اثر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی ادیپولین، هموگلوبین گلیکوزیله و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم ورزشی، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

10.22038/ijogi.2024.73196.5760

چکیده

مقدمه: دیابت، روند رو به رشدی در کشورهای در حال توسعه دارد. با این‌حال سبک زندگی فعال، اثرات مهمی در این راستا می ­تواند داشته باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی ادیپولین، هموگلوبین گلیکوزیله و برخی شاخص ­های ترکیب بدنی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.
روشکار: این مطالعه تجربی بر روی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (از انجمن دیابت نجف‌آباد) با دامنه سنی 55-35 سال در شهر نجف‌آباد انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه اول به انجام تمرینات پیلاتس به‌مدت 12 هفته به‌صورت فزاینده، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به‌مدت 50 دقیقه پرداختند و برای گروه کنترل که برنامه روتین زندگی را ادامه دادند، قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی، خون‌گیری انجام شد و اندازه‌گیری آدیپولین و هموگلوبین گلیکوزیله به روش الایزا بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون‌های تی همبسته و آنکووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: بر اساس نتایج، انجام 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی آدیپولین (001/0≥p) و هموگلوبین گلیکوزیله (001/0≥p) در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 تأثیر معناداری داشت. همچنین وزن (04/0=p) و مقدار BMI در اثر پیلاتس کاهش معناداری داشت (049/0=p).
نتیجه­ گیری: تمرین پیلاتس می‌تواند سبب بهبود سطح سرمی آدیپولین و هموگلوبین گلیکوزیله و ترکیب بدنی شود، از این رو تمرین پیلاتس ممکن است یک روش درمانی غیردارویی برای زنان مبتلا به دیابت نوع 2 باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of Pilates training on serum levels of Adipolin, glycosylated hemoglobin and some body composition indicators in women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

