بررسی ارزش تشخیصی پاپ اسمیر در مقایسه با کولپوسکوپی در تشخیص موارد غیر طبیعی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی زنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

4 متخصص زنان و زایمان، فلوشیب انکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان دهانه رحم، سومین سرطان شایع در زنان و بروز سالیانه آن بیش از 500 هزار مورد در دنیا و در آمریکا شایع‌ترین علت مرگ ناشی از سرطان ژنیکولوژی در سال 2011 بوده است. پیگیری پاپ‌اسمیر­های غیرطبیعی به کمک روش­های تشخیصی با حساسیت بالا، ایجاب می­کند با بررسی ارزش تشخیصی پاپ اسمیر در مقایسه با کولپوسکوپی در تشخیص موارد غیر طبیعی و درمان به‌موقع از مرگ‌و‌میر ناشی از سرطان سرویکس کاست، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش تشخیصی پاپ‌ اسمیر در مقایسه با کولپوسکوپی در تشخیص موارد غیر‌ طبیعی دهانه رحم انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1394 بر روی 172 زن با پاپ ‌اسمیر غیر ‌طبیعی که به درمانگاه تخصصی زنان شهر یاسوج مراجعه کرده و مورد کولپوسکوپی قرار گرفته بودند، انجام گرفت. ابزار گردآوری داده­ها چک ‌لیست ابزار گردآوری داده­ها چک لیستی (مشخصات فردی و مامایی، جواب پاپ ‌اسمیر و بررسی کولپوسکوپی) و روش گردآوری داده­ها به صورت معاینه و مشاهده بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS‌ (نسخه 19) و آزمون‌ کای ‌دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 55 نفر (31%) دارای کولپوسکوپی غیر ‌نرمال و 1/22% از موارد غیر‌نرمال، استووایت بودند. 117 مورد (0/68%) از پاپ‌اسمیرهای غیر‌طبیعی از طریق انجام کولپوسکوپی نرمال تشخیص داده شد که بیانگر میزان انطباق پاپ‌اسمیر و کولپوسکوپی با ضریب توافق 30% بود (032/0=p). بیشترین انطباق کولپوسکوپی با پاپ‌اسمیر در ضایعه با درجه بالا (CIN3) به‌دست آمد. کمترین تطبیق در مواردی بود که پاپ‌اسمیر ضایعه‌ای با درجه خفیف (CIN1 ,CIN2) را نشان داد. حساسیت تشخیصی تست کولپوسکوپی 93% به‌دست آمد، بنابراین دقت تشخیص کولپوسکوپی (3/54%) از پاپ‌اسمیر (26/41%) بالاتر بود.
نتیجه‌گیری: کولپوسکوپی در مقایسه با پاپ‌اسمیر در یافتن مراحل اولیه سرطان دهانه‌ رحم از ارزش تشخیصی و کارایی بیشتری برخوردار است. بیشترین انطباق کولپوسکوپی با پاپ‌اسمیر در ضایعه با درجه بالا (CIN3) به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic value of Pap smear compared with colposcopy in diagnosis of abnormal cases in women referred to gynecology clinic

