تاثیر بذر کتان بر آمادگی سرویکس و پیامد زایمان در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گره مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشیار گروه مامایی. دانشکده پرستاری مامایی. مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی.دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. رفسنجان. ایرانگروه مامایی.

3 استادیار روانشناسی سلامت گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی

10.22038/ijogi.2024.77499.5970

چکیده

مقدمه: برای تسهیل زایمان از داروهای شیمیایی و گیاهی استفاده می شود. با توجه به اینکه داروهای شیمیایی ممکن است با عوارض مادری و جنینی همراه باشند این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مصرف بذر کتان برآمادگی سرویکس و پیامد زایمان انجام شد.

روش کار: کارآزمایی بالینی تصادفی روی 120 خانم باردار نخست زا انجام شد. 28 بسته 10 گرمی پودر بذر کتان در اختیار گروه مداخله قرار گرفت تا از هفته 37 بارداری تا زمان زایمان هر صبح یک بسته را در یک لیوان آب ولرم میل نمایند. در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. ابزار مطالعه، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مامایی بود و دو گروه از نظر آمادگی سرویکس و پیامدهای مادری و نوزادی با یکدیگر مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss22 و آزمون های تی مستقل و کای اسکوئر انجام شد و میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: دو گروه از نظر نمره بیشاپ تفاوت آماری معنی داری داشتند و در گروه مداخله بیشتر بود(011/0= p). همچنین طول مرحله اول زایمان در گروه مداخله کمتر بود(03/0= p). از نظر علت بستری، القا و تقویت دردهای زایمانی، طول مرحله دوم، دیسترس جنین، دفع مکونیوم، نوع زایمان، آپگار دقیقه اول و پنجم و خونریزی پس از زایمان دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند ( 05/0> p).

نتیجه گیری: استفاده از بذر کتان باعث افزایش احتمال آمادگی سرویکس و کوتاه تر شدن سیر زایمان می شود.

واژگان کلیدی: بذر کتان، آمادگی سرویکس، پیامد زایمان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of flaxseed on cervical ripening and delivery outcome in Primiparous women: a randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • pouran allahbakhshi nasab 1
  • zohreh ghorashi 2
  • Ahmad Reza Sayadi 3
1 Department of midwifery, School of Nursing and Midwifery, Geriatric care research center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
2 Associate Professor, Departments of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Geriatric Care Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
3 Assistant Professor of Health Psychology Department of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery Social Determinants of Health Research Center Rafsanjan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract:

introduction: Chemical and herbal medicines are used to facilitate vaginal delivery. chemical drugs may be associated with maternal and fetal side effects, the aim of this study was determining the effect of flaxseed used on cervical ripening and delivery outcome.

Methods: A randomized clinical trial was conducted on 120 primiparous pregnant women.

28 packets of 10 grams of flax seed powder were provided to the intervention group, so that from the 37th week of pregnancy until delivery, they would eat one packet in a glass of warm water every morning.

The control group received routine care. The study tool was a demographic and obstetric information questionnaire, and the two groups were compared in terms of cervical ripening and maternal and neonatal outcomes. Data analysis was done using spss22 independent t and chi-square statistical tests, and p value less than 0.05 was considered significant.

Conclusion: The use of flax seed increases the probability of cervical ripening and and the course of childbirth.

Key words: flax seed, cervical ripening, delivery outcome

کلیدواژه‌ها [English]

  • flax seed
  • cervical ripening
  • delivery outcome