شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فلوشیپ انکولوژی زنان

2 استادیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه: سرطان دهانه رحم یکی از شایع ترین بدخیمی های دستگاه تناسلی زنان است و از علل شایع مـرگ
و میر زنان در جهان محسوب می شود. در بیشتر موارد سرطان دهانه رحم از پیشرفت تدریجی ضـایعات
پیش سرطانی ایجاد می شود. غربالگری زنان بدون علامـت بـا آزمـایش پـاپ اسـمیر، موجـب تـشخیص و
درمان زودرس ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم شده و از ایجاد سرطان دهانه رحم پیـشگیری مـی کنـد.
با توجه به اینکه به دسـتور وزارت محتـرم بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی انجـام غربـالگری ایـن
ضایعات توسط مراکز بهداشتی و درمانی کشور به مدت چندین سال قطع گردیده است ، بررسی حاضر به
منظور تعیین میزان شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانـه رحـم و نقـش عوامـل جمعیتـی،
زمینه ای و اقتصادی خانواده در ایجاد این ضایعات انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی در سالهای 1384-1382 در مراکز بهداشـتی درمـانی شـهر تبریـز
انجام شده است. 6024 زن تحت پوشش مراکز بهداشـتی، درمـانی وابـسته بـه مرکـز بهداشـت اسـتان بـه
صورت طبقه بندی انتخاب شدند و تحت آزمایش پاپ اسمیر قـرار گرفتنـد. اطلاعـات جمـع آوری شـده در
پرسشنامه ها توسط نرم افزار آماری SPSS پردازش گردید.
نتایج: میزان شیوع ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم با آزمایش پاپ اسـمیر 1/02% بـود. درصـد شـیوع
انواع بافتی ضایعات پیش سرطانی به ترتیب شیوع عبـارت بودنـد از: 0/18 LSIL ، % 0/68 ASCUS % و
0/16 HSIL%. هیچ موردی از سرطان مهاجم مشاهده نشد.
در این بررسی تعداد زایمان های بالاتر از 5 ماه 3 مورد و بیشتر، سقط 1 مورد و بیشتر، تعـداد حـاملگی 3
مورد و بیشتر، ازدواج شوهر بیشتر از یک مورد ، تعداد همسران شوهر بیشتر از یـک مـو رد در گـروه بـا
ضایعات پیش سرطانی دهانه بیشتربود. مصرف کاندوم به عنوان یک روش سـدی جلـوگیری از بـارداری،
عامل محافظت کننده در برابر ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم بود.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که غربـالگری زنـان بـدون علامـت بایـ د در سراسـر ایـران
صورت گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of for Precancerous and Invasive Cancer Lesions of Cervix Tabriz 2003-2005

نویسندگان [English]

  • Mehri Jafari 1
  • Monireh Halimi 2
  • Ali Dastranj Tabrizi 2
  • Jafar Shahamfar 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction: Cervical cancer is one of the most common female genital tract
malignancies and one of the most common causes of female death. The majority of
cervical cancers develop through a series of gradual, precancerous lesions. Screening
asymptomatic women with regular Pap smear allows diagnosis of the readily treatable
preinvasive phase. In regard of stopping the cervical cancer screening programs in
health care centers of Iran cities, this study was undertaken to determine the
precancerous lesions incidence and assess the effect of demographic, pathologic, and
family economic factors on developing lesions.
Materials and Methods: This cross sectional, descriptive study was carried out in
2003- 2005 on 6024 women under coverage of Tabriz health care centers. Pap smear
was done in all subjects and questionnaires were filled by health providers. The data
were analyzed with SPSS statistical software.
Results: Of 6024 Pap smears 62 (1.02%) demonstrated precancerous lesions of which
41(0.68%) were ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance),
11 (0.18%) were LSIL (Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion) and 10(0.16%)
were HSIL (High Grade Squamous Intraepithelial Lesion). No invasive cancer case was
observed in this study. According to the present study, the following factors increased
the risk of precancerous lesions: multiparity≥3, abortion≥1, gravida≥3, and multi
partnership. The protective effect of condom as a barrier contraceptive was observed.
Conclusions: These results indicated that screening of asymptomatic women could be
of great importance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precancerous Cervical Lesions
  • Screening
  • Cervical Cancer
  • Pap smear
  • Risk factors
1. Hacker N. Cervical cancer. In: Berek J, Hacker N. Practical gynecologic oncology. 4th
ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.337-386.
2. Chi D, Abu-Rustum N, Hoskins W. Cancer of cervix.In: Rock J, Jones H. Telinde's
operative gynecology. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. 1373-
1444.
3. Krivak TH, Mc Broom J, Elkas J. Cervical and vaginal cancer. In: Berek J, Novak's
gynecology. 13th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 1199-1244.
4. Krebs H. Premalignant lesions of the cervix. In: Copeland L. Textbook of gynecology.
2nd ed. Philadelphia: W. Saunders company; 2000. 1225-1259.
 
