تأثیر جراحی اندومتریوما با سایز 4 سانتی‌متر و بزرگ‌تر بر میزان بارداری زنان نازا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

4 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

5 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: اندومتریوز از شایع‌ترین بیماری­های مزمن زنان است که می­تواند باعث بروز نازایی گردد. برداشتن اندومتریوما از طریق جراحی می­تواند باعث کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی بیماران گردد، در حالی که تأثیر آن بر روی باروری هنوز بحث‌برانگیز است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر جراحی اندومتریوما بر پیامد و میزان باروری در زنان مبتلا به اندومتریوما انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده در سال 1396 بر روی 64 زن مبتلا به اندومتریومای بزرگ‌تر از 4 سانتی‌متر که از نازایی شکایت داشتند، انجام شد. پس از تخصیص تصادفی، گروه مداخله جراحی اندومتریوما شدند و گروه کنترل نیز درمان انتظاری را دریافت نمودند و به مدت 6 ماه از نظر باروری تحت پیگیری قرار گرفتند. گردآوری داده­ها با استفاده از چک‌لیست پژوهشگر ساخته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون­های تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: فراوانی وقوع حاملگی در گروه مداخله (6/76%) با گروه کنترل (6/46%) اختلاف آماری معنی‌داری داشت (023/0=p). همچنین فراوانی حاملگی خود‌به‌خود نیز در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی‌داری داشت (22 نفر (7/95%) در برابر 6 نفر (9/42%)) (001/0=p).
نتیجه‌گیری: جراحی اندومتریومای بزرگ‌تر و مساوی 4 سانتی‌متر در زنان نابارور مؤثر می­باشد و امکان بارداری خود‌به‌خودی بدون انجام سایر درمان‌های نازایی را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Surgery of Endometrioma≥4 Cm on Fertility Rate and Pregnancy Outcome in women with infertility: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Fariba Seyedoshohadaei 1
 • Masoumeh Rezaie 2
 • Sholeh Shahgheibi 3
 • Nasrin Soufizadeh 2
 • Farnaz Zandvakili 2
 • Dayem Roshani 4
 • Maryam Ghorbanian 5
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
5 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Endometriosis is one of the most common chronic diseases in women that can cause infertility. Surgical removal of endometrioma can reduce pain and improve the quality of life of patients, while its effect on fertility is still controversial. This study was performed with aim to evaluate the effect of endometriosis surgery on fertility rate and outcomes in women with endometrioma.                                               
Methods: This randomized controlled clinical trial was performed in 2017 on 64 women with endometrioma ≥ 4 cm. After random allocation, the intervention group received endometrioma surgery and the control group received expectant treatment. The two groups were followed for six months in terms of fertility. Data were collected using a researcher-made checklist. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and independent t-test and Chi-square test. p < 0.05 was considered statistically significant                                                                    
Results: Frequency of pregnancy in the intervention group (76.6%) was significantly different from the control group (46.6%) (p =0.023). Also, the frequency of spontaneous pregnancy was significantly different in the intervention and control groups (95.7%, N=22 vs. 42.9%, N=6) (P=0.001).
Conclusion: Surgery of endometrium ≥4 cm is effective in infertile women and increases the chance of spontaneous pregnancy without other infertility treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Endometriosis
 • Endometrioma
 • Infertility
 • Outcome
 • Pregnancy
 1. Jones G, Jenkinson C, Taylor N, Mills A, Kennedy S. Measuring quality of life in women with endometriosis: tests of data quality, score reliability, response rate and scaling assumptions of the Endometriosis Health Profile Questionnaire. Hum Reprod 2006; 21(10):2686‐2693.
 2. Mallah F, Tasbihi P, Navali N, Azadi A. Urinary incontinence during pregnancy and postpartum incidence, severity and risk factors in Alzahra and Taleqani hospitals in Tabriz, Iran, 2011-2012. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences 2014; 2(3):178-85.
 3. Jones G, Jenkinson C, Kennedy S. The impact of endometriosis upon quality of life: a qualitative analysis. J Psychosom Obstet Gynaecol 2004; 25(2):123‐133.
