بررسی و مقایسه تأثیر روغن شتر مرغ و شیر مادر بر بهبود شقاق پستان در زنان شیرده نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 استاد گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22038/ijogi.2024.78120.6015

چکیده

مقدمه: شقاق پستان، یک اختلال در دوران شیردهی است که سبب عدم شیردهی موفق می‌شود. نظر به شیوع بالای آن و با توجه به خاصیت ضد التهابی روغن شتر مرغ، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر روغن شترمرغ و شیر مادر بر بهبود شقاق پستان در زنان شیرده نخست‌زا انجام گرفت.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1402-1401 بر روی 106 زن شیرده نخست‌زا انجام شد. افراد به دو گروه 53 نفره روغن شترمرغ و شیر مادر تقسیم شدند و پس از آموزش روش صحیح شیردهی، درمان را 3 بار در روز و به‌مدت یک هفته ادامه دادند. در گروه مداخله، زنان شیرده، نوک پستان و هاله‌ اطراف آن را با روغن شترمرغ و در گروه کنترل با شیر خود، به‌مدت یک هفته متوالی می­پوشاندند. شدت درد و نمره شقاق نوک پستان بر اساس معیار آنالوگ بینایی و مقیاس استور توسط پژوهشگر بررسی و ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون­ های تی مستقل، تی زوجی، کای دو، آزمون آنالیز واریانس با داده­ های تکراری و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: میانگین درد نوک پستان قبل از مداخله در دو گروه معنادار نبود (659/0=p)، ولی بین دو گروه در روزهای 7 و 10 پس از زایمان از نظر آماری اختلاف معناداری وجود داشت (001/0p<). میزان شدت آسیب نوک پستان قبل و پس از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری داشت (001/0p<)؛ به‌طوری‌که شدت آسیب در گروه روغن شترمرغ قبل از مداخله بیشتر و در طی 7 روز درمان کمتر بود.
نتیجه ­گیری: روغن شترمرغ باعث بهبود شقاق پستان و کاهش درد نوک پستان می­ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of ostrich oil and breast milk on healing of breast fissures in lactating primiparous women

نویسندگان [English]

