بررسی علائم بالینی و پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مبتلا به کووید-19 بستری در موج اول و دوم بیماری کرونا ویروس در بیمارستان‌های استان گلستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، مرکز تحقیقات سلامت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات سلامت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به پاندمی کرونا ویروس و مطالعات محدود در خصوص پیامد این بیماری در زنان باردار، مطالعه حاضر با هدف تعیین علائم بالینی و پیامدهای کرونا ویروس در زنان باردار مبتلا به کرونا ویروس انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال 1399 بر روی 100 زن باردار در استان گلستان که به ویروس کووید-19 دچار شده و در بیمارستان‌های استان بستری ‌شده بودند، انجام شد. تمامی زنان باردار در هر سن حاملگی که به‌علت کووید-19 بستری شده بودند، تا 2 ماه بعد از زایمان مورد پیگیری قرار گرفتند. در این مطالعه با استفاده از فرم جمع‌آوری اطلاعات محقق‌ساخته، علائم بالینی و پیامدهای کرونا ویروس بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) انجام شد.
یافته ها: شایع‌ترین علامت بالینی در زنان باردار مبتلا به کووید-19 در روز اول تب و از روز چهارم به بعد اکثر مادران مبتلا بدون علامت شدند. در بین پیامدهای مادری 2 مورد (2%) مرگ مادر در مادران مبتلا مشاهده شد. زایمان زودرس (16%) و اولیگوهیدروآمنیوس (8%) نیز از پیامدهای شایع بود. در اغلب زنان پیامد جنینی مشاهده نشد. در بین پیامدهای نوزادی، بستری نوزادان در بخش مراقبت‌های ویژه (30%) بیشترین فراوانی، زردی نوزادان (24%) و نوزاد نارس (11%) از شایع‌ترین موارد گزارش‌ شده بود. 67% زنان مبتلا به کووید-19 به‌روش سزارین زایمان کرده بودند و وزن هنگام تولد 77% نوزادان متولد شده از مادران مبتلا در محدوده طبیعی بود. 
نتیجه‌گیری: ابتلاء به کووید-19 در زنان باردار باعث افزایش قابل ‌توجه پیامدهای نامطلوب مادری و نوزادی می‌شود؛ بنابراین، باید برای پیشگیری از این بیماری در افراد باردار، برنامه‌ریزی بهتری انجام شود تا زنان باردار کمتری مبتلا شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical signs and maternal and neonatal outcomes of pregnant women with Covid-19 hospitalized in the first and second wave of coronavirus in Golestan province

نویسندگان [English]

 • Roya Esmailpour Estarkhi 1
 • Narjes Sadat Borghei 2
 • Zahra Mehrbakhsh 3
 • Shima Rahimian 4
1 M.Sc. of Midwifery Consultation, Counseling and Reproductive Health Research Centre, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Counseling and Reproductive Health Research Centre, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 PhD Candidate in Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
4 M.Sc. of Midwifery, Treatment Deputy of Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regarding to the pandemic of coronavirus and the existence of limited studies on the outcome of this disease in pregnant women, the present study was performed aimed to determine the clinical signs and outcomes of pregnant women with coronavirus.
Methods: This descriptive study was performed on 100 pregnant women living in Golestan province who were infected with Covid-19 virus and were admitted to one of the hospitals in the Golestan province in 2020. All pregnant women who were hospitalized due to Covid-19 were followed up for two months after delivery. A researcher-made data collection form was used to evaluate the clinical signs and consequences of coronavirus. Data were analyzed by SPSS software (version 18).
Results: The most common clinical sign in pregnant women was fever on the first day, and most women became asymptomatic from 4th day. Among the maternal consequences, 2 cases (2%) of maternal death was observed in the infected mothers. Preterm delivery (16%) and then oligohydramnios (8%) were more common. Most of the pregnant women did not have fetal complications. Among neonatal outcomes, neonatal hospitalization in the intensive care unit (30%) was the most common, and then neonatal jaundice (24%) and preterm infants (11%) were the most common reported cases. Also, 67% of women with Covid-19 had cesarean section delivery and the birth weight of 77% of infants was in the normal range.
Conclusion: Covid-19 infection in pregnant women significantly increased adverse maternal and neonatal outcomes; therefore, better planning should be done to prevent this disease in pregnant women so that less pregnant women are affected.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pregnancy
 • Outcome
 • Fetal
 • Covid-19
 • Maternal
 • Neonatal
 1. Mullins E, Evans D, Viner RM, O'Brien P, Morris E. Coronavirus in pregnancy and delivery: rapid review. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2020; 55(5):586-92.
 2. Salimi R, Gomar R, Heshmati B. The COVID-19 outbreak in Iran. Journal of global health 2020; 10(1).
 3. Wright R. How Iran became a new epicenter of the coronavirus outbreak. The New Yorker 2020; 404.
 4. Kumar S, Rathi B. Coronavirus disease COVID-19: a new threat to public health. Current Topics in Medicinal Chemistry 2020; 20(8):599-600.
