دوره و شماره: دوره 18، شماره 161، شهریور 1394، صفحه 1-24 (هفته سوم شهریور ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر سنبل الطیب بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

صفحه 1-9

سیده بهاره کامران پور؛ لیلا فرزاد ریک؛ طیبه رهبر؛ شیوا علیزاده


نامه ای به سردبیر

3. بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 20-24

ایوب شکوفامنش؛ محسن رضاییان؛ محمود شیخ فتح ‌الهی