دوره و شماره: دوره 18، شماره 142، فروردین 1394، صفحه 1-20 (هفته چهارم فروردین ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط سرولوژی مثبت عفونت هلیکوباکترپیلوری و تهوع و استفراغ شدید بارداری

صفحه 1-5

ملیحه حسن زاده مفرد؛ صدیقه آیتی؛ حسین آیت الهی؛ حمیدرضا سیما؛ محمد تقی شاکری؛ شادی حسنعلی زاده حقیقی؛ حسن ملکوتی