کلیدواژه‌ها = جنین
مقایسه تاثیر انتقال جنین با استفاده از روش های سونوگرافی شکمی و واژینال بر پیامد بارداری: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر تک مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22038/ijogi.2023.74631.5841

شهرزاد زاده مدرس؛ سمیرا عظیمی؛ زهرا حیدر؛ طیبه اسفیدانی


بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس روی سقط و ویژگیهای مورفولوژیکی جنین موشهای سوری

دوره 21، شماره 9، آذر 1397، صفحه 50-57

10.22038/ijogi.2018.12135

سید کاظم بزاززاده؛ دکتر عباس شاهدی؛ دکتر مرتضی انوری؛ دکتر مریم یادگاری؛ نعیمه اکرم‌زاده اردکانی


بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ حنا بر جنین های موشBalb/c

دوره 15، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2012.5681

لعبت جعفرزاده؛ رویا انصاری سامانی؛ نجمه شاهین فرد؛ ندا صیفی؛ بتول پورقیصری؛ مهرنوش صدیقی؛ سلیمان خیری؛ سمیرا اصغرزاده؛ محمود رفیعیان کوپائی