مقایسه پیامدهای نوزادی در زنان نخست زا در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم: یک کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: مداخلات پزشکی غیر ضروری ارائه شده برای زایمان، منجر به ایجاد پیامدهای نامطلوب در زمینه مادری و نوزادی شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای جنینی- نوزادی در بین زنان نخست زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال 1390 بر روی 370 مادر نخست زا که به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند، در بیمارستان شهید نورانی تالش انجام شد. انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی با استفاده از نرم افزار انتخاب تصادفی نمونه و از طریق بلوک بندی 4 و 6 تایی انجام شد. نوع مداخله در پاکت ارائه شده به هر مراجعه کننده، تعیین شده بود. داده ها از طریق چک لیست، مشاهده سیر زایمان، نتایج آزمایشات و پیگیری تلفنی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های تی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: ضربان قلب جنین در مراحل زایمانی در گروه زایمان فیزیولوژیک نسبت به گروه زایمان مرسوم، بیشتر در محدوده طبیعی بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (001/0p<). دو گروه از نظر آپگار دقیقه اول، اختلاف آماری معنی داری نداشتند (32/0=p) ولی این اختلاف در مورد آپگار دقیقه پنجم، معنی دار بود (001/0p<). دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم از نظر PH گاز خون شریانی (028/0=p)، نیاز به احیاء (072/0=p) و میزان بستری در بخش نوزادان (019/0=p) اختلاف آماری معنی داری داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به فرآیند فیزیولوژیک زایمان و عدم نیاز به مداخلات پزشکی، می توان پیامدهای زایمانی نوزادی را با استفاده از روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان، بهبود بخشید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Neonatal Outcomes in Nulliparous Women in both Physiological and Traditional Delivery: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Sehhati Shafaie 1
  • Samiyeh Kazemi 2
  • Morteza Ghujazadeh 3
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant professor, Department of Physiology, Women's Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, unnecessary medical interventions during labor may lead to adverse maternal and neonatal outcomes. This study was carried out to compare fetal and neonatal outcomes in nulliparous women between two physiological and traditional delivery groups.
Methods: This single-blind clinical trial was conducted on 370 nulliparous mothers in Shahid Nooraani hospital of Talesh, Iran, 2011. Randlist software was used for generating a randomization list and samples were classified into four and six blocks. Each participant was given an envelope that the type of intervention was written inside it. Data were collected through checklist, observation of labor process, laboratory results and telephone follow-up. Data were analyzed using SPSS software version 13, t-test and chi -square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Fetal heart rate pattern in the first and second stages of labor in group of physiologic labor was more in normal range than group of traditional labor, and this difference was statistically significant (p<0.001). No statistically significant difference was found in term of Apgar score at first minute of birth (p=0.32), but the difference of Apgar score at fifth minute was statistically significant (p<0.001). PH of arterial blood gas (p=0.028), need for resuscitation at birth (p=0.072) and hospitalization rates in infants (p=0.019) were statistically significant between two groups.
Conclusion: Considering the physiological process of labor and lack of need for medical interventions, infant outcomes in pregnant women can reduce with non-pharmacologic relief pain.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery/Obstetric
  • mothers
  • Nulliparity
  • Outcome