 4. Darghahi R, Mobaraki-Asl N, Ghavami Z, Pourfarzi F, Hosseini-Asl S, Jalilvand F. Effect of cell-free fetal DNA on spontaneous preterm labor. J Adv Pharm Technol Res 2019; 10(3):117‐120.
 5. Dubernard G, Piketty M, Rouzier R, Houry S, Bazot M, Darai E. Quality of life after laparoscopic colorectal resection for endometriosis. Hum Reprod 2006; 21(5):1243‐1247.
 6. Mobaraki N, Ghazi A, Sadeghie Ahari S, Mohammad Shahi J, Pirozan P. Comparison of the prevalence of Mycoplasm hominis infection in pregnant women with and without preterm premature rupture of membranes and the relationship of this infection with preterm premature rupture of membranes. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(4):1-10.
 7. Saraswat L, Ayansina DT, Cooper KG, et al. Pregnancy outcomes in women with endometriosis: a national record linkage study. BJOG 2017; 124(3):444‐452.
 8. Thomas EJ, Rock J. Modern approaches to endometriosis: Springer Science & Business Media; 2012.
 9. Bastani P, Shoari N, Hajebrahimi S, Mallah F, Azadi A. Comparison of performing and not-performing the prophylactic surgery for urinary incontinence in advanced pelvic organ prolapse. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2014; 2(5):311-315.
 10. Mallah F, Nazari F, Navali N, Hajipour B. Comparison of direct visual inspection (DVI) with pap smear in diagnosis of precancerous lesion of cervix. Life Science Journal 2012; 9(4):2556-60.
 11. De Hondt A, Meuleman C, Tomassetti C, Peeraer K, D'Hooghe TM. Endometriosis and assisted reproduction: the role for reproductive surgery?. Curr Opin Obstet Gynecol 2006; 18(4):374‐379.
 12. Nesbitt-Hawes EM, Campbell N, Maley PE, et al. The Surgical Treatment of Severe Endometriosis Positively Affects the Chance of Natural or Assisted Pregnancy Postoperatively. Biomed Res Int 2015; 2015:438790.
 13. Abbott J, Hawe J, Hunter D, Holmes M, Finn P, Garry R. Laparoscopic excision of endometriosis: a randomized, placebo-controlled trial. Fertil Steril 2004; 82(4):878‐884.
 14. Meuleman C, Tomassetti C, Wolthuis A, et al. Clinical outcome after radical excision of moderate-severe endometriosis with or without bowel resection and reanastomosis: a prospective cohort study. Ann Surg 2014; 259(3):522‐531.
 15. Baggio S, Pomini P, Zecchin A, Garzon S, Bonin C, Santi L, et al. Delivery and pregnancy outcome in women with bowel resection for deep endometriosis: a retrospective cohort study. Gynecol Surg 2015; 12(4):279-85.
 16. Landi S, Mereu L, Pontrelli G, et al. The influence of adenomyosis in patients laparoscopically treated for deep endometriosis. J Minim Invasive Gynecol 2008; 15(5):566‐570.
 17. Ferrero S, Anserini P, Abbamonte LH, Ragni N, Camerini G, Remorgida V. Fertility after bowel resection for endometriosis. Fertil Steril 2009; 92(1):41‐46.
 18. Rizk B, Turki R, Lotfy H, et al. Surgery for endometriosis-associated infertility: do we exaggerate the magnitude of effect?. Facts Views Vis Obgyn 2015; 7(2):109‐118.
 19. Schwartz D, Mayaux MJ. Female fecundity as a function of age: results of artificial insemination in 2193 nulliparous women with azoospermic husbands. Federation CECOS. N Engl J Med 1982; 306(7):404‐406.
 20. Busacca M, Riparini J, Somigliana E, et al. Postsurgical ovarian failure after laparoscopic excision of bilateral endometriomas. Am J Obstet Gynecol 2006; 195(2):421‐425.
 21. Benaglia L, Somigliana E, Vighi V, Ragni G, Vercellini P, Fedele L. Rate of severe ovarian damage following surgery for endometriomas. Hum Reprod 2010; 25(3):678‐682.
 22. Lin H, Leng JH, Liu JT, Lang JH. Obstetric outcomes in Chinese women with endometriosis: a retrospective cohort study. Chin Med J (Engl) 2015; 128(4):455‐458.
