دوره و شماره: دوره 18، شماره 163، مهر 1394، صفحه 1-21 (هفته اول مهر ماه 1394) 
2. نقش توده بدنی مادر در مدت شیردهی

صفحه 8-14

شهین سعیدی نجات؛ مهدیه عاطفی؛ مریم عاطفی؛ لیلا خطیبی؛ مریم علیزاده؛ مریم قاسمی


3. میزان و علل مرگ مادر باردار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان کرمانشاه (91-1380)

صفحه 15-21

مهرانگیز جمشیدپور؛ ندا ایزدی؛ مریم خشیج؛ حبیب اله رحیمی؛ اکرم روستایی شیردل؛ کتایون جلیلی؛ علی خورشیدی