5. Braly P, Sedlacek T, Kinney W, Sheets E, Walton L, Farber F, et al. Reporting the
potential benefits of new technologies for cervical cancer screening. J lower Genital
Tract Disease. 2001 April; 5(2): 73.
6. Liu S, Semenciw R, Probert A, Mao Y. Cervical cancer in Canada: Changing patterns in
incidence and mortality. International Journal of Gynecology Cancer. 2001
January/February; 11(1): 24.
7. Macgregor JE, Campbell MK, Mann EM, Swanson KY. Screening for cervical
intraepithelial neoplasia in north east Scotland shows fall in incidence and mortality from
invasive cancer with concomitant rise in preinvasive disease. BMJ. 1994 May;
308(6941): 1407-11.
8. Thistle PJ, Chirenje ZM. Cervical cancer screening in a rural population of Zimbawe.
Cent Afr J Med. 1997 Sep; 43(9): 246-51.
9. N'Golet A, Koutoupot BR, Lubuele L, Moukassa D, Etoka SE. Cervical intraepithelial
neoplasia (CIN) in Brazzaville, Congo. A situation analysis. Ann Pathol. 2004 Sep;
24(4): 324-8.
10. مهدیزاده ابوالفضل، اکبریان عبدالرسول، مغازه ای ترانه: بررسی3000 نمونـه پـاپ اسـمیر در زنـان
متاهل جنوب شهر تهران، غربالگری سرطان دهانه رحم. وزارت بهداشت، درمـان وآمـوزش پزشـکی
 .23-25 ص ،1381
11. علامه تاج السادات: بررسی شیوع نتایج پاپ اسمیر های غیر طبیعی در زنان مراجعه کننده به مراکـز
بهداشت و کلینیک های خصوصی استان اصفهان،غربالگری سرطان دهانـه رحـم . وزارت بهداشـت،
درمان و آموزش پزشکی 1381، ص 23-25.
12. Harahap RE. Influence of sexual activity on development of cervical intraepithelial
neoplasia (CIN). Cancer Detect Prev. 1986; 9(3-4): 237-41.
13. Reis FM, Oliveira LL, Brito MF. The association of age and sexual history with the
severity of the histological findings in women with cervical intraepithelial neoplasia.
Gynecol Obstet Invest. 1996; 42(4): 258-60.
14. Wright VC, Riopelle MA. Age at beginning of coitus versus chronologic age as a basis
for Papanicolaou smear screening: an analysis of 747 cases of preinvasive disease. Am J
Obstet Gynecol. 1984 Aug 15; 149(8): 824-30.
15. Kohler U, Wuttke P. Results of a case-control study of the current effect of various
factors on risk of cervix cancer. Factors in reproduction; sex behavior and infectious
genital disease. Zentralbl Gynecol. 1994; 116(6): 318-24.
16. Cuzick J, Singer A, De stavola BL, Chomet J. Case-control study of risk factors for
cervical intraepithelial neoplasia in young women. Eur J Cancer. 1990; 26(6): 684-90.
17. Hinkula M, Pukkala E, Kyyronen P, Laukkanen P, Koskela P, Paavonen J, et al. A
population-based study on the risk of cervical cancer and cervical intraepithelial
neoplasia among multiparous women in Finland. Br J Cancer. 2004 Mar 8; 90(5): 1025-
9. 
 
18. Parazzini F, La Vecchia C, Negri E, Cecchetti G, Fedele L. Reproductive factors and the
risk of invasive and intraepithelial cervical neoplasia. B J Cancer1989May; 59(5):
805-9.
19. Parazzini F, La Vecchia C, Negri E, Fedele L, Franceschi S, Gallotta L. Risk factors for
cervical intraepithelial neoplasia. Cancer 1992 May 1; 69(9): 2276-82.
20. Audu BM, EL Nafaty AU, Khalil M, Otubu JA. Sexual attitudes and their relation to
cervical intraepithelial neoplasia in Maiduguri, Nigeria. J Obstet Gynecol 1999 Jul;
19(4): 412-6.
21. Wu MT, Lee LH, Ho CK, Liu Cl, Wu TN, Wu SC, et al. Lifetime exposure to
environmental tobacco smoke and cervical intraepithelial neoplasms among nonsmoking
Taiwnese women. Arch Environ Health 2003 Jun; 58(6): 353-9.
22. Kjellberg L, hollmans G, Ahren AM, Johansson R, Bergman F, Wadell G, et al.
Smoking, diet, pregnancy and oral contraceptive use as risk factors for cervical
intraepithelial neoplasia in relation to human papillomavirus infection. Br J Cancer 2000
Apr; 82(7): 1332-8.
23. Parazzini F, negri E, la Vecchia C, Fedele L. Barrier methods of contraception and the
risk of cervical neoplasia. Contraception 1989 Nov; 40(5): 519-30.