درمان واژینوز باکتریال در بارداری و تاثیر آن بر نتایج بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران

2 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران

3 مربی وعضو هیئت علمی، آزمایشگاه کل ینیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران

4 . رزیدنت زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه : نارس بودن یکی از شایعترین علل مرگ نوزادان است که به علت زایمان زودرس رخ می دهد . مطالعـات اخیـر
 نشان دهنده رابطه و اژینوز باکتریال با زایمان قبل از موعد و پارگی کیسه آب است . در این مطالعه رابطه بـین واژینـوز
 باکتریال با زایمان قبل از موعد و پارگی کیس ه آب و تأثیر درمان آن بر کاهش عوارض مذکور بررسی شده است.
 روش کار : ۵۰۰ خانم باردار تک قلو مراجعه کننده به کلینیک پری ناتالوژی حافظ وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـکی
شیراز از مهر ماه ۱۳۸۵ تا مهر ماه ۱۳۸۶ در یک مطالعه مورد - شاهدی دوسـوکور شـرکت داده شـدند و از ترشـحات
 واژن آنان رنگآمیزی گرم برای تشخیص واژینوز باکتریال تهیه شد . ۱۱۲ نفر از آنان نتیجه مثبـت داشـتند کـه بـه دو
گروه تقسیم شدند . گروه اول قرص مترونیدازول واژینال به مدت ۵ روز و گروه دوم دارونما بـه مـدت مشـابه دریافـت
کردند و دو هفته بعد از درمان و همچنین در هفتههای ۳۲ و ۳۷ مجددا رنگ آمیزی گرم تهیـه شـد . هـر دو گـروه از
نظر میزان زایمان زودرس و پارگی کیسه آب ارزیابی شدند . داده هـا بـا نـرم افـزار SPSS ( نسـخه ۱۵ ) و بـه کمـک
 آزمونهای آماری فیشر و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
 یافته ها : شیوع واژینوز باکتریال ۲۲/۴ % بود . پاسخ به در مان در گروه مترونیـدازول ۹۱/۲ درصـد بـود . میـزان پـارگی
 کیسه آب در این گروه به میزان قابل توجهی نسبت به گروه دارونما کاهش یافت (p=۰/۰۰۷ ).
 نتیجه گیری : مترونیدازول واژینال در درمان واژینوز باکتریال بارداری مؤثر است و باعث کاهش موارد پارگی قبـل از
 موعد کیسه آب می شود . غربالگری در درمان واژینوز باکتریال در حاملگی قویا توصیه می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Treatment of Bacterial Vaginosis on Pregnancy Outcome

نویسندگان [English]

  • Zohreh Tavana 1
  • Jaleh Zolghadri 2
  • Mohammad Javad Hadaiegh 3
  • Tahereh Pourdast 4
1 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Shiraz Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Shiraz Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 Lecturer, Clinical Laboratory, Shiraz Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
4 Resident of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Shiraz Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Prematurity is one of the most common causes of neonatal mortality in many countries. Recent studies show that bacterial vaginosis during pregnancy can lead to some complication such as premature rupture of membrane and preterm labor. The aim of this study was evaluation of bacterial vaginosis and its prophylactic effect on premature rupture of membrane and preterm labor.
 
Methods:500 singlton pregnant women who were referred to Hafez Prenatal Clinic affiliated to Shiraz University of Medical Sciences from October 2006 till October 2007 took part in a double blind clinical trial. Gram stain was prepared from their vaginal discharge and those with positive results were divided into two groups. One group received vaginal metronidazole and the other received placebo for 5 days. Reassessment by Gram stain was done two weeks after termination of treatment and also in weeks 32 and 37 of pregnancy. Premature rupture of membrane and preterm labor rate were assessed in both groups. Data were analyzed by SPSS 15 and using Fisher’s exact test and chi-square test.
 
Results: Bacterial vaginosis occurred in 22.4% of pregnant women. Gram stain of vaginal smear changed to negative in 52 women (91.2%) in treatment group. Premature rupture of membrane was less frequent among metronidazole group (p=0.007).
 
