رابطه بین قطر، تعداد فولیکول و ضخامت اندومتر با موفقیت بارداری به دنبال تلقیح داخل رحمی اسپرم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دستیار زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: یکی از روشهای درمان نازائی ناشی ازعامل مردانه تحریک تخمک گذاری و انجام تلقیح داخل رحمی (IUI) می باشد. برای افزایش میزان حاملگی و کاهش عوارضی مانند سندرم تحریک بیش از حد تخمدان، زمان انجام تلقیح داخل رحمی با توجه به تعداد و قطر فولیکولها و همچنین ضخامت اندومتر از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین حاملگی و تعداد و قطر فولیکول ها و ضخامت آندومتر در بیماران ناباروری که تحت درمان با کلومیفن و IUI قرار گرفته اند انجام شد.
 
روش کار: این پژوهش مورد –شاهدی در بیماران مراجعه کننده به مرکز ناباروری مشهد در طی سال 1380 انجام شده است. 100 بیمار در دو گروه مورد (50 زن حامله) و شاهد (50 زن غیر حامله) مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد، قطر فولیکول و ضخامت اندومتر با استفاده از سونوگرافی از طریق واژینال در روز تزریق گنادوتروپین جفتی انسانی بررسی شد. نتایج سونوگرافی، مشخصات فردی، در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده ازآمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی وآزمون های تی، کای دو آنالیز کواریانس و آزمون ضریب همبستگی چندگانه پردازش و مقایسه شدند.
 
نتایج: میان قطــــر فولیکــول و وقــــوع بارداری در دو گروه، تفـــاوت معنی داری وجود داشت (2 =5.8 Xو 05/0 = p). همچنین در دو گروه تفاوتهای آشکاری بین تعداد فولیکولها و وقوع بارداری وجود داشت (01/0=r و29/0 r=). بین وقوع حاملگی و ضخامت اندومتر هم در دو گروه باردار و غیر باردار تفاوت واضحی وجود داشت (033/0 =p و 21/0 r=).
 
نتیجه گیری: در این پژوهش میزان بارداری با قطر و تعداد فولیکول و ضخامت اندومتر به دنبال تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات و IUI ارتباط مستقیم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between diameter and number of follicles and endometrial thickness and pregnancy success after intrauterine insemination (IUI)

نویسندگان [English]

  • Nayyereh Khadem 1
  • Sakineh Ghorbani 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: Induction ovulation and intrauterine insemination is one of the therapeutic approaches for male infertility. Timing of intrauterine insemination based on number and diameter of follicles and endometrial thickness is essential to maximize pregnancy rate and minimize complications such as hyperstimulation syndrome. Therefore this study was done for evaluation of relationship between pregnancy rate and number and diameter of follicles and endometrial thickness after induction ovulation with clomiphene citrate and IUI.
 
Methods and Materials: In this case-control study in 2001among patients referring to Mashhad infertility center, 100 Patient were randomly assigned to case (50 pregnant women) or control (50 non pregnant women) group. The number and diameter of follicles and endometrial thickness were evaluated and compared by transvaginal ultrasound in these 2 groups in the day of injection of Human Chorionic Gonadotropine.
 
Results of study were analyzed by chi – square, T-test, ANCOVA and multiple regressions.
 
Results: This study was revealed that there is significant differences between pregnancy rate and follicles diameter in two groups (P=0.38, X2=5.8). Also in two groups there is significant differences between pregnancy rate and follicles number (P=0.01 , R=0.29).
 
There is significant differences between pregnancy rate and endometrial thickness in two groups (P=0.033 , R=0.29).
 