 • Zahra Montazeri Najafabadi 1
 • Saeed Keshavarz 2
 • Elham Eftekhari Gheinani 2
 • Mahnaz Marvi 2
1 PhD student of Exercise Physiology, Department of Sport Seience, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sport Seience, Sport Medicin Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Diabetes is a growing trend in developing countries. However, an active lifestyle can have important effects in this regard. Therefore, this study was performed with aim to investigate the effect of 12 weeks of Pilates training on the serum level of adipolin, glycosylated hemoglobin and some body composition indicators in women with type 2 diabetes.
Methods: This experimental study was conducted on women with type 2 diabetes (from the Najafabad Diabetes Association) with an age range of 35 to 55 years in Najafabad city. People were randomly divided into two experimental and control groups. The first group performed pilates exercises for 12 weeks incrementally, 3 sessions a week and each session lasted for 50 minutes, and for the control group who continued the routine program of life, before and after the exercise protocol, blood was taken and the measurement of adipoline and glycosylated hemoglobin was done by ELISA method. Data was analyzed by SPSS software (version 25) and correlated t-test and ANCOVA. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The results showed that performing 12 weeks of Pilates training has a significant effect on the serum level of adipolin (P≤0.001) and glycosylated hemoglobin (P≤0.001) in women with type 2 diabetes. Also, weight (P=0.04) and BMI decreased significantly due to Pilates training (P=0.049).
Conclusion: Pilates exercises can improve the serum level of adipoline and glycosylated hemoglobin and body composition, therefore Pilates exercices may be a non-pharmacological treatment method for women with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adipolin
 • Exercise
 • Glycosylated hemoglobin
 • Type 2 diabetes
 1. Tomic D, Shaw JE, Magliano DJ. The burden and risks of emerging complications of diabetes mellitus. Nature Reviews Endocrinology 2022; 18(9):525-39.
 2. Matalqah SM, Al-Tawalbeh DM. Medicinal plants potential against diabetes mellitus. diabetes 2025; 9(10):11.
 3. Sargolzaei J, Chamani E, Kazemi T, Fallah S, Soori H. The role of adiponectin and adipolin as anti-inflammatory adipokines in the formation of macrophage foam cells and their association with cardiovascular diseases. Clinical Biochemistry 2018; 54:1-0.
 4. Guo W, Zhou Q, Jia Y, Xu J. Increased levels of glycated hemoglobin A1c and iron deficiency anemia: a review. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research 2019; 25:8371.
 5. Nesreen G, Yasmin M, Hakem M, Sally A. Effect of pilates exercise on cardio metabolic risk factors in women with type 2 diabetes. The Medical Journal of Cairo University 2019; 87(March):851-.
 6. Karimi F, Moradi M, Baghaiee B. Effect of pilates training with vitamin e supplementation on some metabolic syndrome markers in overweight female adolescents. The Iranian journal of obstetrics, gynecology and infertility 2018; 21(3):31-8.
 7. Rezaeian N, Ravasi AA, Soori R, Akbarnezhad A, Mirshafiey SA, Towfighi F. Effect of resistance training on serum levels of adipolin and insulin resistance in obese women. Journal of Sport Biosciences 2020; 12(1):1-16.
 8. Rahmatollahi M, Ravasi AA, Soori R, Onegh B. Adipolin and Insulin Resistance Response to Two Types of Exercise Training in Type 2 Diabetic Male Rats. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2017; 19(2):99-105
 9. Soori R, Asad M, Barahouei-Jamar Z, Rezaeian N. The effect of aerobic training on the serum level of adipolin and insulin resistance in overweight men. Feyz Medical Sciences Journal 2016; 19(6):495-503.
 10. Rahimi M, Nazarali P, Alizadeh R. Pilates and TRX training methods can improve insulin resistance in overweight women by increasing an exercise-hormone, Irisin. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2021; 20(2):1455-60.
 11. Sabzevari F, Mogharnasi M, Golestani F. Effect of 6 weeks Pilates training along with dill supplementation on serum concentrations of nesfatin-1, lipocalin-2, and insulin resistance in females with overweight and obesity: A randomized controlled trial. Journal of Research in Medical Sciences 2022; 27(1):59.
 12. Akhtegan S, Atashak S, Roshdi Bonab R. The changes of some total antioxidant capacity and lipid peroxidation markers following the combined with high intensity interval training in sedentary postmenopausal women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2022; 24(13):70-9.
 13. Soori R, Asad M, Barahoiejamar Z, Rezaian N. Effect of endurance training with two different intensities on serum levels of adipolin and some of its regulating factors in sedentary men. Journal of Sport and Exercise Physiology 2021; 13(2):45-56.
 14. Khodadoust M, Habibian M. Investigating the changes of tumor necrosis factor-Α and interleukin-10 after 8 weeks of regular pilates exercise and vitamin D intake in overweight men: A randomized clinical trial. Journal of Arak University of Medical Sciences 2020; 23(6):888-901.
 15. Khajehlandi M, Bolboli L, Siahkuhian M, Nikseresht F. Effect of 12 weeks of Pilates training on the serum levels of interleukin-6, C-reactive protein and tumor nerosis factor-α in inactive overweight women. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services 2020; 42(1):56-64.
 16. Dadvand SS, Daryanoosh F, Eghbali E. Changes of glycosylated hemoglobin, insulin resistance index, and plasma lipids levels following a period of circuit resistance training in male patients with type 2 diabetes. Qom University of Medical Sciences Journal 2018; 11(11):12-21.
 17. Khashaba A. Effect of aerobic exercise on glycosylated hemoglobin and VO2max values in patients with type 2 diabetes. International Journal of Therapies and Rehabilitation Research; 5(5):72.
 18. Jayedi A, Emadi A, Shab-Bidar S. Dose-dependent effect of supervised aerobic exercise on HbA1c in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Sports Medicine 2022; 52(8):1919-38.
 19. Chou YH, Cheng YY, Nfor ON, Chen PH, Chen CH, Chen HL, Chang BJ, Tantoh DM, Huang CN, Liaw YP. Effects of aerobic and resistance exercise on glycosylated hemoglobin (HbA1c) concentrations in non-diabetic Taiwanese individuals based on the waist-hip ratio. Plos one 2022; 17(5):e0267387.