کلیدواژه‌ها = پیامد
مقایسه تأثیر انتقال جنین با استفاده از روش‌های سونوگرافی شکمی و واژینال بر پیامد بارداری: یک مطالعه کوهورت گذشته‌نگر

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 20-28

10.22038/ijogi.2023.74631.5841

دکتر سمیرا عظیمی؛ دکتر شهرزاد زاده‌مدرس؛ دکتر زهرا حیدر؛ دکتر طیبه اسفیدانی


تأثیر جراحی اندومتریوما با سایز 4 سانتی‌متر و بزرگ‌تر بر میزان بارداری زنان نازا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2020.16609

دکتر فریبا سیدالشهدایی؛ دکتر معصومه رضایی؛ دکتر شعله شاه‌غیبی؛ دکتر نسرین صوفی‌زاده؛ دکتر فرناز زند وکیلی؛ دکتر دایم روشنی؛ دکتر مریم قربانیان


معاینه بکارت با درخواست شخصی: دیدگاهها و رویکردها

دوره 22، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 75-84

10.22038/ijogi.2020.14956

دکتر مهری رباط‌جزی؛ دکتر محمود عباسی


مقایسه پیامدهای مادری در زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان

دوره 16، شماره 53، خرداد 1392، صفحه 18-28

10.22038/ijogi.2013.1070

فهیمه صحتی شفایی؛ سمیه نقی زاده؛ مرتضی قوجازاده


پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده: یک مطالعه کیفی

دوره 16، شماره 44، فروردین 1392، صفحه 11-20

10.22038/ijogi.2013.652

نغمه رزاقی؛ سرور پرویزی؛ منیر رمضانی؛ سید محمد طباطبایی نژاد طباطبایی نژاد