بررسی تأثیر گیاه خرنوب بر پارامترهای مایع منی و ناباروری مردان در مطالعات تجربی انسانی و حیوانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، شیروان، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام، تربت‌جام، ایران.

3 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

4 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران. استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.

10.22038/ijogi.2024.74721.5848

چکیده

مقدمه: ناباروری، یک مشکل شایع جهانی می ­باشد که فاکتورهای مردانه در 50-40% موارد، دخیل می ­باشند. از آنجایی که امروزه داروهای مکمل و طب جایگزین برای درمان ناباروی مورد توجه واقع شده است، مطالعه حاضر با هدف تأثیر گیاه خرنوب بر پارامترهای مایع منی و ناباروری مردان در مطالعات تجربی انسانی و حیوانی انجام شد.
روشکار: این مطالعه مرور سیستماتیک بر اساس گایدلاین PRISMA، با استفاده از کلید واژه­های فارسی و انگلیسی و همه ترکیبات احتمالی آنها و جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی Science Direct،Magiran ، SID، Web of Science،Pubmed ،Medlib ، Scopus و Google Scholar با کلید واژه‌های مبتنی بر MeSh شامل Siliqua ­(Carob)، Sperm، Testis،Male infertility ، Semenبدون محدودیت زمانی تا آوریل 2023 انجام شد. معیار ورود به مطالعه شامل مطالعات مداخله ­ای انسانی و حیوانی انجام شده بر روی مردان و حیوانات مذکر بود.
یافته­ ها: از مجموع 176 مطالعه به‌دست آمده، 14 مطالعه حیوانی و 3 مطالعه انسانی وارد مطالعه شدند. حیوانات مورد آزمایش در این مطالعات شامل موش، خروس، قوچ و سگ بودند. نتایج اکثر مطالعات نشان می­دهد، گیاه خرنوب باعث بهبود پارامترهای اسپرم مانند غلظت، تحرک پیشرونده، مورفولوژی، قابلیت حیات کیفیت و حجم مایع منی می­ گردد، اما نتایج در مورد تأثیر این گیاه بر فعالیت آنتی ­اکسیدانی، شاخص استرس اکسیداتیو و افزایش توان باروری ضدونقیض می­ باشد.
نتیجه­ گیری: گیاه خرنوب بر برخی پارامترهای اسپرم و باروری مردان مؤثر است، هرچند به‌علت ناکافی بودن تعداد مقالات در برخی موارد و وجود تناقض در نتایج برخی مقالات دیگر، نمی‌توان در مورد این گیاه اظهارنظر قطعی کرد، لذا جهت تعیین اثربخشی قطعی آن توصیه می‌شود مطالعاتی وسیع‌تر، با حجم نمونه بیشتر و روش کار دقیق‌تری طراحی و انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Carob (Ceratonia siliqua) Bean Extract on Semen Parameters and Male Infertility in Human and Animal Experimental Studies: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh Adeleh Rahmanian 1
 • Mahin Kiyani Mask 2
 • Fatemeh Sadat Mousavi 3
 • Morvarid Irani 4
1 M.Sc. of Midwifery, Shirvan School of Nursing, North Khorasan University of Medical Sciences, Shirvan, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Torbat Jam School of Medical Sciences, Torbat Jam, Iran.
3 PhD Student in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran. Iran. M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
4 Health Sciences Research Center, Torbat Heydarieh University of Medical Sciences, Torbat Heydarieh, Iran. Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydarieh University of Medical Sciences, Torbat Heydarieh, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is a common global problem, approximately 40-50% of which is related to male infertility. Since complementary medications and alternative medicine are recently considered for the treatment of infertility, the current study was conducted with aim to assess the effect of carob on semen parameters and male infertility in human and animal experimental studies.
Methods: This systematic review study was performed based on PRISMA guidelines using Persian and English keywords and their possible combinations and search in the following databases: PubMed, Web of Science, Science Direct, Scopus, Medlib, Persian SID and Magiran databases, and Google Scholar search engine with keywords based on MeSh, including siliqua (carob), sperm, testis, male infertility, and semen without time limit until April 2023. The inclusion criteria were human and animal interventional studies conducted on men and male animals.
Results: Out of a total of 176 studies, 14 animal studies and three human studies entered the study. The experimental animals included rats, roosters, rams, and dogs. The results of most studies indicated that carob improves sperm parameters such as concentration, progressive motility, morphology, viability, quality, and semen volume. However, the results are contradictory regarding its effect on antioxidant activity, oxidative stress index, and increasing fertility.
