بررسی ارتباط بین اختلالات قاعدگی و اختلالات فشار خون در بارداری: یک مرور نظامند از مطالعات مشاهده ای

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز سلامت جنسی و باروری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد-دانشکده پرستاری مامایی

3 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، کمیته تحقیقات پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی٬گروه مامایی٬دانشکده پرستاری ومامایی٬دانشگاه علوم پزشکی ایران٬تهران٬ایران

6 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

10.22038/ijogi.2024.75605.5889

چکیده

مقدمه: : اختلالات فشار خون در بارداری به عنوان علل اصلی عوارض پری ناتال محسوب می شوند. با توجه به وسعت اهمیت این اختلال هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین اختلالات قاعدگی و اختلالات فشار خون در بارداری می باشد.

روش کار: این مطالعه در سال 2023 با مراحل، طراحی سوال مطالعه، جستجو، که در پایگاه هایSID ،PubMed ، magiran ،Iran doc،Science Direct ، Scopus و موتورجستجویGoogle scholar با کلید واژه هایی اصلی"عوامل مرتبط " ،" اختلالات قاعدگی " ،" اختلالات فشار خون در بارداری " و معادل انگلیسی شان انجام شد. پس از آن شناسایی مطالعات مرتبط از بازه زمانی 2007 تا 2023 ،انتخاب مطالعات،که بعد از غربالگری عنوان، چکیده و متن کامل از بین 1473 مطالعه، نهایتا 6 مطالعه، جهت اعلان نتایج باقی ماند. غربالگری کیفیت مطالعات به وسیله چک لیست ارزیابی استروب انجام شد.

نتایج: نتایج مطالعه حاضر از 6 مطالعه برگرفته شده است؛ که با توجه به نوع متغییر بررسی شده در پژوهش شان به چهار طبقه، ارتباط اختلالات فشار خون در بارداری و آمنوره، هایپرمنوره و اختلالات فشار خون در بارداری، دیسمنوره و اختلالات فشار خون در بارداری و بی نظمی در قاعدگی و اختلالات فشار خون در بارداری تقسیم شدند.

نتیجه گیری: بررسی مطالعات حاکی از آن است که، بین اختلالات قاعدگی و فشار خون در باردارى ارتباط وجود دارد. اما از آنجا که، تعداد مطالعات در این زمینه محدود بود، لذا به نظر می رسد جهت دسترسی به شواهد قوی تر نیاز به مطالعات بیشتر و با کیفیت تری نیاز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between menstrual disorders and blood pressure disorders in pregnancy: a systematic review of observational studies

نویسندگان [English]

  • Seydeh zeynab Hoseinnezhaf 1
  • maryam najiabhary 2
  • farahnaz heshmat 3
  • fatemeh hashemi 4
  • zahra mahdavi 5
  • leila shasti 6
1 Sexual and Reproductive Health Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
2 Mashhad University of Medical Sciences-School of Nursing and Midwifery
3 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, Mashhad University of Medical Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Master's student in counseling in midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
5 Midwifery Master's student,School of Nursing and Midwifery,Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Master of Counseling in Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: Blood pressure disorders in pregnancy are considered as the main causes of perinatal complications.Considering the importance of this disorder, the aim of this study is to investigate the relationship between menstrual disorders and blood pressure disorders in pregnancy.Methodology: This is a study in 2023 with steps, study question design, search, which is in SID, PubMed, magiran, Iran doc, Science Direct, Scopus and Google scholar search engine with main keywords "related factors", "menstrual disorders", "disorders" "Blood pressure in pregnancy" and their Persian equivalent were done. After that, identifying related studies from the period of 2007 to 2023 and selecting studies, after screening the title, abstract and full text of 1473 studies, finally 6 studies were left to announce the results.The quality screening of the studies was done by Strobe evaluation checklist. Then the findings were classified.Results: The results of the present study are taken from 6 studies; which according to the type of variable examined in their research into four categories, the relationship between blood pressure disorders in pregnancy and amenorrhea, hypermenorrhea and blood pressure disorders in pregnancy, dysmenorrhea and blood pressure disorders in pregnancy, irregular menstruation and blood pressure disorders in pregnancy were dividedConclusion: Studies show that there is a relationship between menstrual disorders and blood pressure in pregnancy.But since the number of studies in this field was limited, it seems that more and better quality studies are needed to access stronger evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: menstrual disorders
  • blood pressure disorders in pregnancy
  • Relationship