بررسی پارامترهای رشد در نوزادان متولد شده از روش لقاح خارج رحمی در مراکز درمان ناباروری معتضدی و جهاد دانشگاهی شهر کرمانشاه طی سال‌های 1401-1400

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دستیار تخصصی زنان و زایمان، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

5 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

6 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

10.22038/ijogi.2024.74565.5835

چکیده

مقدمه: با وجود اینکه در حال حاضر از روش‌های کمک باروری به‌طور گسترده در درمان ناباروری انسان استفاده می‌شود، اما همچنان نتایج مطالعات در مورد رشد کودکان پس از درمان با این روش‌ها از جمله IVF متناقض است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین پارامترهای رشد (وزن، قد و دور سر) در نوزادان متولد شده از روش IVF در مراکز درمان ناباروری معتضدی و جهاد دانشگاهی شهر کرمانشاه انجام شد.
روشکار: این مطالعه تحلیلی بر روی 105 نوزاد ترم متولد شده در دو گروه از درمان ناباروری IVF و حاملگی طبیعی طی سال­ های 1401-1400 انجام شد. تمامی مراحل IVF در مراکز درمان ناباروری معتضدی و جهاد دانشگاهی شهر کرمانشاه صورت گرفت، سپس مادران و نوزادان آنان تا پس از تولد پیگیری شدند. اطلاعات نوزادان متولد شده از نظر قد، وزن و دور سر بررسی گردید و در یک چک‌لیست که ابزار اصلی و اختصاصی جهت جمع‌آوری اطلاعات مطالعه بود، ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های کای اسکوئر و یو من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: میانگین وزنی نوزادان (007/0=p) و همچنین میانگین قد نوزادان (021/0=p) در گروه حاملگی طبیعی به‌طور معناداری بیشتر از گروه نوزادان حاصل از درمان ناباروریIVF بود، اما اختلاف آماری چندانی از نظر اندازه دور سر مشاهده نشد (345/0=p).
نتیجه­ گیری: اندازه قد و وزن نوزادان حاصل از لقاح خارج رحمی کمتر از نوزادان با حاملگی طبیعی بود، اما از نظر اندازه دور سر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The growth parameters in neonates born by in vitro fertilization method in Motazedi and Jahad University Infertility Treatment Centers in Kermanshah during 2021-2022

نویسندگان [English]