Conclusion: Carob plant is effective on some parameters of sperm and male fertility, although due to the insufficient number of articles in some cases and the existence of contradictions in the results of some other articles, it is not possible to give a definite opinion about this plant, therefore, to determine its definite effectiveness, it is recommended to design and perform more studies with a larger sample size and a more accurate method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fertility
 • Carob
 • Semen
 • Male infertility
 1. Al-Tawalbeh D, Bdeir R, Al-Momani J. The Use of Medicinal Herbs to Treat Male Infertility in Jordan: Evidence-Based Review. International Journal of pharmaceutical research & allied sciences 2023; 12(1).
 2. Goudarzi F, Mohamadzadeh Vatanchi A, Mirzaei Najmabadi K. Impact of Tribulus Terrestris on male fertility: systematic review and meta-analysis. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2019; 22(3):76-86.
 3. Nouri M, Lotfi K, Askari G. The effect of coenzyme Q10 supplementation on male infertility: a systematic review on randomized clinical trial studies. Journal of Isfahan Medical School 2019; 36(504):1401-7.
 4. Nouri M, Tavasoli M, Nozari A, Askari G. The association of food pattern and sperm quality parameters and biochemical markers in infertile men: a review study. Journal of Health System Research 2020; 16(3):206-11.
 5. Shojaei J, Yazdkhasti B. A systematic review of studies of fertility decline in the last two decades. Women's Strategic Studies 2017; 19(75):137-59.
 6. Irani M, Rahmanian SA, Mahmoodiniya M, Farazestanian M. A case report of twin pregnancy with complete hydatidiform mole following two frozen-embryos subsequent to ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection). The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2022; 25(3):119-124.
 7. Vekiari AS, Ouzounidou G, Gork G, Ozturk M, Asfi M. Compositional changes of major chemical compounds in Greek carob pods during development. Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia 2012; 26(3):343-51.
 8. Mahdiani E, Khadem Haghighian H, Javadi M, Karami AA, Kavianpour M. Effect of Carob (Ceratonia siliqua L.) oral supplementation on changes of semen parameters, oxidative stress, inflammatory biomarkers and reproductive hormones in infertile men. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2018; 23(3):56-66.
 9. Youssef MK, El-Manfaloty MM, Ali HM. Assessment of proximate chemical composition, nutritional status, fatty acid composition and phenolic compounds of carob (Ceratonia siliqua L.). Food and Public Health 2013; 3(6):304-8.
 10. Khazaei AH, Faramarzi A, Khazaei M. Therapeutic and Functional Application of Ceratonia Siliqua: Tradition Remedies and New Research Finding. Journalof Knowledge & Health in Basic Medical Sciences 2022; 17(3):18-25.
 11. Mokhtari M, Sharifi E, Sh A. The effects of hydro alcoholic extract of Ceratonia siliqua L. seeds on pituitary--testis hormones and spermatogenesis in rat. Advances in Environmental Biology 2012: 2778-84.
 12. Sabzeie MM, Soleimanzadeh A, Ayen E. The effect of Ceratonia siliqua aqueous extract on canine semen quality on during storage at Refrigerator. Veterinary Research & Biological Products 2021; 34(2):120-10.
 13. Mehdikhani H, Shariati M, Forozanfar M, Hosseini SE. Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Carob (Ceratonia Siliqua) on Testicular Tissue in Adult Rats Treated with Doxorubicin. Alborz University Medical Journal 2020; 9(4):380-94.
 14. Nasiri M, Mokhtari B, Kolahi M, Pourreza N. Phytochemical Investigation, Antioxidant Properties, and Identification of Organic and Inorganic Compounds from the Carob (Ceratonia siliqua L.) Fruit. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2021; 29(3):82-91.
 15. Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary?. Controlled clinical trials 1996; 17(1):1-2.
 16. Aghajani MM, Mahjoub S, Mojab F, Namdari M, Gorji NM, Dashtaki A, et al. Comparison of the effect of Ceratonia siliqua L.(carob) syrup and vitamin E on sperm parameters, oxidative stress index, and sex hormones in infertile men: A randomized controlled trial. Reproductive Sciences 2021; 28(3):766-74.
 17. Faramarzi A, Aghaz F, Golestan Jahromi M, Bakhtiari M, Khazaei M. Does supplementation of sperm freezing/thawing media with Ceratonia siliqua improve detrimental effect of cryopreservation on sperm parameters and chromatin quality in normozoospermic specimens?. Cell and Tissue Banking 2019; 20(3):403-9.
 18. MI El Gamel A, Osama Aboraya A. Effect of Hibiscus sabdariffa and Ceratonia silique aqueous Extracts on the Reproductive Hormones of Diabetic Male Rats. Home economics magazine 2020; 36(2):1-20.
 19. ElAkhdar N, Bawab R, Borjac J. Effect of Ceratonia siliqua and Cucurbita pepo seeds extracts on spermatogenesis in male mice. BAU Journal-Health and Wellbeing 2020; 3(1):7.
