گزارش یک مورد بی حسی کامل نخاعی در جراحی سزارین

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت. دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 استادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری های زنان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

10.22038/ijogi.2024.79411.6067

چکیده

مقدمه: بی حسی کامل داخل نخاعی یک عارضه نادر اما تهدید کننده زندگی است و با کاهش سطح هوشیاری، افت فشار خون، برادی کاردی و نارسایی تنفسی مشخص می شود. مطالعه حاضر به گزارش یک مورد بی حسی کامل نخاعی در جراحی سزارین پرداخت.

معرفی بیمار: بیمار خانم ۳۳ ساله گراوید ۲، جهت انجام عمل جراحی سزارین به بیمارستان استاد مطهری شهرستان جهرم مراجعه نمود. بی‌حسی نخاعی در وضعیت نشسته و با سوزن اسپاینال سایز ۲۵ و با تلاش اول در سطح L3-L4 انجام گردید و سپس بیمار در حالت سوپاین قرار گرفت و با پوزیشن مختصر ترندلنبرگ سطح بی‌حسی تا T4 بالا آمد و پس از اطمینان از حصول بلوک حسی و موتور تخت بیمار در حالت صاف و بدون پوزیشن قرار گرفت و موضع عمل جراحی با بتادین ضدعفونی گردید. فشار خون بیمار دقیقه 3 بعد از بی‌حسی نخاعی 72/103 میلیمتر جیوه و ضربان قلب 84 بار در دقیقه بود. در همین لحظه و قبل از ایجاد برش جراحی ناگهان سطح هوشیاری بیمار به شدت افت کرد.

نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر اگرچه میزان شیوع بی حسی کامل نخاعی بسیار محدود و انگشت شمار است اما این عارضه میتواند تهدید بسیار بزرگی برای مادر و جنین در سزارین به همراه داشته باشد بنابراین با شناخت عوامل موثر در کاهش این عارضه میتوان گام موثر در کاهش هرچه بیشتر ان برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A case report of total spinal anesthesia in cesarean section

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Sanie Jahromi 1
  • navid kalani 2
  • Reza Sahraei 3
  • Farideh Mogharab 4
1 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
2 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Associate Professor of Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
4 استادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری های زنان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
چکیده [English]

Introduction: Complete spinal anesthesia is a rare but life-threatening complication and is characterized by decreased level of consciousness, hypotension, bradycardia and respiratory failure. The present study The present study reported a case of complete intraspinal anesthesia in cesarean section.

Case Presentation: A 33-year-old female patient with gravid 2 referred to Ostad Motahari Hospital for a cesarean section. Spinal anesthesia was performed in a sitting position with a size 25 spinal needle and with the first attempt at the L3-L4 level, and then the patient was placed in the supine position, and with a brief Trendelenburg position, the level of anesthesia was raised to T4, and after ensuring the sensory block and The engine of the patient's bed was placed in a flat state without position, and the surgical site was disinfected twice a day. The patient's blood pressure 3 minutes after spinal anesthesia was 72.103 mm Hg and heart rate was 84 times per minute. At this moment and before making the surgical incision, the patient's level of consciousness suddenly dropped.

Conclusion: Based on the results of the present study, although the prevalence of complete spinal anesthesia is very limited and few, but this complication can pose a great threat to the mother and the fetus during cesarean section, so knowing the effective factors in reducing this complication can He took an effective step in reducing this complication as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • total spinal anesthesia
  • surgery
  • caesarean section