بررسی اثر درمانی ویتامینB6 در درمان علائم گوارشی دیسمنوره اولیه دختران جوان در شهرستان یزد در سال ۱۳۸۷- ۱۳۸۴

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 کارشناس مامایی، بیمارستان آموزشی شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه : دیسمنوره اولیه به کرامپهای دردناک قاعدگی بدون علت جسمی گفته می شود؛ و گاهی با مشکلات گوارشی
 به خصوص تهوع و استفراغ همراه است . در این مطالعه اثر ویتامین B6 بر درمـان اخـتلالات گوارشـی مثـل تهـوع و
استفراغ همراه با دیسمنوره اولیه بررسی شده است.
 روش کار : این مطالعه به صورت مورد - شاهدی دوسوکور تصادفی روی دختـران جـوان در گـروه سـنی۱۱- ۱۷ سـال
 مراجعه کننده با شکایت دیسمنوره اولیه که به درمانگاه زنان بیمارستان آموزشی شهید صدوقی یزد مراجعه کرده بودند،
 در سا لهای ۱۳۸۷ - ۱۳۸۵ انجام شد . ۱۸۰ نفر با علائم گوارشی به همراه دیسمنوره انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند .
 به گروه ویتامین ۹۰) B6 نفر )، روزانه ۱۰۰ میلیگرم ویتامین ۲) B6 کپسول ۵۰ میلی گرمی ) در فازلوتئال به مدت
 سه ماه و به گروه دارو نما (۹۰ نفر )، روزانه ۲ کپسول دارو نما ( نشاسته ) به همان شکل وبه همان طریق به مدت ۳ ماه
 داده شد . داده ها پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ( نسخه ۱۱ ) و آزمون های مجذور کای
و تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
 یافته ها : ویتامین B به میزان ۸۲/۲ % ، و دارو نما به میزان ۴۰ % باعث کاهش تهوع موقع قاعدگی شدند (p=۰/۰۰۱ ).
 درصورتیکه این میزان برای استفراغ موقع قاعدگی به ترتیب ۶۴ /۴ % و ۲۶ /۶ % بود (p=۰/۰۰۱ ). در هیچ یک از گروهها
 عارضه دارویی دیده نشد.
 نتیجه گیری : وی تامین B6 می تواند به عنوان دارویی مؤثر جهت درمان علایم گوارشی دیسمنوره اولیه بکار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Therapeutic Effect of Vitamin B6 on Gastro-Intestinal Symptoms of Primary Dysmenorrhea in Young Women in Yazd City (2006-2009)

نویسندگان [English]

  • Laili Sekhavat 1
  • Masoumeh Naghshi Jouzshari 2
1 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Shahid Sadoughin Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 B.Sc. of Midwifery, Shahid Sadoughi Hospital, Shahid Sadoughi Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction:Dysmenorrhea is painful cramps which happen just before or at the start point of menstruation without organic reason, which is occasionally accompanied by gastro-intestinal problems. This study was performed in order to examine therapeutic effect of vitamin B6 on gastro-intestinal symptoms such as nausea and vomiting due to primary dysmenorrhea.
 
Methods:Present study is a double blind case-control randomized study on girls aged between 11-17 years with primary dysmenorrhea who referred to gynecologic clinics of Shahid Sadoughi Yazd in years 2006-2008. 180 girls who had gastrointestinal symptoms accompanying dysmenorrhea selected and were divided into 2 groups: Vitamin B6 group (N: 90) who received 100mg vitamin B6 (two 50 mg capsules) daily in luteal phase for 3 months and placebo group (N: 90) who received two placebo capsules similar to vitamin B6 for 3 months. Data was analyzed by SPSS 11 using T-test and Chi-square test.
 
Results:Vitamin B6 reduced nausea of dysmenorrhea 82.2% and placebo effect was 40% (P= 0.001). Vomiting was reduced 64.4% in vitamin B6 group and 26.6% in placebo respectively (P=0.001). No drug side effect was seen in any of groups.
 
Conclusion:Vitamin B6 can be use as an effective drug on gastro-intestinal symptoms of primary Dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gastro-intestinal symptoms
  • Primary dysmenorrhea
  • Vitamin B6
1. Jolin JA, Rapkin  A. Pelvic pain  and dysmenorrheal. In: Berek JS. Novak’s  gynecology. 13th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2003:421­52.
2. Speroff L, Glass RH, Kase NG. Clinical gynecologic  endocrinology and  infertility. 6th 
Baltimore:Lippincott Williams & Wilkins;1999:557­73.
3. Harel Z. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: etiology and  management. J Pediatr Adolesc  Gynecol 2006 Dec;19(6):363­71.
4. Mishell DR, Murphy GT. Management of common  problems in obstetrics and gynecology. 4th  ed. Malden:Blackwell Pub;2002:236­8.
5. Bender DA. Non­nutritional uses of vitamin B6. Br J Nutr 1999 Jan;81(1):7­20.
6. Flaxman SM, Sherman PW. Morning sickness: a mechanism for protecting mother and embryo. Q Rev  Biol 2000 Jun;75(2):113­48.
7. De  Souza MC, Walker AF, Robinson  PA, Bolland  K. A synergistic effect of a  daily supplement for 1  month  of 200 mg magnesium plus  50  mg vitamin B6 for the relief of anxiety­related  premenstrual
 
symptoms: a  randomized, double­blind, crossover study. J Womens Health Gend Based  Med  2000 
Mar;9(2):131­9.
8. Merete C, Falcon  LM,  Tucker KL. Vitamin B6  is associated  with depressive symptomatology in  massachusetts elders. J Am Coll Nutr 2008 Jun;27(3):421­7.
9. French L. Dysmenorrhea in adolescents: diagnosis and treatment. Paediatr Drugs 2008;10 (1):1­7.
10. Adrianne B. The potential for dietary supplements to reduce premenstural syndrom (PMS). JOA Nutrition. 2000; 19 (1): 3­12.
11. Hudson  T, Using Nutrition to Relieve Primary Dysmenorrhea. Alternative and Complementary Therapies. 2007; 13(3): 125­128.
12. Chittumma P, Kaewkiattikun K, Wiriyasiriwach .Comparison of the effectiveness of ginger and vitamin B6 
for treatment of nausea and vomiting in early pregnancy: a randomized double­blind controlled trial .J Med 
Assoc Thai. 2007; 90(1):15­20.
13. Tan PC, Yow CM, Omar SZ. A placebo­controlled trial of oral pyridoxine in hyperemesis gravidarum. Gynecol Obstet Invest. 2009; 67(3):151­7.
14. Sonkusare S. Hyperemesis gravidarum: a review. Med J Malaysia. 2008; 63(3): 272­ 6.
15. Reeve BK, Cook DJ, Babineau D, Scholes LC, Buckley DN .Prophylactic Diclectin reduces the incidence  of postoperative vomiting. Can J Anaesth. 2005; 52(1):55­6.