بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در کنترل درد پس از عمل سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری

2 کارشناس ارشد پرستاری/ عضو هیات علمی دانشکده پرستاری رازی

چکیده

مقدمه: تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (تنس) یکی از روش های غیر دارویی تسکین درد است.مکانیسم اثر این روش بر اساس تئوری کنترل دریچه ای درد قابل توجیه است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست بر میزان درد پس از عمل سزارین بوده است.
 
روش کار: این پژوهش کارآزمایی بالینی که بر 72 بیمار تحت عمل سزارین، بستری در بخش جراحی زنان بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1385 انجام شد، نمونه ها به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده که در گروه مورد جهت تسکین دردازتنس ودرگروه شاهداز پلاسبوتنس استفاده شد. شدت درد بیماران قبل و بعد از مداخله توسط مقیاس بصری سنجش درد و زمان درخواست اولین مسکن تا 4 ساعت پس از مداخله در دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. ویژگیهای فردی و نتایج شدت درد بر مبنای مقیاس بصری سنجش درد (VAS)[1] در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات به دست آمده، به وسیله نرم افزار آماری SPSS[1]و با استفاده از آزمون آماری تی، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون رتبه ای، من ویتنی یو، کروسکال والیس و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شدند.
 
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد میانگین شدت درد در گروه مورد و شاهد بعد از مداخله به ترتیب 78/3 و 61/6 بود (0001/0p=). تفاوت میانگین شدت درد قبل وبعداز مداخله درگروه تنس با تفاوت 52/2 ودرگروه پلاسبوتنس با تفاوت 22/0 معنی دار بود (0001/0p=). همچنین91 درصد بیماران در گروه مورد دردشان کاهش یافته بود (0001/0p=).
 
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از این است که بیماران در زمان استفاده از تنس درد کمتری را نسبت به استفاده از پلاسبوتنس احساس نموده اند، لذا تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست، در کاهش درد ناشی از عمل سزارین موثر بوده و می توان آن را به عنوان یک روش موثر و بی خطر، جهت کاهش درد پس از عمل سزارین پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on the Post Cesarean Section Pain

نویسندگان [English]

  • Fariba Mazhari 1
  • Hakime Hossein Rezaei 2
  • Sakineh Mohammad Alizadeh 2
چکیده [English]

Introduction: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) has been a non-chemical effective method in reducing pain. The mechanism of TENS is not clear but gate control theory may explain it. The purpose of this study was to evaluate the analgesic effect of TENS on the post cesarean section pain.
 
Materials & Methods: In a randomized clinical trial, in the year 2006, at Oncology Ward of Kerman Afzalipur Hospital 72 women with cesarean delivery, participated in this study and were assigned randomly to two groups. For the TENS group (36 patients) TENS was applied and for the control group (36 patients), placebo TENS. Intensity of pain before and after interventions was assessed by visual analogue scale (VAS). Also the first request of analgesic by the patient was compared between the two groups. The individual, and VAS results were collected in a questionnaire, analyzed by SPSS, and statistical tests
 
Results: The mean scores of pain for TENS group and control group were 3.78 ± 1.72 and 6.61 ± 2.11 respectively (p=0.0001). There was a significant statistical difference (p=0.0001), between the different mean scores for TENS group (2.25) and control group (0.22). Reducing pain in the TENS group and control group were 91% and16.6% respectively )p=0.0001).
 
Conclusion: This study demonstrated that, using the postoperative TENS can reduce the intensity of pain and it can also, be an effective and safe method in controlling the pain of patients with cesarean section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
  • Post operative pain
  • Cesarean section
1. Ramont R P, Niedringhaus D M. Fundamental nursing care, New Jersey: Pearson Education Inc;
2004.231.
2. Smeltzer S C, Bare B G.Medical-surgical nursing. Philadelphia: Lehigh Press Inc;2004.176.
 
3. Phipps W J. Medical-surgical nursing: health and illness perspectives, Philadelphia: Mosby Co;
2003.30.
4. Rakel B, Frantz R.Effectiveness of Transcutaneous electrical nerve stimulation on postoperative pain
with movement. Pain 2003;4: 455-64.
5. Manley K, Bellman L. Surgical nursing: Advancing practice. Edinburgh: Churchill Livingstone;
2000.467.
6. Lewis SH. Medical-surgical nursing: assessment and management of clinical problems,U.S.A:
Mosby Inc; 2004.150.
7. Angelis C , Perrone G.Suppression of pelvic pain during hysteroscopy with a Transcutaneous
electrical nerve stimulation device. Fert Ster 2003; 79(6):1422-27.
8. Ainsworth L , Budelier K,Clinesmith M,Fiedler A,Landstrom R, Leeper BJ et al.Transcutaneous
electrical nerve stimulation (TENS) reduces chronic hyperalgesia induced by muscle inflammation.
Pain 2006;120: 182-187.
9. Chandran P ,Sluka K A. Development of opioids tolerance with repeated Transcutaneous electrical
nerve stimulation administration. Pain 2003: 102; 195-201.
10. Kirby R .Clinical anesthesia practice.Philadelphia: W.B Saunders Co; 2002.255.
11. Timby B K. Fundamental nursing skills and concepts, 8th ed, Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins Co; 2006.394
 
12. Johnson M I.Dose Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) work?, Clinical effectiveness
in nursing 1998;2: 111-121.
13. Erdogan MA ,Erdogan A, Erbil N,Karakya HK, Demircan A. Prospective, randomized, placebocontrolled
study of the TENS on postthoracotomy pain and pulmonary function. World J Surg
2005;29: 1563-1570.
14. Breit R, Vander wall H. Transcutaneous electrical nerve stimulation for postoperative pain relief
after total knee arthroplasty. Arthroplasty 2004;9(1): 45-8.
15. Bjordal J M , Johnson MI, Ljunggreen AE. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) can
reduce postoperative analgesia consumption. A Meta analysis with assessment of optimal treatment
parameters for postoperative pain. Euro pain 2003; (2):181-8.
16. Chao AS, Chao A, Wang TH, Chang YC, Peng HM, Chang SD, et al.Pain relief by applying
Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on acupuncture points during the first stage of
labor: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Pain 2006; 16:1-7.
17. Heffernan AM et al, Efficacy of Transcutaneous spinal Electro analgesia in Ac postoperative pain
management. American Society of Anesthesiologists. 2006: 95; 14-18.
18. Navarro N, Pacheco C. Transcutaneous electrical nerve stimulation to reduce pain after cesarean
section. Gynecology Obstet Mex 2000;68: 60-3.