بررسی میزان صدمات پرینه در مادران نخست‌زا با اپی‌زیاتومی‌ رایج و انتخابـی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامائی/ عضو‌ هیئت‌ علمی‌ دانشکده پرستاری مامائی‌ مشهد

2 کارشناس‌ ارشد مامائی

3 کارشناس ارشد پرستاری/ عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامائی‌ مشهد

4 متخصص زنان و زایمان

چکیده

مقدمه: اپی‌زیاتومی‌ و پارگیها صدمات‌ شایع پرینه‌ در زنان‌ نخست‌زا‌ هستند‌‌ و رایج‌ترین‌ برش‌ جراحی‌ در مامائی‌ می‌باشد.‌ هیچ‌ مدرک‌ محکم‌ علمی‌ در تایید‌ اپی‌زیاتومی‌ رایج‌ وجود ندارد‌ و توصیه شده است. اپی‌زیاتومی‌ به صورت انتخابی‌ و براساس موارد لزوم مادری‌ و جنینی انجام شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ میزان صدمات‌ پرینه‌ در مادران‌ نخست‌زا‌ با اپی‌زیاتومی‌ رایج و انتخابی‌ انجام گرفت.
 
روش کار: این مطالعه‌ از نوع‌ کار‌آزمائی بالینی‌ تصادفی‌در بیمارستان‌شهید مدرس کاشمر‌ سال‌ 1382بر روی‌ 100 خانم‌ نخست‌زا‌ی 35ـ17 ساله‌ با شروع‌ خودبخودی‌ زایمان‌ انجام‌ شد. واحدهای‌ پژوهش ابتدا‌ به صورت‌ مبتنی‌ بر هدف‌ انتخاب و سپس به روش‌تخصیص تصادفی‌ در دو گروه‌ با اپی‌زیاتومی‌ رایج و انتخابی‌ قرار گرفتند، همه زایمانها‌ توسط پژوهشگر‌ انجام‌ گردید. اما تعیین‌ میزان صدمات‌ پرینه‌ توسط کمک‌ پژوهشگر که از گروه‌ مادران‌ اطلاع نداشت‌ ،صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها فرمهای مصاحبه و مشاهده، و مقیاس سنجش قدرت‌ عضلات‌ کف‌ لگن بودند.
.تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها‌ با آزمونهای‌ آماری تی دانشجوئی ، کای‌دو، من‌ویتنی و فیشر با استفاده‌ از نرم‌افزار آماری SPSSبا ضریب اطمینان 95% صورت گرفت.
 
نتایج: براساس نتایج این پژوهش 12 نفر (24درصد) در گروه انتخابی و 50 نفر (100درصد) در گروه رایج، اپی‌زیاتومی شدند ( 0001/0p<) . به طورکلی صدمات پرینه در گروه انتخابی 62 درصد و در گروه رایج 100 درصد بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌‌دار وجود داشت (0001/0 P<). در این مطالعه دو گروه از نظر متغیرهای موثر بر صدمات پرینه همگن بودند.
 
نتیجه‌گیری: انجام اپی‌زیاتومی به صورت انتخابی سبب کاهش صدمات پرینه می‌شود که می‌تواند به عنوان روشی ایمن و با صرف وقت و هزینه کمتر جایگزین اپی‌زیاتومی رایج شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Prineal Trauma Level in Primiparous Women with Routine and Selective Episiotomy

نویسندگان [English]

  • Nahid Golmakani 1
  • Shahla Refaei Saeidi 2
  • Seyyed Reza Mazlum 3
  • Badri Soltani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy and perineal lacerations are common perineal traumas during the primiparous vaginal birth and is the most common operation in obstetrics. There is no reliable evidence for routine use of episiotomy and it is recommended to perform selective episiotomy for fetal maternal indications. There for this study was performed by the objective, comparison of perineal traumas level in primiparous women with routine and selective episiotomy.
 
Materials and Methods: This randomized clinical trial was carried out in 2003 on 100 primiparous women, between 17-35 years old with spontaneous delivery, at Modarres hospital in Kashmar. Sampling accomplished by purposeful method. They randomly allocated in two groups with routine and selective episiotomy. Delivery of subjects done by the researcher, but evaluation of perineal outcome, after delivery completed by the assistant researcher, who did not know about the group of samples. Trial allocation data obtained by interviewing, observation forms, measurement of pelvic muscle strength and were analyzed with t-test, chi-square, Mann Whitney and Fisher test, using SPSS software.
 
Results: Of100 women studied, 12(24%) in selective group and 50(100%) in routine group had episiotomy (p<0/0001). Perineal traumas in selective, routine groups were 62% and 100% respectively. These findings varied statistically (p<0/0001). In this study, two groups did not differ statistically regarding the effectiveness of variables on perineal traumas.
 
Conclusion: Selective episiotomy can reduce the perineal traumas Level, thus as a safe method, should replace the routine episiotomy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Routine episiotomy
  • Selective episiotomy
  • Perineal Trauma
  • Primiparous