بررسی نقش آنتی‌اکسیدان‌ها و خطر ابتلاء به ویروس پاپیلومای انسانی و نئوپلازی داخل اپی‌تلیالی دهانه رحم: مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. مربی گروه مامایی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان دهانه رحم، یکی از شایع‌ترین سرطان‌های زنان بوده و مهم‌ترین عامل آغازگر آن، ویروس پاپیلومای انسانی می‌باشد. با توجه به تناقض یافته‌ها در مورد نقش آنتی‌اکسیدان‌ها در کنترل سرطان‌ها، مطالعه حاضر با هدف مروری سیستماتیک بر مطالعات موجود در زمینه بررسی نقش این عناصر و خطر ابتلاء به ویروس پاپیلومای انسانی و نئوپلازی داخل اپی‌تلیالی دهانه رحم (CIN) انجام شد.
روشکار: مطالعه مرور سیستماتیک حاضر، حاصل جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر web of science،PubMed ،Embase ، google scholar،Scopus ، Magiran و SID توسط دو محقق بر اساس دستورالعمل PICO و استفاده از کلیدواژه ­های Mesh شامل: antioxidants، vitamins، Nutritional Status، Diet،Human papillomavirus ، Papillomavirus Infections، Uterine Cervical Neoplasms و ترکیب آنها با کمک عملگرهای AND و OR و شامل مطالعات مشاهده ­ای و کارآزمایی بالینی بود که به زبان انگلیسی و فارسی در 10 سال اخیر (2022-2012) منتشر شده بودند. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از چک‌لیست NOS استفاده شد.
یافته­ ها: در نهایت 7 مقاله با 13211 مشارکت کننده وارد مطالعه شدند. آنتی‌اکسیدان‌ها شامل: روی، سلنیوم، کاروتنوئیدها، فلاونوئیدها، منگنز و ویتامین­ های B12، C، A، D، B2، E و فولات (ویتامین B9) بود. نتایج نشان داد آنتی‌اکسیدان‌ها با مکانیسم خنثی کردن اثر استرس اکسیداتیوها و آسیب­ های DNA سلولی متعاقب حمله ویروس، موجب کاهش ابتلاء به HPV پایدار و تغییرات نئوپلاستیک شده و در زنان با سطوح سرمی بالاتر آنتی‌اکسیدانی، خطر ابتلاء به عفونت به‌طور معنی‌داری کاهش می­ یابد و در صورت ابتلاء، شانس پیشروی به CIN نسبت به گروه کنترل کمتر می ­باشد.
نتیجه­ گیری: با توجه به شواهد مختلف در مورد نقش آنتی‌اکسیدان‌ها در کاهش ابتلاء به ویروس HPV و نئوپلازی داخل اپی ­تلیالی، می‌توان در کنار سایر اقدامات مراقبتی و درمانی، از رژیم‌های غذایی و یا مکمل‌های حاوی این عناصر، در پیشگیری از ابتلای زنان در معرض خطر بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of antioxidants and the risk of human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia: A systematic review

نویسندگان [English]

 • Leila Alizadeh 1
 • Seideh Hanieh Alamolhoda 2
1 PhD candidate of reproductive health, Student Research committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Instructor, Department of Midwifery, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervical cancer is one of the most common cancers in women and the HPV is an important factor to induce it. According to the contradictory findings about the role of antioxidants in cancer control, the present study was conducted with the aim of a systematic review of the existing studies on the role of these elements and the risk of HPV infection and cervical intraepithelial neoplasia (CIN).
Methods: This systematic review was performed by a search in the reliable databases of PubMed, Web of Science, Google Scholar, Embase, Scopus, Magiran and SID by two researchers, based on the PICO guidelines and the use of Mesh terms including antioxidants, vitamins, nutritional status, diet, uterine cervical neoplasms, papillomavirus Infection, and Human papillomavirus and their combination using AND and OR operators that included observational studies and clinical trial and were published in English or Persian in the recent ten years (2012-2022). NOS checklist was used to evaluate the quality of articles.
Results: Finally, 7 articles with13211 participants included in this study. Antioxidants included zinc, selenium, carotenoids, flavonoids, manganese, and vitamins B12, C, A, D, B2, E, and folate. The results showed that antioxidants by neutralizing the effect of oxidative stress and cellular DNA damage following a virus attack reduce the incidence of persistent HPV and neoplastic changes. In women with higher serum levels of antioxidants, the risk of infection and the chance of progression to CIN is significantly reduced compared to the control group.
Conclusion: According to various evidence about the role of antioxidants in reducing HPV infection and cervical intraepithelial neoplasia, concurrently with other care and treatment, diets or supplements containing these elements can be used to prevent infection in women at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidants
 • Cervical cancer
 • Human papillomavirus
 1. Maugeri A, Barchitta M, San Lio RM, Scalisi A, Agodi A. Antioxidant and inflammatory potential of diet among women at risk of cervical cancer: findings from a cross-sectional study in Italy. Public Health Nutrition 2022; 25(6):1577-85.
 2. Lin HY, Fu Q, Kao YH, Tseng TS, Reiss K, Cameron JE, et al. Antioxidants Associated With Oncogenic Human Papillomavirus Infection in Women. The Journal of infectious diseases 2021; 224(9):1520-8.
