کلیدواژه‌ها = جنین
مقایسه تأثیر انتقال جنین با استفاده از روش‌های سونوگرافی شکمی و واژینال بر پیامد بارداری: یک مطالعه کوهورت گذشته‌نگر

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 20-28

10.22038/ijogi.2023.74631.5841

دکتر سمیرا عظیمی؛ دکتر شهرزاد زاده‌مدرس؛ دکتر زهرا حیدر؛ دکتر طیبه اسفیدانی


بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس روی سقط و ویژگیهای مورفولوژیکی جنین موشهای سوری

دوره 21، شماره 9، آذر 1397، صفحه 50-57

10.22038/ijogi.2018.12135

سید کاظم بزاززاده؛ دکتر عباس شاهدی؛ دکتر مرتضی انوری؛ دکتر مریم یادگاری؛ نعیمه اکرم‌زاده اردکانی


بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ حنا بر جنین های موشBalb/c

دوره 15، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2012.5681

لعبت جعفرزاده؛ رویا انصاری سامانی؛ نجمه شاهین فرد؛ ندا صیفی؛ بتول پورقیصری؛ مهرنوش صدیقی؛ سلیمان خیری؛ سمیرا اصغرزاده؛ محمود رفیعیان کوپائی