موضوعات = مامایی
آیا عملکرد جنسی زنان مبتلا به چاقی متفاوت است؟ یک مطالعه مروری با استفاده از پرسشنامه "شاخص کارکرد جنسی زنان"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22038/ijogi.2023.69691.5552

مریم عمیقی؛ زهره کشاورز؛ مهدی عالم رجبی؛ ملیحه نصیری


گزارش یک مورد مرگ مادر باردار در اثر DIC شدید ناشی از عقرب گزیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22038/ijogi.2023.69667.5550

زهره میرکازهی؛ بی بی مریم میرلاشاری؛ معصومه مبارکی؛ فیروزه شیخی؛ عاطفه شهلی بر؛ محمد دوکالی