 • Negin Rezavand 1
 • Mastaneh Kamravamanesh 2
 • Zahra Jamalpour 3
 • Maryam Hematti 4
 • Bita Ashabi 5
 • Mansour Rezae 6
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Development Center of Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Development Center of Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 M.Sc. of Statistics, Clinical Research Development Center of Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
5 M.Sc. of Midwifery Counseling, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
6 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Although currently assisted reproductive methods are widely used in the treatment of human infertility, there are still contradictory results of studies on the growth of children after treatment with these methods, including IVF. Therefore, the present study was performed with aim to determine the growth parameters (weight, height and head circumference) in neonates born by IVF in Motazedi and Jahad University Infertility Treatment Centers in Kermanshah city.
Methods: This analytical study was conducted on 105 term neonates born in two groups of IVF infertility treatment and normal pregnancy during 2021-2022. All stages of IVF were performed in Motazedi and Jahad University Infertility Treatment Centers in Kermanshah, and then the mothers and their neonates were followed up until after birth. The information of newborns was checked in terms of height, weight and head circumference and recorded in a checklist which was the main and exclusive tool for collecting the study information. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 20) and chi-square and Mann-Whitney U tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The results of the study showed that the mean weight of the newborns (p=0.007) and the mean height of the newborns (p=0.021) in the normal pregnancy group were significantly higher than the IVF infertility treatment group. However, no significant statistical difference was observed in terms of head circumference (p=0.345).
Conclusion: The height and weight of neonates born by IVF were lower than those born with normal pregnancy, but no significant difference was observed in terms of head circumference.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assisted reproductive techniques
 • In vitro fertilization
 • Neonate's head circumference
 • Neonate's height
 • Neonate's weight
 1. Berek JS. Berek & Novak's Gynecology. 16nd Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2019.
 2. Rostami DM, Ramezani TF, Abedini M, Amirshekari G, Mehrabi Y. Prevalence of primary and secondary infertility among 18-49 years old Iranian women: a population-based study in four selected provinces. Hakim Research Journal 2014; 16(4):294-301.
 3. Baniaghil AS, Zarei Abolkheir A, Keshavarz A, Ahmadi SM, Vakili MA. The effect of integrated third-party reproduction counseling on egg donation recipients’ attitude towards assisted reproductive techniques. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2016; 19(36):1-10.
 4. Mohebbi SF, Mohammadzadeh KA. Systematic review of the etiology of the infertility on Iranian domestic published articles between 1999 and 2013. Medical Sciences Journal of Islamic Azad University 2016; 26(1).
 5. Nateghian Z, Aliabadi E. Aspects of environmental pollutants on male fertility and sperm parameters. J. Environ. Treat. Tech 2020; 8(1):299-309.
 6. Hasanpoor-Azghady SB, Simbar M, Vedadhir AA, Azin SA, Amiri-Farahani L. The social construction of infertility among Iranian infertile women: a qualitative study. Journal of reproduction & infertility 2019; 20(3):178-90.
 7. Parames SF, Francisco LS, Almada-Colucci J, Sato H, Ueno J. What influences oocyte donation when there is no financial compensation?. Reprodução & Climatério 2014; 29(1):8-12.
 8. Rezavand N, Kamravamanesh M, Pouraghaja N, Hemati M, Feali R, Rezaei M. Clinical characteristics and complications of pregnancy in couples who are candidates for egg donation, referring to Motazedi Infertility Medical Center and University Jahad Center of Kermanshah, 2015-2020. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2023; 26(3):1-8.
 9. Khandwala YS, Baker VL, Shaw GM, Stevenson DK, Lu Y, Eisenberg ML. Association of paternal age with perinatal outcomes between 2007 and 2016 in the United States: population based cohort study. BMJ 2018; 363.
 10. von Versen-Höynck F, Schaub AM, Chi YY, Chiu KH, Liu J, Lingis M, et al. Increased preeclampsia risk and reduced aortic compliance with in vitro fertilization cycles in the absence of a corpus luteum. Hypertension 2019; 73(3):640-9.
 11. Sardinha LB, Santos DA, Silva AM, Grøntved A, Andersen LB, Ekelund U. A comparison between BMI, waist circumference, and waist-to-height ratio for identifying cardio-metabolic risk in children and adolescents. PloS one 2016; 11(2):e0149351.
 12. Beyer DA, Griesinger G. Vitrified-warmed embryo transfer is associated with mean higher singleton birth weight compared to fresh embryo transfer. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2016; 203:104-7.
 13. Hajishafiha M, Kiarang N, Tayeb Gasemi J, Shahbazi Z, Asadi N, Oshnoue S. Comparison between growth development of children conceived by ICSI and children conceived natural pregnancy. Studies in Medical Sciences 2014; 24(11):922-6.
 14. Wilde MA, Eising JB, Gunning MN, Koster MP, Evelein AM, Dalmeijer GW, et al. Cardiovascular and metabolic health of 74 children from women previously diagnosed with polycystic ovary syndrome in comparison with a population-based reference cohort. Reproductive Sciences 2018; 25(10):1492-500.
 15. Kallen B, Finnström O, Nygren KG, Olausson PO. Temporal trends in multiple births after in vitro fertilisation in Sweden, 1982-2001: a register study. BMJ. British medical journal (International ed.) 2005; 331(7513):382-3.
 16. De Geyter C, De Geyter M, Steimann S, Zhang H, Holzgreve W. Comparative birth weights of singletons born after assisted reproduction and natural conception in previously infertile women. Human reproduction 2006; 21(3):705-12.
 17. Woldringh GH, Hendriks JC, van Klingeren J, van Buuren S, Kollée LA, Zielhuis GA, et al. Weight of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection singletons in early childhood. Fertility and sterility 2011; 95(8):2775-7.
 18. Kermani RM, Zoljalali S, Kouhpayezadeh J, Nateghi MR, Shahzadehfazeli A, Nedaifard L. Evaluation of the growth process of infants conceived by assisted reproductive techniques at Royan Institute from birth to 9 months. Iranian Journal of Pediatrics 2011; 21(4):449.
 19. Omani-Samani R, Sepidarkish M, Safiri S, Esmailzadeh A, Vesali S, Farzaneh F, et al. Impact of gestational weight gain on cesarean delivery risk, perinatal birth weight and gestational age in women with normal pre-pregnancy BMI. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2018; 68:258-63.
 20. Lee SH, Lee MY, Chiang TL, Lee MS, Lee MC. Child growth from birth to 18 months old born after assisted reproductive technology—results of a national birth cohort study. International journal of nursing studies 2010; 47(9):1159-66.
 21. Hann M, Roberts SA, D’Souza SW, Clayton P, Macklon N, Brison DR. The growth of assisted reproductive treatment-conceived children from birth to 5 years: a national cohort study. BMC medicine 2018; 16:1-11.
 22. Belva F, Roelants M, Vermaning S, Desmyttere S, De Schepper J, Bonduelle M, et al. Growth and other health outcomes of 2-year-old singletons born after IVM versus controlled ovarian stimulation in mothers with polycystic ovary syndrome. Human reproduction open 2020; 2020(1):hoz043.
 23. Basatemur E, Shevlin M, Sutcliffe A. Growth of children conceived by IVF and ICSI up to 12 years of age. Reproductive biomedicine online 2010; 20(1):144-9.