کلیدواژه‌ها = سرطان دهانه رحم
بررسی بیان ایمونوهیستوشیمی مارکر NQO1 در ضایعات پیش بدخیم و کارسینوم سلول سنگ‌فرشی دهانه رحم و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 10-20

10.22038/ijogi.2022.21575

دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر نعما محمدیان روشن؛ دکتر معصومه غریب؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر اسما احراری رودی


واکسنهای نوکلئیک اسیدی برای ویروس پاپیلومای انسان؛ پیشگیری یا درمان

دوره 22، شماره 7، مهر 1398، صفحه 77-88

10.22038/ijogi.2019.13821

دکتر سولماز منیری جوادحصاری؛ سپهر پورسیف؛ کیوان خاکپور


بروز زگیل تناسلی و برخی از عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی الزهراء تبریز از شهریور سال ۱۳۹۲ تا فروردین سال ۱۳۹۳

دوره 18، شماره 185، اسفند 1394، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2016.6750

جمیله ملکوتی؛ مژگان میرغفوروند؛ مدینه قربانی؛ هانیه صالحی پورمهر؛ شکیبا پوراسد شهرک؛ مهری جعفری شبیری


مرور کلی بر پاپیلوما ویروس ها به عنوان اصلی ترین عامل سرطان دهانه رحم

دوره 18، شماره 145، اردیبهشت 1394، صفحه 14-25

10.22038/ijogi.2015.4394

امیر سهرابی؛ مرجان رهنمای فرزامی؛ سیامک میراب سمیعی؛ محمد حسین مدرسی


مقایسه ابزار براش کامبی با سرویکس براش در جمع آوری سلول های سرویکس در پاپ اسمیر

دوره 17، شماره 120، آبان 1393، صفحه 9-18

10.22038/ijogi.2000.3518

شهناز نجار؛ محبوبه پورعلی؛ پوراندخت افشاری؛ سید محمود لطیفی؛ مسعود یزدی زاده


برنامه جدید غربالگری سرطان دهانه رحم برای زنان کم خطر ایرانی

دوره 17، شماره 95، اردیبهشت 1393، صفحه 8-17

10.22038/ijogi.2014.2801

ناهید خداکرمی؛ فرح فرزانه؛ پروین یاوری؛ مریم خیام زاده؛ ربابه طاهری پناه؛ محمد اسماعیل اکبری


عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر تبریز سال 91-1390

دوره 16، شماره 89، اسفند 1392، صفحه 15-24

10.22038/ijogi.2014.2576

پروانه قهرمانی نسب؛ مهناز شهنازی؛ عزیزه فرشباف خلیلی؛ سولماز قنبری


نقش عوامل فردی اجتماعی و اقتصادی در سرطان دهانه رحم

دوره 13، شماره 6، بهمن 1389، صفحه 22-31

10.22038/ijogi.2011.5799

مهری جعفری شبیری؛ آتیه چاپاری ایلخچی


شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 63-78

10.22038/ijogi.2007.5949

مهری جعفری شبیری؛ منیره حلیمی؛ علی دسترنج تبریزی؛ جعفر شهامفر