 23. Daraï E, Carbonnel M, Dubernard G, et al. Determinant factors of fertility outcomes after laparoscopic colorectal resection for endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010; 149(2):210‐214.
 24. Abbott JA, Hawe J, Clayton RD, Garry R. The effects and effectiveness of laparoscopic excision of endometriosis: a prospective study with 2-5 year follow-up. Hum Reprod 2003; 18(9):1922‐1927.
 25. Stepniewska A, Pomini P, Bruni F, et al. Laparoscopic treatment of bowel endometriosis in infertile women. Hum Reprod 2009; 24(7):1619‐1625.
 26. Daraï E, Lesieur B, Dubernard G, Rouzier R, Bazot M, Ballester M. Fertility after colorectal resection for endometriosis: results of a prospective study comparing laparoscopy with open surgery. Fertil Steril 2011; 95(6):1903‐1908.
 27. Vickers NJ. Animal Communication: When I’m Calling You, Will You Answer Too? Current Biology 2017; 27(14):R713-R715.
 28. Barri PN, Coroleu B, Tur R, Barri-Soldevila PN, Rodríguez I. Endometriosis-associated infertility: surgery and IVF, a comprehensive therapeutic approach. Reprod Biomed Online 2010; 21(2):179‐185.
 29. Alirezaei M, Saremi A, Rouzrokh S, Pooladi A. Comparison of the Fertility Rates of Intra-Cytoplasmic Sperm Injections between Treated Endometriosis and Healthy Women. Sarem Journal of Reproductive Medicine 2019; 3(1):5-8. eng.
 30. Ferrier C, Roman H, Alzahrani Y, et al. Fertility outcomes in women experiencing severe complications after surgery for colorectal endometriosis. Hum Reprod 2018; 33(3):411‐415.
 31. Gupta S, Goldberg JM, Aziz N, Goldberg E, Krajcir N, Agarwal A. Pathogenic mechanisms in endometriosis-associated infertility. Fertil Steril 2008; 90(2):247‐257.
 32. Harb HM, Gallos ID, Chu J, Harb M, Coomarasamy A. The effect of endometriosis on in vitro fertilisation outcome: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2013; 120(11):1308‐1320.
 33. Berlac JF, Hartwell D, Skovlund CW, Langhoff-Roos J, Lidegaard Ø. Endometriosis increases the risk of obstetrical and neonatal complications. Acta Obstet Gynecol Scand 2017; 96(6):751‐760.
 34. Zullo F, Spagnolo E, Saccone G, et al. Endometriosis and obstetrics complications: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril 2017; 108(4):667‐672.e5.
 35. Stephansson O, Kieler H, Granath F, Falconer H. Endometriosis, assisted reproduction technology, and risk of adverse pregnancy outcome. Hum Reprod 2009; 24(9):2341‐2347.
 36. Minelli L, Ceccaroni M, Ruffo G, et al. Laparoscopic conservative surgery for stage IV symptomatic endometriosis: short-term surgical complications. Fertil Steril 2010; 94(4):1218‐1222.
 37. Alabiso G, Alio L, Arena S, di Prun AB, Bergamini V, Berlanda N, et al. How to manage bowel endometriosis: the ETIC approach. Journal of minimally invasive gynecology 2015; 22(4):517-29.
 38. Mohr C, Nezhat FR, Nezhat CH, Seidman DS, Nezhat CR. Fertility considerations in laparoscopic treatment of infiltrative bowel endometriosis. JSLS 2005; 9(1):16‐24.
 39. Daraï E, Bazot M, Rouzier R, Houry S, Dubernard G. Outcome of laparoscopic colorectal resection for endometriosis. Curr Opin Obstet Gynecol 2007; 19(4):308‐313.
 40. Afors K, Murtada R, Centini G, et al. Employing laparoscopic surgery for endometriosis. Womens Health (Lond) 2014; 10(4):431‐443.
 41. Lazzeri L, Vannuccini S, Orlandini C, et al. Surgical treatment affects perceived stress differently in women with endometriosis: correlation with severity of pain. Fertil Steril 2015; 103(2):433‐438.