Conclusion: In this study “pregnancy rate was correlated with number and diameter of follicles and endometrial thickness after induction of ovulation with clomiphene citrate and IUI”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pregnancy rate
  • Diameter of follicle
  • Number of Follicle
  • Endometrial thickness line
  • Induction of ovulation
  • Clomiphene citrate
  • Intraterine insemination
1. ZABREK M, Edward FA .Can I get pregnant?The basic infertility workup. Clinical obstetrics
and gynecol 1996;39:223-230.
2. Speroff L,Fritez MA. Clinical gynecology redocrinology and infertility .7th edition, USA
Lippincott: Williams & Wilkins; 2005.1054 -55.
3. Keye WR, Chang RJ, Rebar RW.Semen analysis, sperm processing IVF, Techniques in ART
“Evaluation and treatment of infertility” W.B. Sauders Company; 1995. 788 – 789.
4. Berek JS .Novak’s gynecology. 13th edition,.USA Lippincott: Williams & Wilkins; 2002. 973 -
1046
5. Sciarra J, Watkins T J. Gynecology and obstetrics. Philadelphia: Harpeu & Row ;1995. vol
5,chap 67:1 – 8.
6. Nachtigall MJ Schwartz LB. The application of transvaginal ultrasound for evaluation induction
and in vitro fertilization. clinical obstetrics gynecol 1996; 39: 231-247.
7. Zhange X, Chen C.H. Increased endometrial thickness is associated with improved treatment
outcome for selected patients undergoing in vitro fertilization emberyo transfer. Fertile steril,
2005; 83(2): 336-340.
8. Rashidi BH, sadeghi M. Relationships between pregnancy rates following invitro fertilization or
intracytoplasmic sperm injection and endometrial thickness and patterns. Eur J Obstet Gynecol
reprod Biol. 2005; 120(2): 179-184.
9. Ueno J, Oehninger S, Brzyski RG, Acosta AA, philput B, Muasher SJ. Ultrasonographic
appearance of the endometrial in natural and stimulated in – vitro fertilization cycles and its
correlation with outcome. Hum Reprod 1991; 6: 901.
10. Check JH, Nowroozi K, Choe. J, Lurie D, Dietterich C. The effect of endometrial thickness and
echo pattern on in vitro fertilization outcome in donor oocyte – emberyo transfer cycle, Fertil
steril, 1993; 59: 72.
11. Fanchin R, Righinic, Ayoubi J, oliveanes F, dc ziegler D, frydman R,.Newlook at endometrial
echogenicity: objective computer – assisted – embryo transfer,.Fertil steril, 2000; 74: 274.
12. Zaidi J, Campbells P R, Tan SL. Endometrial thickness, morphology, vascular penetration and
velocimetry in predicting implantation in an invitro fertilization program. Ultrasound obstet
gynecol 1995; 6: 191.
13. Khalifa E, Brzyski RG, ochninger s, Acosta AA, muasher SJ,. Sonographic appearance of the
endometrium: the predictive value to the outcome of invitro fertilization in stimulated cycles.
Hum Reprod , 1992; 7: 677.
14. Bassil S. Changes in endometrial thickness width, length and pattern in predicting pregnancy outcome
during ovarian stimulation invitro fertilization. Ultrasound Obstet Gynecol, 2001;18: 258.
15. Dickey RP, Olar TT, Curohe DN, Taylor SN, Rye PH. Endometrial pattern and thickness
associated with pregnancy outcome after assisted reproductive technologies. Hum Reprod,
1992; 7:418.
16. Ozcakir HT, Goker EN, Terek MC, Adakans, V M, Levi R, Tavmergen E. Areh Gynecol obstet
2002; 266(1): 18-20.
17. Perry GA, Smith MF, Lucy MC, Green JA, Parks TE, Macneil MD,et al.R elationship between
follicle size and insemination and pregnancy. Success.Proc Natl Acad Sci USA 2005; 102
(14):5268 – 5273.
18. Perry GA, Smith MF, Roberts AJ, Maceneil MD, Geary TW. Relationship between size of
ovulatory follicle and pregnancy.
19. success in beef heifers.” J Anim Sci, 2006; Oct 23; [Epub ahead of print].