بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 مربی آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

3 کارشناس مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

4 کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

5 استادیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

6 - پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: میزان مرگ و میر دوره پری ناتال از شاخص های مهم سلامتی یک جامعه محسوب شده که به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوزادان به عنوان یک گروه آسیب پذیر باید عوامل موثر بر آن شناسایی و راهکار های متناسب با وضعیت ها طراحی شود. یکی از منابع معتبر برای دستیابی به راهکار های پیشگیری که مورد توجه برنامه ریزان بهداشت قرار دارد شناسایی میزان و عوامل مرگ و میر بر مبنای گواهی فوت می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی با استفاده از داده های موجود در پرونده های نوزادان مرده انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل نوزادانی بودکه در طول سال 85 در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری در مدت مذکور فوت شده به دنیا آمده یا از هفته 22 بارداری به بعد زنده به دنیا آمده و طی 7 روز بعد از تولد فوت شدند. نوزادان ارجاع شده به سایر مراکز و همچنین ترخیص شده قبل از 7 روز نیز پیگیری شدند. علل مرگ، با استفاده از ویرایش دهم کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها، طبقه بندی شد.
نتایج: در این مطالعه 71 مورد (7/2%) مرگ پری ناتال در متولدین مرکز آموزشی درمانی امام ساری در سال 85 بررسی شدند. در این مطالعه مبنای ثبت علت مرگ بر اساس اتوپسی نبود. در گواهی فوت های مورد مطالعه قرار گرفته علل مادری مرگهای پری ناتال که مهمترین آن حاملگی چندقلویی (3/27%) بود و از علل مرتبط با جنین یا نوزاد، بیشترین آن مرگ جنین با علت نامشخص (6/28%) بود.
نتیجه گیری: میزانمرگ دوره پری ناتال در این مطالعه 27 مورد در هر هزار تولد بود. برای ایجاد تغییردر این میزان نیاز به اطلاعاتی وجود دارد که برای بدست آوردن آن باید مستندات بیشتر و با کیفیت بالاتر ثبت شود تا بتوان تاثیر لازم را بر نتیجه زایمان ها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rate and Causes of Perinatal Mortality in Imam Hospital, Sari 2007

نویسندگان [English]

 • Aliea Zamani Kiasari 1
 • Azar Kabirzadeh 2
 • Benjamin Mohseni Saravi 3
 • Esmaiel Rezazadeh 4
 • Mohammad Khademlou 5
 • Tahmineh Biazar 6
1 Assistant Professor of Anesthesiology, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran.
2 Instructor of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran.
3 B.Sc. of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran.
4 M.Sc. of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran.
5 . Assistant Professor of Public Health and Epidemiology, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran.
6 MD, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The rate of perinatal mortality is one of the important indexes of the health status in a society. Improvement of the health status of the neonates as a high risk group mandates us to recognize the underlying factors of perinatal mortality and implement policies to correct the present situation. Death certificate of the neonates is one of the measures to give an estimate of perinatal mortality rate in our health system.The aim of the present study was to evaluate the rate of perinatal mortality rate.
 
Methods: This retrospective descriptive study was done by reviewing the hospital records of dead neonates. Studied population was neonates who died from 22 weeks of gestational age until one week after delivery, or neonates who died after 22 weeks of gestational age at Imam Khomeini teaching hospital in Sari/ Iran in 2007. All neonates who were referred to other hospitals or were discharged before seven days were followed. Causes of death were classified according to International Classification of Disease, 10th edition.
 
Results: There were 71 cases (%2/7) of perinatal mortality among all those born at Imam Khomeini teaching hospital in 2007.Autopsy was not done for determing the cause of death in our study. Neonates who had died due to maternal causes mostly were multiple gestations (%27.3) and who had died due to the problems of fetus or infant mostly was unknown causes (%28.6).
 
Conclusion: The perinatal mortality rate was 27 in 1000 birth in out study period.The decrease in this rate would need further study of the causes of perinatal mortality and its preventive strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mortality
 • Neonatal Death
 • Perinatal Care
 • Still Birth
 • Early Death
1. Hamedi AK, Lotfi N, Kharazmi AA. The causes of infant mortality and comparison of two
5-year periods. Asrar: J Sabzevar School Med Sci 2001;1(8):25-30. [Persian].
2. Sharif Zadeh GhR, Ayatollahi AR, Rajaei Fard AR, Namakin K. An epidemiological study
on neonatal mortality and its determinants in rural areas of Birjand.. J Birjand Univ Med
Sci 2003;17(10):25-30. [Persian].
3. Esmaiilnasab N, Nadim A, Holakooi K, Mohamad K. Evaluation the effective factors of prenatal
and neonatal mortality in Kurdistan. Sci J Kurdistan Uni Med Sci 1999;13(4):10-19. [Persian].
4. Hematyar M, Yarjou S. Causes of perinatal mortality at Javaheri hospital during a 7- year period
1996-2003. Mel Sci JIslamic Azad Univ,Tehran Med Unite 2005;1(15):37-40. [Persian].
5. Fallah Zadeh H, Golestan M, Amin R, Zafar Mohtashami A, Hakimi Kh, Ahmad Abadi M,et
al. The prevalence of and related factors in neonatal mortality in Yazd. J Shahid Sadoughi
Uni Med Sci Health Ser 2001;4(8): 54-7. [Persian].
6. Shajari H, Mosavat F, Mirsharifi F. Incidence of neonatal mortality in a teaching hospital.
Iranian J Ediat 1998;36(9):237-44. [Persian].
7. International Statistical Classification of Diseases and Related Heath Problems. 10th
; Vol.2,88-96.
8. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Neonatal and Perinatal Mortality. Countary,
regional and global estimates. 1-infant mortality – trends.2- fetal mortality – trends.3- data
collection – methods.l .World Health Organizations. NLM classification : WS16 . p: 2-75 .
Available at www. WHO. net.
9. Bambang S, Spencer NJ, Logan S, Gill L. Cause -specific perinatal death rate, birth weight and
deprivation in the West Midlands, 1991-93. Child Care Health Dev 2000 Jan;26(1):73-82
10. Erdem G. Peronatal mortality in turkey. Paediatric and perinatal epidemiology. 2003; 17:17-21
11. Ragini K, Chauhan S, Shah B, Menon G, Puri C. Investigating causes of perinatal mortality
by verbal autopsy in Maharashtra, India. Indian J Commu Med 2007;32:259-63.
12. Walizadeh Gh.R. Causes of death in newborn infants according to autopsy findings. Iranian J
Public Health 1987;1-4(16):25-32. [Persian].
13. Quality of cause of death information: a challenge in large part of the world. WHO Rep
2003,Circa. Available at: www. who.net.
14. Shirvani F, Khosroshahi N. A survey of frequency and causes of perinatal mortality in
Tehran, 1995. J Tehran Faculty Med 1998;1(56):69-73. ]Persian].
15. Rankin J, Pearce MS, Bell R, Glinianaia SV, Parker L. Perinatal mortality rates: adjusting for
risk factor profile is essential. Paediatr Perinat Epidemiol 2005 Jan;19(1):56-8.
16. Kyrklund-Blomberg NB, Gennser G, Cnattingius S. Placental abruption and perinatal death.
Paediatr Perinat Epidemiol 2001 Jul;15(3):290-7.