بررسی تاثیر کپسول خوراکی پرو بیوتیک بر افسردگی پس از زایمان زنان نخست زا: کار آزمایی شاهد دار تصادفی سه سو کور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار دانشکده طب سنتی ومکمل مشهد

3 دکتری آمار زیستی- دانشکده بهداشت

10.22038/ijogi.2024.79061.6047

چکیده

مقدمه: دوران پس از زایمان، بحرانی ترین ایام برای بروز مشکلات روحی و افسردگی می‌باشد. بنظر می‌رسد، پروبیوتیک‌ها با تغییر فلور میکروبی روده بر سلامت روانی تاثیرگذار هستند؛ از‌این‌رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیرگذاری کپسول خوراکی پروبیوتیک بر افسردگی پس از زایمان زنان نخست‌زا انجام شده است.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور بر روی 60 زن نخست‌زا تازه زایمان کرده واجد شرایط در مراکز بهداشتی درمانی 2و3 مشهد از اول مرداد تا پایان آبان 1402 انجام شد. نمونه گیری ابتدا بصورت دردسترس و سپس تخصیص تصادفی از طریق نرم افزار R بصورت بلوک های جایگشتی 4 تایی انجام شد. گروه دارو ( 30 نفر) از روز سوم پس از زایمان روزانه یک عدد کپسول پروبیوتیک و گروه دارونما ( 30 نفر) کپسول پلاسبو به مدت 30 روز دریافت کردند. پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبورگ قبل و بعد از مداخله توسط دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: از نظر مشخصات دموگرافیک و مامایی هر دو گروه همگن بودند. میانگین نمره افسردگی قبل از مداخله در دو گروه دارو و دارونما بدون اختلاف معنادار آماری بود. بعد از مداخله میانگین نمره افسردگی در گروه دارونما 4.33± 4.56 و در گروه دارو 0.40±1.00 با اختلاف معنادار آماری گزارش شد (0.0001 p=).

نتیجه گیری: مصرف کپسول های پروبیوتیک می‌تواند افسردگی زنان را در دوران پس از زایمان کاهش ‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Oral Probiotic Capsules on Postpartum Depression in Primiparous women: A Three-blind Randomized Control trial

نویسندگان [English]

 • maryam rastegar 1
 • nahid jahani shorab 1
 • Roshanak Salari 2
 • azadeh saki 3
1 department of midwifery, school of nursing and midwifery, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran
2 Department of Pharmaceutical Sciences in Persian Medicine, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 PhD in Biostatistics - Faculty of Health
چکیده [English]

Introduction: The postpartum period is the most critical period for mental problems and depression. It seems that probiotics can affect mental health by changing the intestinal microbial flora; Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of oral probiotic capsule on postpartum depression of primiparous women

Methods: This randomized, triple-blind clinical trial study was conducted on 60 eligible primiparous women who had just given birth in the 2nd and 3rd health centers of Mashhad from August to November 2023. Participants were randomly assigned to two groups of probiotics and a placebo group through permutation blocks of 4. The drug group consisted of 30 people from the third day after giving birth, one capsule of probiotics per day and the placebo group with 30 people received placebo capsules for 30 days. The Edinburgh postpartum depression questionnaire was completed by two groups before and after the intervention. Analyzes were performed using SPSS version 25 statistical software. The p-value of less than 0.05 was considered significant.

Findings: Both groups were homogeneous in terms of demographic and obstetric characteristics. The average score of depression before the intervention in both drug and placebo groups was without statistically significant difference. After the intervention, the mean score of depression in the placebo group was 4.56±4.33 and in the drug group was 0.40±1.00 with a statistically significant difference (p=0.0001).

Conclusion: Consuming probiotic capsules can reduce women's depression in the postpartum period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • postpartum"
 • probiotics"
 • depression"
 • primiparous mothers"
 • , "
 • maternal health"