 3. Koshiyama M, Nakagawa M, Ono A. The Preventive Effect of Dietary Antioxidants against Cervical Cancer versus the Promotive Effect of Tobacco Smoking. InHealthcare 2019; 7(4):162.
 4. Siegel EM, Salemi JL, Villa LL, Ferenczy A, Franco EL, Giuliano AR. Dietary consumption of antioxidant nutrients and risk of incident cervical intraepithelial neoplasia. Gynecologic oncology 2010; 118(3):289-94.
 5. Moniri Javadhesari S, Khakpour K, Pourseif S, Mozaffari H. Common Genotypes of Human Papillomavirus in East Azerbaijan Population using HPV Direct Flow CHIP Kit. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(5):18-25.
 6. Barchitta M, Maugeri A, La Mastra C, La Rosa MC, Favara G, Magnano San Lio R, et al. Dietary antioxidant intake and human papillomavirus infection: evidence from a cross-sectional study in Italy. Nutrients 2020; 12(5):1-10.
 7. Koshiyama M. The effects of the dietary and nutrient intake on gynecologic cancers. InHealthcare 2019; 7(3):88.
 8. Piyathilake CJ, Macaluso M, Chambers MM, Badiga S, Siddiqui NR, Bell WC, et al. Folate and vitamin B12 may play a critical role in lowering the HPV 16 methylation–associated risk of developing higher grades of CIN. Cancer Prevention Research 2014; 7(11):1128-37.
 9. Eleutério Jr J, Giraldo PC, Gonçalves AK, Eleutério RM, Barbosa RD, Cavalcante DI. The Risk of High-Grade Squamous Intraepithelial Lesions in Women with Low Serum Levels of Vitamin A. Gynecologic and Obstetric Investigation 2014; 78(4):235-8.
 10. Guo L, Zhu H, Lin C, Che J, Tian X, Han S, et al. Associations between antioxidant vitamins and the risk of invasive cervical cancer in Chinese women: A case-control study. Scientific Reports 2015; 5(1):1-10.
 11. Vahedpoor Z, Jamilian M, Bahmani F, Aghadavod E, Karamali M, Kashanian M, et al. Effects of long-term vitamin D supplementation on regression and metabolic status of cervical intraepithelial neoplasia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Hormones and Cancer 2017; 8(1):58-67.
 12. Nirmala JG, Narendhirakannan RT. Detection and genotyping of high-risk HPV and evaluation of anti-oxidant status in cervical carcinoma patients in Tamil Nadu State, India-a case control study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2011; 12(10):2689-95.
 13. Gross G. Genitoanal human papillomavirus infection and associated neoplasias. Curr Probl Dermatol. Basel, Karger 2014; 45:98-122.
 14. Liu B, Taioli E. Associations between human papillomavirus and history of cancer among US adults in the National Health and Nutrition Examination Survey (2003–2010). British journal of cancer 2014; 111(7):1448-53.
 15. Srivastava S, Gupta S, Roy JK. High prevalence of oncogenic HPV-16 in cervical smears of asymptomatic women of eastern Uttar Pradesh, India: a population-based study. Journal of biosciences 2012; 37(1):63-72.
 16. Pimple S, Mishra G. Cancer cervix: Epidemiology and disease burden. CytoJournal 2022; 19:21.
 17. Lin H, Fu Q, Tseng TS, Reiss K, Su J, Ronis MJ, et al. Impact of healthy eating patterns on HPV infection in women. Cancer Research 2022; 82(12_Supplement):2261.
 18. Cheng YK, Yao SM, Xu YR, Niu RG. Life-style habits in a high-risk area for upper gastrointestinal cancers: a population-based study from Shanxi, China. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2016; 17(9):4301-6.
 19. Seo SS, Oh HY, Lee JK, Kong JS, Lee DO, Kim MK. Combined effect of diet and cervical microbiome on the risk of cervical intraepithelial neoplasia. Clinical Nutrition 2016; 35(6):1434-41.
 20. Hublarova P, Hrstka R, Rotterova P, Rotter L, Coupkova M, Badal V, et al. Prediction of human papillomavirus 16 e6 gene expression and cervical intraepithelial neoplasia progression by methylation status. International Journal of Gynecologic Cancer 2009; 19(3):321-5.
 21. Bai LX, Wang JT, Ding L, Jiang SW, Kang HJ, Gao CF, et al. Folate deficiency and FHIT hypermethylation and HPV 16 infection promote cervical cancerization. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(21):9313-7.
 22. Ehsanzade S, Sheikhan Z, Farzaneh F, Nasiri M, Khodakarami N. Relationship between Vitamin D and Human Papillomavirus Infection: A Comparative Study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(9):79-86.
 23. Alamolhoda SH, Kariman N, Mirabi P. Relationship Between Oxidative Stress Concentration and Postpartum Depression: A Cohort Study. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2020; 14(1).
 24. Preci DP, Almeida A, Weiler AL, Franciosi ML, Cardoso AM. Oxidative damage and antioxidants in cervical cancer. International Journal of Gynecologic Cancer 2021; 31(2):265.
 25. Banaei M, Alamolhoda SH, Beheshti Nasab M, Mohamadkhani Shahri L, Bayat F. Relationship between level of vitamins and Hydatiform Mole in Women: A Systematic Review Study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(5):95-104.