Conclusion:Vaginal metronidazole is effective in treatment of bacterial vaginosis in pregnancy and can reduce premature rupture of membrane in these patients. Screening and treatment of bacterial vaginosis in pregnancy is highly suggested.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial vaginosis
  • Metronidazole
  • Pregnancy outcome
1. McGregor JA, French JI. Bacterial vaginosis in pregnancy. Obstet Gynecol Surv 2000 May;55(5 Suppl
1):S1­19.
2. AL­Mushrif S, Eley A, Jones BM. Inhibition of chemotaxis by organic acids from anaerobes may prevent a  purulent response in bacterial vaginosis. J Med Microbiol 2000 Nov;49(11):1023­30.
3. Zarakolu P, Sahin Hodoglugil NN, Aydin F, Tosun I, Gozalan A, Unal S. Reliability of interpretation of
gram­stained vaginal smears by Nugent's  scoring system for diagnosis of bacterial vaginosis. Diagn  Microbiol Infect Dis 2004 Feb;48(2):77­80.
4. Denney JM, Culhane JF. Bacterial vaginosis: a problematic infection from both  a perinatal and neonatal
prospective. Semin Fetal Neonatal Med 2009 Aug;14(4):200­3.
5. McGreyor JA, French JI, Jones W, Milligan  K, McKinney PJ, Patterson E,  et al. Bacterial vaginosis is  associated with prematurity and vaginal fluid musinase and sialidose. Am J Obstet Gynecol 1994 
Apr;170(4):1048­60.
6. McGregor JA, French JI, Richter R, Franco­Buff A, Johnson A, Hillier S, et al. Antenatal microbiologic  and maternal risk factors associated with prematurity. Am J Obstet Gynecol 1990 Nov;163(5 Pt 1):1465­73.
7. Greasy RK, Resnik  R, Imas JD.  Maternal­fetal medicine: principles and practice. 5th  ed.
Philadelphia:Saunders; 2004;922­930 
8. Guinn DA, Gibbs RS. Preterm lober and delivery. In: Scott JR, Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF.
Danforth's obstetrics and gynecology. 9th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2003:173­190.
9. Hillier SL, Nugent RP, Eschenbach  DA, Krohn MA, Gibbs RS, Martin  DH, et al. Association  between  bacterial vaginosis and preterm delivery and low­birth­weight in infant. The Vaginal Infections  and 
Prematurity Study Group. N Engl J Med 1995 Dec 28;333(26):1736­42.
10. Sweet RL, Gibbs RS. Infectious  disease of the female genital tract. 4th ed. Philadelphia:Williams &
Wilkins;2002 ;348­51 
11. McGregor JA, French JI, Seo K. Adjunctive clindamycin therapy for preterm labor: results of double­blind, placebo­controlled trial. Am J Obstet Gynecol 1991 Oct;165(4 Pt 1):867­75.
 
12. Joesoef MR, Hiller SL, Wiknjosastro G, Sumampouw H, Linnan  M, Norojono W, et al. Intravaginal clindamycin treatment for bacterial vaginosis: effect on preterm delivery and low birth weight. Am Obstet
Gynecol 1995 Nov;173(5):1527­31.
13. Sexually transmitted disease treatment guidelines. 2002. Center for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 2002 May 10;51(RR­6):1­78..
14. Carey JC, Klebanoff MA, Hauth JC, Hillier SL, Thom EA, Ernest JM, et al. Metronidazole to prevent
preterm delivery in  pregnant women  with  asymptomatic bacterial vaginosis. National Institute  of Child 
Health and Human Development Network of Maternal­Fetal Medicine Units. N Engl J Med 2000 Feb 
24;342(8):534­40.
15. Drawish  A, Elnshat EM, Hamadeh SM, Makarem MH. Treatment of options for bacterial vaginosis in  patients at high risk of preterm labor and premature rupture of membranes. J  Obstet Gynecol Res 2007 
Dec;33(6):781­7.
16. Govender L, Hoosein AA, Moodley J, Moodley P, Sturm AW. Bacterial vaginosis and associated infections 
in pregnancy. Int J Gynecol Obstet 1996 Oct;55(1):23­8.
17. Cunningham FG, Kenneth JL, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 22nd ed. New York:McGraw­Hill;2005: 699­700.