخمدان چپ مشاهده و جراحی سالپنگواووفورکتومی انجام شد. پاتولوژیست تومور سلول گرانولوزا و پاتولوژیست دیگری آندروبلاستوما را مطرح کردند. 18 ماه بعد بیمار به دلیل درد شکمی و گزارش MRI مبنی بر یک توده داخل صفاقی تحت لاپاراتومی شکم قرار گرفت. گزارش پاتولوژی مبین آندروبلاستوما بود. بیمار برای ادامه درمان به ایران مراجعه نمود و در طی بررسی مجدد اسلایدهای پاتولوژی هر دو نوبت جراحی، توموری مشاهده شد که 70% آن را تومور سلول گرانولوزا جوانان و 30 درصد آن را تومور سلول سرتولی تمایز یافته تشکیل می‌دادند، و تشخیص ژیناندروبلاستوما راجعه مطرح گردید.

نتیجه‌گیری: عدم برداشت کافی از نمونه تومور و نبود دقت کافی در بررسی میکروسکوپی به راحتی باعث عدم تشخیص ژیناندروبلاستوما می‌شود. همه بیماران مبتلا به این تومور باید از نظر عود، تا چندین سال به طور دوره‌ای پیگیری شوند.غربالگری ژنتیکی بیماران از نظر جهش ژن DICER1 بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recurrent Gynandroblastoma with Juvenile Granulosa Cell component, a very rare ovarian tumor in a 29-year-old patient: A Case Report

نویسندگان [English]

  • Mehran Toqtamesh 1
  • Amirhossein jafariyan 2
  • Zahra Akbari 3
  • Helena Azimi 4
  • Yasser hasanzadeh 5
  • Hossein Bozorgi 6
1 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Pathology department; faculty of medicine; ; medical unversity of medical science; Mashhad; Iran
3 Pathology department; faculty of medicine; Mashhad university of medical science
4 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Pathology department; faculty of medicine; ; medical unversity of medical sceince; Mashhad; Iran
6 Radiology department; faculty of medicine; medical unversity of medical science; Mashhad; Iran
چکیده [English]

Introduction: Ovarian Sex cord Stromal tumors present with ovarian masses. Their symptoms and signs are result from increased hormone secretion. Gynandroblastoma is a rare tumor consisting of two components: granulosa cell tumor and Sertoli or Sertoli-Leydig cell tumor. In this study, a rare case of recurrent gynandroblastoma consisting of Juvenile Granulosa cell and Sertoli cell tumor is reported.

Case Presentation: A 29-year-old woman was referred to a medical center in Turkmenistan, with irregular menstruation and spotting for one year and progressive abdominal pain for the past four months. A mass in the left ovary was reported on CT SCAN. The patient underwent left salpingo-oophorectomy surgery, and one pathologist diagnosed Granulosa cell tumor, while another diagnosed Androblastoma. 18 months later, the patient returned with abdominal pain, and an intra-peritoneal mass was seen on MRI, leading to laparotomy. The pathologic diagnosis was Androblastoma. The patient came to Iran for treatment and the pathology slides were sent to the Pathology Department of Qaem University Hospital. After reviewing the slides of both surgeries, sections showed neoplastic lesion composed of Juvenile Granulosa cell tumor (70%) and well differentiated Sertoli cell tumor (30%), establishing the recurrent Gynandroblastoma.

Conclusion: Inadequate sampling of the tumor specimen and lack of sufficient accuracy in microscopic examination easily lead to the misdiagnosis of Gynandroblastoma. Due to the risk of recurrence, all patients should be followed up for several years. Furthermore, Genetic screening for DICER1 mutation is important.

Keywords: Ovarian Neoplasms, Sex Cord-Stromal Tumors, Gynandroblastoma, Granulosa Cell Tumor

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovarian Neoplasms
  • Sex Cord-Stromal Tumors
  • Gynandroblastoma
  • Granulosa Cell Tumor. Sertoli Leydig Cell Tumor