پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 پزشک عمومی، سازمان پزشکی قانونی شهر مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خشونت علیه زنان، تهدیدی جدی برای سلامتی و حقوق انسانی به شمار می رود. خشونت علیه زنان به واسطه پیامدهاى اساسى که بر بهداشت بارورى، سلامت جسمى و روانى زنان دارد، به عنوان یک مشکل بهداشت عمومى شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب زنان مورد خشونت قرار گرفته از پیامدهای خشونت در خانواده انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا بود. فرآیند گردآوری داده ها، مشتمل بر 24 مصاحبه نیمه ساختار یافته با زنان مورد خشونت بود. نمونه گیری به صورت هدفمند در سال 1388 آغاز و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری داده ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد.
یافته‌ها: تحلیل داده ها منجر به استخراج 3 درونمایه شد که بیانگر تجارب مشارکت کنندگان از پیامدهای خشونت علیه زنان بود و شامل: کاهش سلامت زنان، سیستم خانواده، زنجیره های از هم گسسته و ناکامی در نقش همسری بود.
نتیجه‌گیری: تأثیرات سوء خشونت علیه زن در خانواده، فقط دامنگیر زنان نبوده بلکه صدمات جدی بر کل سیستم خانواده و حتی پیکره اجتماع وارد می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Violence against Women in the Family: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Razaghi 1
  • Soroor Parvizy 2
  • Monir Ramezani 3
  • Seyed Mohamad Tabatabaei Nejad 4
1 Lecturer of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Ph.D. Student of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 General Practitioner, Legal Medicine Organization of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Violence against women is a serious threat to the health and human rights and it has been identified as a public health problem regarding its main consequences through reproductive health and women's physical and mental health. The aim of this study was to examine women's experiences of violence of the impact of violence against women in family.
Methods: This research was a qualitative study using content analysis approach. Data were collected by a semi-structured interview from 24 women who were the victims of violence in 2009. Objective method of sampling was initiated and continued until data saturation. Data analysis and data collection was done at the same time with qualitative content method.
Results: Data analysis led to extraction of three themes that reflected the participants’ experiences of consequences of violence against women such as: reducing women's health, family disruption, and failure in role of spouse.
Conclusion: Adverse effects of violence against women in the family do not only harm women, but can affect serious damage on family system and social structure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative research
  • violence
  • Women