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Mahmoudi 1
 • Azam Sadat Mousavi 2
 • Zeinab Mahmoodi 3
 • Parvin Ghaffari 4
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Yasouj University of Medical Sciences, Yasouj, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University, Tehran, Iran.
3 M.Sc. in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Yasouj University of Medical Sciences, Yasouj, Iran.
4 Gynecologist, Fellowship of Oncology, Faculty of Medicine, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervical cancer is the third most common cancer in women, and its annual incidence is more than 500,000 cases in the world and is the most common cause of death due to gynecologic cancer in America in 2011. The pursuit of abnormal Pap smear with the help of high-sensitivity diagnostic methods requires to evaluate the diagnostic value of Pap smear compared with colposcopy in diagnosing the abnormal cases and timely treatment and reduce the mortality from cervical cancer. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the diagnostic value of Pap smear compared with colposcopy in diagnosing the abnormal cases of cervix.
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on 172 women with abnormal Pap smear who referred to the gynecology clinic of Yasouj and had undergone colposcopy in 2015. Data collection tools included a checklist (demographic and midwifery characteristics, Pap-smear report and colposcopic examination), and data collection method was through examination and observation. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and Chi-square test. P<0.05 was considered significant.
Results: In this study, 55 patients (31%) had abnormal colposcopy and 22.1% of abnormal cases were aceto withe. 117 cases (68.0%) of abnormal pap smears were diagnosed by normal colposcopy, which indicated the compliance of pap smear and colposcopy with an agreement coefficient of 30% (p = 0.032). The most compliance of pap smear and colposcopy was obtained in a high-grade lesion (CIN3), and the least complication was reported in cases which pap smear showed a mild-grade lesions (CIN1, CIN2). The diagnostic sensitivity of colposcopy was obtained 93%, so the diagnostic accuracy of colposcopy (54.3%) was higher than pap smear (41.26%).
Conclusion: Colposcopy compared with Pap smear has higher efficacy and diagnostic accuracy in finding the early stages of cervical cancer. The most compliance of pap smear and colposcopy was obtained in a high-grade lesion (CIN3). 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biopsy
 • Cervical Cancer
 • Colposcopy
 • Diagnostic value
 • Pap smear
 1. Rydström C, Törnberg S. Cervical cancer incidence and mortality in the best and worst of worlds. Scand J Public Health 2006; 34(3):295-303.
 2. Dietrich AJ, Tobin JN, Cassells A, Robinson CM, Greene MA, Sox CH, et al. Telephone care management to improve cancer screening among low-income womena randomized, controlled trialimproved cancer screening for low-income women. Ann Intern Med 2006; 144(8):563-71.
 3. Siegel R, Ward E, Brawley O, Jemal A. Cancer statistics, 2011. CA Cancer J Clin 2011; 61(4):212-36.
 4. Alam M, Mohamad-Aalizadeh S. Knowledge, attitude and practice of home health care workers in the province Pap smear. J Hormozgan Univ Med Sci 2006; 5(4):379-86. (Persian).
 5. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011; 61(2):69-90.
 6. Mirzakhani K, Jahani Shoorab N. Cervical cancer screening and Pap smear. Tehran: Sokhangostar; 2005. P. 65-71. (Persian).
 7. Novak E. Berek & Novak's gynecology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 8. Sasieni PD, Cuzick J, Lynch-Farmery E. Estimating the efficacy of screening by auditing smear histories of women with and without cervical cancer. Br J Cancer 1996; 73(8):1001-5.
 9. Willoughby BJ, Faulkner K, Stamp EC, Whitaker CJ. A descriptive study of the decline in cervical screening coverage rates in the North East and Yorkshire and the Humber regions of the UK from 1995 to 2005. J Public Health 2006; 28(4):355-60.
 10. Abed Z, O'Leary M, Hand K, Flannelly G, Lenehan P, Murphy J, et al. Cervical screening history in patients with early stage carcinoma of the cervix. Irish Med J 2006; 99(5):140-2.
 11. Gullotta G, Margariti P, Rabitti C, Balsamo G, Valle D, Capelli A, et al. Cytology, histology, and colposcopy in the diagnosis of neoplastic non-invasive epithelial lesions of the cervix. Eur J Gynaecol Oncol 1996; 18(1):36-8.
 12. Law KS, Chang TC, Hsueh S, Jung SM, Tseng CJ, Lai CH. High prevalence of high grade squamous intraepithelial lesions and microinvasive carcinoma in women with a cytologic diagnosis of low grade squamous intraepithelial lesions. J Reprod Med 2001; 46(1):61-4.
 13. Tuon FF, Bittencourt MS, Panichi MA, Pinto AP. Sensibility and specificity of cytology and colposcopy exams with the histological evaluation of cervical intraepithelial lesions. Rev Assoc Med Bras 2002; 48(2):140-4.
 14. Benedet JL, Matisic JP, Bertrand MA. An analysis of 84,244 patients from the British Columbia cytology–colposcopy program. Gynecol Oncol 2004; 92(1):127-34.
 15. Behnamfar F, Khamechian T, Shishehgar M. Diagnostic value of colposcopy for identifying precancerous lesions of cervix in patients with abnormal pap smear. Feyz J Kashan Univ Med Sci 2004; 8(2):20-4. (Persian).
 16. Farzaneh F, Tamimi M, Amiri Z, Alizadeh K. The value of Pap smear in detecting cervical neoplasia compared with histopathologic findings in patients referred to Taleghani Hospital, Tehran 2007-2009. Pajoohandeh J 2011; 16(2):92-7. (Persian).
 17. Ghaem Maghami F, Ensani F, Behtash N, Hosseini Nejad SE. Histologic findings of uterine cervix among women with cytologic diagnosis of ASCUS (atypical squamous cells of undetermined significance). Tehran Univ Med J 2004; 62(4):326-31. (Persian).
 18. Dadkhah F, Alishah N. A comparative study on colposcopy directed biopsy and Pap smear tests in patients with an abnormal Pap smear. Iran J Pathol 2006; 1(1):13-6.
 19. Zamani M, Torabian S. The results of colposcopy and histology in patients referred to oncology clinic Fatemieh hospital Hamedan. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2013; 16(78):1-6. (Persian).

Pourjavad M. The accuracy of colposcopy and papanicolauo smear in cervical cancer screening. Med J Mashhad Univ Med Sci 2001; 44(72):73-8. (Persian).