 5. Irani M, Pakfetrat A, Mask MK. Novel coronavirus disease 2019 and perinatal outcomes. Journal of education and health promotion 2020; 9.
 6. Vouga M, Favre G, Martinez-Perez O, Pomar L, Acebal LF, Abascal-Saiz A, et al. Maternal outcomes and risk factors for COVID-19 severity among pregnant women. Scientific reports 2021; 11(1):1-11.
 7. Westgren M, Pettersson K, Hagberg H, Acharya G. Severe maternal morbidity and mortality associated with COVID‐19: The risk should not be down‐ Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2020.
 8. Moaya M, Shahali S, Farhoudi B. Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with COVID-19 in Amir-al-momenin hospital during March to May 2020.
 9. Lokken EM, Huebner EM, Taylor GG, Hendrickson S, Vanderhoeven J, Kachikis A, et al. Disease severity, pregnancy outcomes and maternal deaths among pregnant patients with SARS-CoV-2 infection in Washington state. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2021.
 10. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The lancet 2020; 395(10226):809-15.
 11. Mahajan NN, Pophalkar M, Patil S, Yewale B, Chaaithanya IK, Mahale SD, et al. Pregnancy outcomes and maternal complications during the second wave of coronavirus disease 2019 (covid-19) in India. Obstetrics and Gynecology 2021; 138(4):660.
 12. Villar J, Ariff S, Gunier RB, Thiruvengadam R, Rauch S, Kholin A, et al. Maternal and neonatal morbidity and mortality among pregnant women with and without COVID-19 infection: the INTERCOVID multinational cohort study. JAMA pediatrics 2021; 175(8):817-26.
 13. Ellington S, Strid P, Tong VT, Woodworth K, Galang RR, Zambrano LD, et al. Characteristics of women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status—United States, January 22–June 7, 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report 2020; 69(25):769.
 14. Muñiz-Diaz E, Llopis J, Parra R, Roig I, Ferrer G, Grifols J, et al. Relationship between the ABO blood group and COVID-19 susceptibility, severity and mortality in two cohorts of patients. Blood Transfusion 2021; 19(1):54.
 15. Tasca C, Rossi RS, Corti S, Anelli GM, Savasi V, Brunetti F, et al. Placental pathology in COVID-19 affected pregnant women: A prospective case-control study. Placenta 2021; 110:9-15.
 16. Marín Gabriel MA, Cuadrado I, Álvarez Fernández B, González Carrasco E, Alonso Díaz C, Llana Martín I, et al. Multicentre Spanish study found no incidences of viral transmission in infants born to mothers with COVID‐ Acta paediatrica 2020; 109(11):2302-8.
 17. Fayazi M, Rahmani R, Rahmani Bilandi R. Clinical manifestations, maternal, fetal and neonatal outcomes in pregnant women with COVID-19: A systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24:108-19.‎
 18. Assiri A, Abedi GR, Al Masri M, Bin Saeed A, Gerber SI, Watson JT. Middle East respiratory syndrome coronavirus infection during pregnancy: a report of 5 cases from Saudi Arabia. Clinical Infectious Diseases 2016; 63(7):951-3.
 19. Liao J, He X, Gong Q, Yang L, Zhou C, Li J. Analysis of vaginal delivery outcomes among pregnant women in Wuhan, China during the COVID‐19 pandemic. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2020; 150(1):53-7.
 20. Yan J, Guo J, Fan C, Juan J, Yu X, Li J, et al. Coronavirus disease 2019 in pregnant women: a report based on 116 cases. American journal of obstetrics and gynecology 2020; 223(1):111-e1.
 21. Yang H, Wang C, Poon LC. Novel coronavirus infection and pregnancy. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2020; 55(4):435.
 22. Yang P, Wang X, Liu P, Wei C, He B, Zheng J, et al. Clinical characteristics and risk assessment of newborns born to mothers with COVID-19. Journal of Clinical Virology 2020; 127:104356.
 23. Qeadan F, Mensah NA, Tingey B, Stanford JB. The risk of clinical complications and death among pregnant women with COVID-19 in the Cerner COVID-19 cohort: a retrospective analysis. BMC pregnancy and childbirth 2021; 21(1):1-4.
 24. Karimi L, Makvandi S, Vahedian-Azimi A, Sathyapalan T, Sahebkar A. Effect of COVID-19 on mortality of pregnant and postpartum women: a systematic review and meta-analysis. Journal of pregnancy 2021; 2021.
 25. Knight M, Bunch K, Vousden N, Morris E, Simpson N, Gale C, et al. Characteristics and outcomes of pregnant women hospitalised with confirmed SARS-CoV-2 infection in the UK: a national cohort study using the UK Obstetric Surveillance System (UKOSS). Medrxiv 2020.
 26. Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. Bmj 2020; 370.
 27. Oncel MY, Akın IM, Kanburoglu MK, Tayman C, Coskun S, Narter F, et al. A multicenter study on epidemiological and clinical characteristics of 125 newborns born to women infected with COVID-19 by Turkish Neonatal Society. European journal of pediatrics 2021; 180(3):733-42.