 20. Mehraban Z, Gaffari Novin M, Golmohammadi MG, Nazarian H. Effect of ceratonia siliqua L. Extract on DNA fragmentation of sperm in adult male mice treated with cyclophosphamide. Reproductive Sciences 2021; 28:974-81.
 21. Faramarzi A, Aghaz F, Bakhtiari M, Roshankhah S, Rashidi Z, Khazaei M. Ceratonia siliqua (Carob) extract improved in vitro development of vitrified-warmed mouse germinal vesicle oocytes: assessment of possible mechanism. Cell and tissue banking 2021; 22(1):137-44.
 22. Sadeghzadeh F, Sadeghzadeh A, Changizi-Ashtiyani S, Bakhshi S, Mashayekhi FJ, Mashayekhi M, et al. The effect of hydro-alcoholic extract of Ceratonia Silique L. on spermatogenesis index in rats treated with cyclophosphamide: An experimental study. International Journal of Reproductive BioMedicine 2020; 18(4):295.
 23. Sadat SS, Mohammadi S, Sazegar G, Fazel A, Ebrahimzadeh A, Mobarhan MG, et al. Effects of carob fruit extract on spermatogenesis, antioxidant status, and apoptosis in adult male mice. Pharmaceutical Sciences 2019; 25(3):184-9.
 24. Soleimanzadeh A, Kian M, Moradi S, Mahmoudi S. Carob (Ceratonia siliqua L.) fruit hydro-alcoholic extract alleviates reproductive toxicity of lead in male mice: Evidence on sperm parameters, sex hormones, oxidative stress biomarkers and expression of Nrf2 and iNOS. Avicenna journal of phytomedicine 2020; 10(1):35.
 25. Vafaei A, Mohammadi S, Fazel A, Soukhtanloo M, Mohammadipour A, Beheshti F. Effects of carob (Ceratonia siliqua) on sperm quality, testicular structure, testosterone level and oxidative stress in busulfan-induced infertile mice. Pharmaceutical Sciences 2018; 24(2):104-11.
 26. Nemati Z, Dehgani P, Besharati M, Amirdahri S. Dietary carob fruit (Ceratonia siliqua L.) supplementation improves spermatogenesis, semen quality and embryonic death via antioxidant effect in aging broiler breeder roosters. Animal Reproduction Science 2022; 239:106967.
 27. Masoudi R, Javaheri Barfourooshi H, Hosseini SA, Zarei F, Abdollahi Z. Effect of Tribulus terrestris, Ceratonia silique and Zingiber officinale on reproductive potential of Ross broiler breeder roosters. Veterinary Research & Biological Products 2021; 34(4):177-86.
 28. Asgari M, Khodaei Motlagh M, Kazemi Bonchenari M, Vahedi V. Antioxidant effect of carob seedextract (Ceratoniasiliqua L) on quality parameters Farahani ram sperm after freeze-thawing. Cell and Tissue Journal 2020; 11(1):1-12.
 29. Faramarzi A, Aghaz F, Bakhtiari M, Khazaei M. In vitro application of Ceratonia siliqua improved sperm parameters and chromatin quality after vitrifacation in normozoospermic aged men. Middle East Fertility Society Journal 2020; 24:1-5.
 30. Rowe PJ, Comhaire FH, Hargreave TB, Mahmoud AM. WHO manual for the standardized investigation and diagnosis of the infertile male. Cambridge university press; 2000.
 31. Halliwell B. Biochemistry of oxidative stress. Biochemical society transactions 2007; 35(Pt 5):1147-50.
 32. Buzadzic B, Vucetic M, Jankovic A, Stancic A, Korac A, Korac B, et al. New insights into male (in) fertility: the importance of NO. British journal of pharmacology 2015; 172(6):1455-67.
 33. Potts JM, Pasqualotto FF. Seminal oxidative stress in patients with chronic prostatitis. Andrologia 2003; 35(5):304-8.
 34. Fanaei H, Keshtgar S, Bahmanpour S, Ghannadi A, Kazeroni M. Beneficial effects of α-tocopherol against intracellular calcium overload in human sperm. Reproductive Sciences 2011; 18(10):978-82.
 35. Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N. Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. Pharmacognosy reviews 2010; 4(8):118.
 36. Lavranos G, Balla M, Tzortzopoulou A, Syriou V, Angelopoulou R. Investigating ROS sources in male infertility: a common end for numerous pathways. Reproductive Toxicology 2012; 34(3):298-307.
 37. Alsalman AR, Almashhedy LA, Hadwan MH. Zinc supplementation attenuates lipid peroxidation and increases antiperoxidant activity in seminal plasma of Iraqi asthenospermic men. Life Sci J 2013; 10(4):989-97.
 38. Kabel AM. Free radicals and antioxidants: role of enzymes and nutrition. World Journal of Nutrition and Health 2014; 2(3):35-8.