 • Masumeh Koushki 1
 • Faraz Mojab 2
 • Rasool mohammadi 3
 • Seideh Hanieh Alamolhoda 4
1 M.Sc. Student of midwifery, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Nutritional Health Research Center, School of Health and Nutrition, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast fissure is a disorder during breastfeeding that causes the lack of successful breastfeeding. Considering its high prevalence and due to the anti-inflammatory properties of ostrich oil, this study was conducted with aim to compare the effect of ostrich oil and breast milk on the improvement of breast fissures in lactating primiparous women.
Methods: This clinical trial study was conducted on 106 lactating primiparous women in 2022-2023. Mothers were divided into two groups of ostrich oil and breast milk (n=53 in each group). After teaching the correct method of breastfeeding, they continued the treatment 3 times a day for one week. In the intervention group, lactating women covered the nipple and the surrounding area with ostrich oil, and in the control group with their breast milk, for one consecutive week. The intensity of pain and nipple fissure score were recorded by the researcher based on the quality of visual analogue and the result of Store. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 25) and independent t-test, paired t-test, chi-square, analysis of variance with repeated data and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean nipple pain before the intervention was not significant in the two groups (p=0.659), but there was a statistically significant difference between the two groups on the 7th and 10th days after delivery (p<0.001). There was a significant difference in the severity of nipple damage before and after the intervention in the two groups (p<0.001); So that the severity of damage in the ostrich oil group was higher before the intervention and less during the 7 days of treatment.
Conclusion: Ostrich oil improves breast fissures and reduces nipple pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast fissures
 • Ostrich oil
 • Mother's milk
 •  Store scale
 • Visual analogue scale
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al. (2014) Williams Obstetrics. 24nd ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 2. Giugliani ER. Common problems during lactation and their management. Jornal de Pediatria 2004; 80:s147-54.
 3. Page T, Lockwood C, Guest K. Management of nipple pain and/or trauma associated with breast‐feeding. Jbi Reports 2003; 1(4):127-47.
 4. Vieira F, Bachion MM, Mota DD, Munari DB. A systematic review of the interventions for nipple trauma in breastfeeding mothers. Journal of Nursing Scholarship 2013; 45(2):116-25.
 5. Sayyah Melli M, Rashidi MR, Delazar A, Madarek E, Kargar Maher MH, Ghasemzadeh A, et al. Effect of peppermint water on prevention of nipple cracks in lactating primiparous women: a randomized controlled trial. International Breastfeeding Journal 2007; 2:1-7.
 6. Mostafa E. Evidence based guideline using to alleviate traumatic nipple among nursing mothers. World Journal of Nursing Sciences 2015; 1(3):35-44
 7. Kent JC, Ashton E, Hardwick CM, Rowan MK, Chia ES, Fairclough KA, et al. Nipple pain in breastfeeding mothers: incidence, causes and treatments. International journal of environmental research and public health 2015; 12(10):12247-63.
 8. Fetherston C. Risk factors for lactation mastitis. Journal of Human Lactation 1998; 14(2):101-9.
 9. Riordan JM, Nichols FH. A descriptive study of lactation mastitis in long-term breastfeeding women. Journal of Human Lactation 1990; 6(2):53-8.
 10. Jackson KT, Dennis CL. Lanolin for the treatment of nipple pain in breastfeeding women: a randomized controlled trial. Maternal & child nutrition 2017; 13(3):e12357.
 11. Dennis CL, Jackson K, Watson J. Interventions for treating painful nipples among breastfeeding women. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2014(12).
 12. Campos TM, dos Santos Traverzim MA, Sobral AP, Bussadori SK, Fernandes KS, Motta LJ, et al. Effect of LED therapy for the treatment nipple fissures: Study protocol for a randomized controlled trial. Medicine 2018; 97(41):e12322.
 13. Akbari SA, Alamolhoda SH, Baghban AA, Mirabi P. Effects of menthol essence and breast milk on the improvement of nipple fissures in breastfeeding women. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences 2014; 19(7):629.
 14. Shahrahmani N, Akbari SA, Mojab F, Mirzai M, Shahrahmani H. The effect of zizyphus jujube fruit lotion on breast fissure in breastfeeding women. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 2018; 17(Suppl):101.
 15. Palmeira P, Carneiro-Sampaio M. Immunology of breast milk. Revista da Associação Médica Brasileira 2016; 62:584-93.
 16. Ghaderi R, Afshar M, Akhbarie H, Golalipour MJ. Comparación de la Eficacia de la Miel y Aceite Animal en la Aceleración de Cicatrización de la Herida en Todo el Espesor de la Piel de Ratón. International Journal of Morphology 2010; 28(1):193-8.
 17. Nadeem A. Investigation of Fixed Oils of Struthio Camelus and Gallus Gallus Domesticus for Various Pharmacological Activities (Doctoral dissertation); 2021.
 18. Gavanji S, Larki B, Taraghian AH. A review of application of ostrich oil in pharmacy and diseases treatment. J Nov Appl Sci 2013; 2(11):650-4.
 19. Ahangar N, Ghadami Razdari M, Ebrahimnejad P. Preparation, Characterization and Analgesic Evaluation of a Novel Physical Hydrogel Composed of Opened-ring poly (Vinyl Pyrrolidone) and Chitosan Containing Ostrich Oil in Mice. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2018; 28(165):1-12.
 20. Gheibi N, Teimouri H, Kochaki R, Mehri A, Azizi SR, Kiani R, et al. The effects of combination of honey, ostrich oil and propolis on skin wound healing in rats. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2018; 5(4):39-45.
 21. Alamolhoda SH, Akbari SA, Baghban AA, Esmaili S. Effects of Aloe vera gel on breast fissures in breastfeeding women. Pajoohandeh Journal 2014; 19(1):13-17.
 22. As’adi N, Kariman N, Mojab F, Pourhoseingholi MA. The effect of Saqez (Pistacia atlantica) ointment on nipple fissure improvement in breastfeeding women during one-month follow-up. Avicenna journal of phytomedicine 2017; 7(6):477.
 23. Storr GB. Prevention of nipple tenderness and breast engorgement in the postpartal period. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 1988; 17(3):203-9.
 24. Eshgizade M, Basiri Moghaddam M, Mohammadzadeh Moghaddam H, Mahmoudian A, Mina M. Comparison of the effect of olive oil, aloe vera extract and breast milk on healing of breast fissure in lactating mothers: A randomized clinical trial. Qom University of Medical Sciences Journal 2016; 10(3):19-27.
 25. Tafazoli M, Ebrahimi A, Mohammadzadeh A, Esmaeely H. The effct of correcting breast feeding conditon on the prevention of breast fissure. Iran J Obstet Gyneco Infert 2015; 17(138):10-7.
 26. Niazi A, Yousefzadeh S, Rakhshandeh H, Esmaily H. Comparison of the effects of Purslane cream and Lanolin for treatment of Breast Fissure on Lactation Self-efficacy: A Randomized Clinical Trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2018; 21(8):75-83.
 27. Ferreira-Valente MA, Pais-Ribeiro JL, Jensen MP. Validity of four pain intensity rating scales. Pain® 2011; 152(10):2399-404.
 28. McClellan HL, Hepworth AR, Garbin CP, Rowan MK, Deacon J, Hartmann PE, et al. Nipple pain during breastfeeding with or without visible trauma. Journal of Human Lactation 2012; 28(4):511-21.
 29. Farrar JT, Troxel AB, Stott C, Duncombe P, Jensen MP. Validity, reliability, and clinical importance of change in a 0—10 numeric rating scale measure of spasticity: a post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clinical therapeutics 2008; 30(5):974-85.
 30. Santin JR, Kopp MA, Correa TP, Melato J, Benvenutti L, Nunes R, et al. Neuroinflammation and hypersensitivity evidenced by the acute and 28-day repeated dose toxicity tests of ostrich oil in mice. Food and Chemical Toxicology 2023; 177:113852.
 31. Ismail NI, Hafez SK, Ghaly AS. Effect of Breast Milk, Peppermint Water and Breast Shell on Treatment of Traumatic Nipple in Puerperal Lactating Mothers. International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing 2019; 6(3):692-709.
 32. Essa RM, Ebrahim EM. Effect of breast milk versus therapeutic honey (Apicare) on cracked nipples’ healing. Life Sci J 2013; 10(1):2137-47.