 28. Ferrazzi E, Frigerio L, Savasi V, Vergani P, Prefumo F, Barresi S, et al. Vaginal delivery in SARS‐CoV‐2‐infected pregnant women in Northern Italy: a retrospective analysis. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2020; 127(9):1116-21.
 29. Liu Y, Chen H, Tan W, Kuang Y, Tang K, Luo Y, et al. Clinical characteristics and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. Journal of Infection 2021; 82(6):e9-10.
 30. Wu BB, Gu DZ, Yu JN, Yang J, Shen WQ. Association between ABO blood groups and COVID-19 infection, severity and demise: A systematic review and meta-analysis. Infection, Genetics and Evolution 2020; 84:104485.
 31. Mirzaie M, Shafie H, Heidarifar R, Yousefi MS, Yousefi MS. Relationship between ABO blood group type and COVID-19 outcome in pregnant women. Journal of Cellular & Molecular Anesthesia 2020; 5(4):282-3.
 32. Chen R, Zhang Y, Huang L, Cheng BH, Xia ZY, Meng QT. Safety and efficacy of different anesthetic regimens for parturients with COVID-19 undergoing Cesarean delivery: a case series of 17 patients. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie 2020; 67(6):655-63.
 33. Khoury R, Bernstein PS, Debolt C, Stone J, Sutton DM, Simpson LL, et al. Characteristics and outcomes of 241 births to women with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection at five New York City medical centers. Obstetrics & Gynecology 2020; 136(2):273-82.
 34. Zlochiver V, Tilkens B, Moreno AC, Aziz F, Jan MF. COVID-19 deliveries: Maternal features and neonatal outcomes. Journal of Patient-Centered Research and Reviews. 2021; 8(3):286.
 35. Khan S, Jun L, Siddique R, Li Y, Han G, Xue M, et al. Association of COVID-19 with pregnancy outcomes in health-care workers and general women. Clinical microbiology and infection 2020; 26(6):788-90.
 36. Garcia-Ruiz I, Sulleiro E, Serrano B, Fernandez-Buhigas I, Rodriguez-Gomez L, Fernandez DS, et al. Congenital infection of SARS-CoV-2 in live-born neonates: a population-based descriptive study. Clinical Microbiology and Infection 2021; 27(10):1521-e1.
 37. Vergara‐Merino L, Meza N, Couve‐Pérez C, Carrasco C, Ortiz‐Muñoz L, Madrid E, et al. Maternal and perinatal outcomes related to COVID‐19 and pregnancy: an overview of systematic reviews. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2021; 100(7):1200-18.
 38. Juan J, Gil MM, Rong Z, Zhang Y, Yang H, Poon LC. Effect of coronavirus disease 2019 (COVID‐19) on maternal, perinatal and neonatal outcome: systematic review. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2020; 56(1):15-27.
 39. Verma S, Bradshaw C, Auyeung NS, Lumba R, Farkas JS, Sweeney NB, et al. Outcomes of maternal-newborn dyads after maternal SARS-CoV-2. Pediatrics 2020; 146(4).
 40. Son M, Gallagher K, Lo JY, Lindgren E, Burris HH, Dysart K, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy outcomes in a US population. Obstetrics and gynecology 2021; 138(4):542.
 41. Vizheh M, Muhidin S, Aghajani F, Maleki Z, Bagheri F, Hosamirudsari H, et al. Characteristics and outcomes of COVID‐19 pneumonia in pregnancy compared with infected nonpregnant women. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2021; 153(3):462-8.
 42. Baergen RN, Heller DS. Placental pathology in Covid-19 positive mothers: preliminary findings. Pediatric and Developmental Pathology 2020; 23(3):177-80.
 43. Wei SQ, Bilodeau-Bertrand M, Liu S, Auger N. The impact of COVID-19 on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. Cmaj 2021; 193(16):E540-8.
 44. Papapanou M, Papaioannou M, Petta A, Routsi E, Farmaki M, Vlahos N, et al. Maternal and neonatal characteristics and outcomes of COVID-19 in pregnancy: an overview of systematic reviews. International journal of environmental research and public health 2021; 18(2):596.
 45. Angelidou A, Sullivan K, Melvin PR, Shui JE, Goldfarb IT, Bartolome R, et al. Association of maternal perinatal SARS-CoV-2 infection with neonatal outcomes during the COVID-19 pandemic in Massachusetts. JAMA network open 2021; 4(4):e217523.
 46. Wu X, Sun R, Chen J, Xie Y, Zhang S, Wang X. Radiological findings and clinical characteristics of pregnant women with COVID‐19 pneumonia. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2020; 150(1):58-63.
 47. Debrabandere ML, Farabaugh DC, Giordano C. A Review on Mode of Delivery during COVID-19 between December 2019 and April 2020. American journal of perinatology 2021; 38(04):332-41.
 48. Epelboin S, Labrosse J, De Mouzon J, Fauque P, Gervoise-Boyer MJ, Levy R, et al. Obstetrical outcomes and maternal morbidities associated with COVID-19 in pregnant women in France: A national retrospective cohort study. PLoS medicine 2021; 18(11):e1003857.