تأثیر سنبل الطیب بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء (س) رشت، رشت، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای گسترده از علائم خلقی، جسمی و رفتاری است که به صورت دوره‌ای، قبل از قاعدگی رخ می‌دهد و بر فعالیت ‌های روزانه و کیفیت زندگی زنان تأثیر منفی می‌گذارد. با توجه به عدم شناخت علت دقیق این سندرم درمان های متعددی برای آن پیشنهاد شده است. یکی از روش های درمانی استفاده از گیاهان دارویی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر سنبل الطیب بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1392 بر روی 120 نفر از دانشجویان دارای علائم سندرم پیش از قاعدگی ساکن در خوابگاه ‌های دانشجویی دخترانه دانشگاه آزاد اسلامی رشت انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه 60 نفره مداخله و شاهد تقسیم شدند. گروه مداخله کپسول خوراکی والرین حاوی ٥٣٠ میلی گرم ریشه گیاه سنبل الطیب دو بار در روز حداقل 7 روز قبل از شروع قاعدگی به مدت دو سیکل متوالی و گروه دارونما کپسول‌های مشابه حاوی50 میلی گرم نشاسته را با همان شرایط دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دیکرسون بود. شدت علائم قبل از درمان تعیین و با یک ماه و دو ماه بعد از درمان مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SSPS آماری (نسخه 22) و آزمون های تی تست، کای دو، من ویتنی و فریدمن و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه شدت علائم خلقی، جسمانی، رفتاری و شدت کلی علائم سندرم پیش از قاعدگی 1 و 2 ماه بعد از مصرف سنبل الطیب در گروه مداخله کاهش معناداری نسبت به گروه شاهد داشت (001/0p<).
نتیجه‌گیری: سنبل الطیب در کاهش شدت علائم خلقی، جسمانی، رفتاری و شدت کلی علائم سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است. بنابراین استفاده از آن برای سندرم پیش از قاعدگی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of valerian on the severity of premenstrual syndrome symptoms

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Bahareh Kamranpour 1
 • Leila Farzad 2
 • Tayebeh Rahbar 3
 • Shiva Alizadeh 1
1 PhD student of reproductive health, School of Nursing and Midwifery, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Rasht Al-Zahra Educational and Medical Center, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) involves a wide variety of mood, physical, and behavioral symptoms that occur cyclically before menstruation and has negative impact on daily activities and quality of life. Due to the lack of understanding of the exact etiology of this syndrome, several treatments have been proposed. One of the therapeutic methods is use of medicinal plants. This study was performed with aim to investigate the effect of valerian on the severity of premenstrual syndrome symptoms.
Methods: This double-blind clinical trial was performed on 120 female students with premenstrual syndrome symptoms who were resident in female student dormitory of Rasht Islamic Azad University in 2013. They were randomly divided into two groups of case (n=60) and control (n=60). The intervention group received valerian oral capsule (530 mg Valerian root) twice a day at least 7 days before the start of menstruation for two consecutive cycles, and placebo group received placebo capsule (50 mg of carbohydrate) with same condition. Data collection tool was Dickerson questionnaire. The severity of premenstrual syndrome symptoms was determined and then was compared with 1 and 2 months after the intervention. Data was analyzed with SPSS statistical software  (version 22), and t-test, Chi-square, Mann-Whitney, Friedman, and Wilcoxon tests. PResults: In this study, the severity of mood, physical, and behavioral symptoms and overall severity of premenstrual syndrome symptoms had a significant reduction in the intervention group than the control group 1 and 2 months after using lavender (P<0.001).
Conclusion: Valerian is effective on the reduction of the severity of mood, physical, behavioral and total symptoms of premenstrual syndrome. Therefore, it is recommended for premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medicinal Plants
 • Premenstrual Syndrome
 • valerian
 1. Milewicz A, Jedrzejuk D. Premenstrual syndrome: from etiology to treatment. Maturias 2006; 55:s47-s54.
 2. Dickerson L, Mazyck PJ, Hunter M. Premenstrual Syndrome. Am Fam Physician 2003; 67(8):1743-52.
 3. Gilly A. Woman’s sexual Health. 2nd ed. New York: Barillisere tindal published association with the RLN; 2000.
 4. Ramezani TF, Hashemi S, Robab AM. Prevalence of premenstrual syndrome and some of its relative factors in reproductive age. Quartery Horizon Med Sci 2012;18(3):121-7.
 5. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Company; 2011.
 6. Khayat S, Behboodi Moghdam Z, Fanaei H, Kasaeiyan A. The effect of Ginger on symptoms of premenstrual syndrome in university students. Med Surg Nurs J 2014; 3(1):10-6.(Persion).