 39. Darabitabar F, Hedayati A. Antioxidant Effects of ascorbic acid (vitamin C) and probiotics, to improve the strength and safety of fish under laboratory and training conditions. Journal of Biosafety 2017; 10(1):15-28.
 40. Brzezińska-Ślebodzińska E, Ślebodziński AB, Pietras B, Wieczorek G. Antioxidant effect of vitamin E and glutathione on lipid peroxidation in boar semen plasma. Biological trace element research 1995; 47:69-74.
 41. Valko M, Leibfritz D, Moncol J, Cronin MT, Mazur M, Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. The international journal of biochemistry & cell biology 2007; 39(1):44-84.
 42. Agarwal A, Sekhon LH. Oxidative stress and antioxidants for idiopathic oligoasthenoteratospermia: Is it justified?. Indian journal of urology: IJU: journal of the Urological Society of India 2011; 27(1):74.
 43. Abdel-Rahman M, Bauomy AA, Salem FE, Khalifa MA. Carob extract attenuates brain and lung injury in rats exposed to waterpipe smoke. Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences 2018; 5(1):31-40.
 44. Ata A, Yildiz-Gulay O, Güngör S, Balic A, Gulay MS. The effect of carob (Ceratonia siliqua) bean extract on male New Zealand White rabbit semen. World Rabbit Science 2018; 26(3):209-15.
 45. Rtibi K, Selmi S, Grami D, Amri M, Eto B, El-Benna J, et al. Chemical constituents and pharmacological actions of carob pods and leaves (Ceratonia siliqua L.) on the gastrointestinal tract: A review. Biomedicine & Pharmacotherapy 2017; 93:522-8.
 46. Abd Elhalim SA, Sharada HM, Abulyazid I, Aboulthana WM, Abd Elhalim ST. Ameliorative effect of carob pods extract (Ceratonia siliqua L.) against cyclophosphamide induced alterations in bone marrow and spleen of rats. Journal of Applied Pharmaceutical Science 2017; 7(10):168-81.
 47. Verma A, Kanwar KC. Effect of vitamin E on human sperm motility and lipid peroxidation in vitro. Asian J Androl 1999; 1(3):151-4.
 48. Shargorodsky M, Debby O, Matas Z, Zimlichman R. Effect of long-term treatment with antioxidants (vitamin C, vitamin E, coenzyme Q10 and selenium) on arterial compliance, humoral factors and inflammatory markers in patients with multiple cardiovascular risk factors. Nutrition & metabolism 2010; 7:1-8.
 49. Shishehbor MH, Brennan ML, Aviles RJ, Fu X, Penn MS, Sprecher DL, et al. Statins promote potent systemic antioxidant effects through specific inflammatory pathways. Circulation 2003; 108(4):426-31.
 50. Block G, Jensen CD, Dalvi TB, Norkus EP, Hudes M, Crawford PB, et al. Vitamin C treatment reduces elevated C-reactive protein. Free Radical Biology and Medicine 2009; 46(1):70-7.
 51. Jelic S, Padeletti M, Kawut SM, Higgins C, Canfield SM, Onat D, et al. Inflammation, oxidative stress, and repair capacity of the vascular endothelium in obstructive sleep apnea. Circulation 2008; 117(17):2270-8.
 52. Omar ME AS, Eman R Y, Hafez F H. The antioxidant status of the plasma in patients with breast cancer undergoing chemotherapy. Open Journal of Molecular and Integrative Physiology 2011; 2011.
 53. Souli A, Sebai H, Chehimi L, Rtibi K, Tounsi H, Boubaker S, et al. Hepatoprotective effect of carob against acute ethanol-induced oxidative stress in rat. Toxicology and industrial health 2015; 31(9):802-10.
 54. Zarghami NA, KHOSRO BA. Evaluation of lipid peroxidation as an indirect measure of oxidative stress in seminal plasma. International Journal of Reproductive BioMedicine 2004; 2(1):34-9.
 55. Trifunovic A, Hansson A, Wredenberg A, Rovio AT, Dufour E, Khvorostov I, et al. Somatic mtDNA mutations cause aging phenotypes without affecting reactive oxygen species production. Proceedings of the National Academy of Sciences 2005; 102(50):17993-8.
 56. Choudhary R, Chawala VK, Soni ND, Kumar J, Vyas RK. Oxidative stress and role of antioxidants in male infertility. Pakistan Journal of Physiology 2010; 6(2):54-9.
 57. Mobli M, Qaraaty M, Amin G, Haririan I, Hajimahmoodi M, Rahimi R. Scientific evaluation of medicinal plants used for the treatment of abnormal uterine bleeding by Avicenna. Archives of gynecology and obstetrics 2015; 292:21-35.