 7. Delaram M, Sadeghiyan Z, Jafari F, Khairi S, Bekhradi E, Rafeiyan M. Comparison of effects echinophora-platyloba, fennel and placebo on pre-menstural syndrome in shahre kord university students. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2011; 19(2):201-10. (Persion).
 8. Pakgohar M, Moradi MA, Jamshidi AH, Mehran AB. Assessment of Vitex agnus-castus L. extract effect on treatment of premenstrual syndrome. J Med Plants 2009; 8(32):98-107.
 9. Kialashaki A, Shokouhi F, Tofighi M, Zafari M, Zarenegad N. The effect of lavandula essence on PMS. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22(93):48-56. (Persion).
 10. Andreatini R, Sartori VA, Seabra ML, Leite JR. Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebocontrolled pilot study. Phytother Res 2002; 16(7):650-4.
 11. Murphy K, Kubin ZJ, Shepherd JN, Ettinger RH. Valeriana officinalis root extracts have potent anxiolytic effects in laboratory rats. Phytomedicine. 2010; 17(8-9):674-8.
 12. Kazemian A, Banaian S, Parvin N, Delaram M. The effect of valerian on hot flash in menopausal women. J Shahrekord Univ Med Sci 2006; 8(2):35-40. (Persion).
 13. 13    Felgentreff F, Becker A, Meier B, Brattström A. Valerian extract characterized by high valerenic acid and low acetoxy valerenic acid contents demonstrates anxiolytic activity. Phytomedicine 2012; 19(13):1216-22.
 14. Occhiuto F, Pino A, Palumbo DR, Samperi S, Pasquale R, Sturlese E, et al. Relaxing effects of Valeriana officinalis extracts on isolated human non-pregnant uterine muscle. J Pharm Pharmacol 2009; 61(2):251-6.
 15. Mirabi P, Dolatian M, Mojab F, Alavimajd H. Effect of valerian root (Valeriana Officinalis) on primary dysmenorrhea. Int J Reproduct Infertil 2010; 10(4):253-9. (Persion).
 16. Padmavathi P, Sankar R, Kokilavani N. Effectiveness of valerian tea in premenstrual syndrome among adolescents in a selected school at Erode. Int J Health Sci Res 2013; 3(6):66-70.
 17. Behboodi MZ, Kheirkhah M, Golian TS, Ghudarzi S, Haghani H, Shiroodgholami R. The impact of Valerian root extract on mood and behavioral symptoms severity in premenstrual syndrome. Med Surg Nurs J 2014; 3(2):71-6.
 18. Hadley S, Petry JJ. Valerian. Am Fam Physician 2003; 67(8):1755-8.
 19. Dastegheib Shirazi H, Sehhatie F, Ghojazade M, Kamali Fard M. The effect of Foot reflex zone therapy on the intensity of Premenstrual syndrome symptoms in students of girls hostels of Tehran University of Medical Sciences. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2010; 23(2):134-9.
 20. Fekr LZ, Zadeh TA, Moghadam JB, Salehian MH. Comparison of disorders menstrual frequency between female athlete and non-athlete university students. Eur J Exp Biol 2012; 2(4):944-7.
 21. Freeman EW, Rickels K. Characteristics of placebo responses in medical treatment of premenstrual syndrome. Am J Psychiatry 1999; 156(9):1403–8.
 22. Pakgohar M, Mehran A, Salehi Sour Moghi MH, Akhondzadeh S, Ahmadi M. Comparison of hypericum perforatum and placebo in treatment of physical symptoms of premenstrual syndrome. Hayat 2004; 10(3):31-7.
 23. Pakgohar M, Ahmadi M, Salehi Surmaghi MH, Mehran A, Akhondzadeh S. Effect of Hypericum Perforatum L. for treatment of premenstrual syndrome. Med Plants 2005; 15(4):33-42.
 24. Diaper A, Hindmarch I. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of two doses of a valerian preparation on the sleep, cognitive and psychomotor function of sleepdisturbed older adults. Phytother Res 2004; 18(10):831-6.
 25. Taavoni S, Ekbatani N, Haghani H. Effect of Sedamin capsule on sleep disorder among menopausal women. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(1):39-45.
 26. Nencini C, Cavallo F, Capasso A, De Feo V, De Martino L, Bruni G, et al. Binding studies for serotoninergic, dopaminergic and noradrenergic receptors of Valeriana adscendens Trel. J Ethnopharmacol 2006; 108(2):185-7.
 27. Malva JO, Santos S, Macedo T. Neuroprotective properties of Valeriana officinalis extracts. Neurotox Res 2004; 6(2):131-40.