بارداری و عفونت کرونا: فیزیولوژی، برخی چالش‌ها و راهکارها: مقاله مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: عفونت کووید-19، بیماری در حال پیشرفت است که با افزایش سریع مرگ‌ومیر در جهان همراه است. با شیوع عفونت کووید-19، پیشگیری و کنترل آندر بین زنان باردار و خطر بالقوه انتقال به جنین، به یک نگرانی اساسی تبدیل‌ شده است.مطالعه حاضر ضمن معرفی شواهد مربوط به بیماری‎های SARS و MERS در زنان باردار، برخی تغییرات فیزیولوژیک در این جمعیت و راهکارهای درمانی احتمالی را بررسی می‌کند.
روش‌کار: در این مطالعه مروری، 147 مقاله مرتبط تا یک سپتامبر 2020 از پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی زبان Google، Google Scholar، Web of Science، PubmedوScopus؛ با استفاده از کلیدواژه‌هایعفونت، COVID-19، بارداری، جنین و فیزیولوژی استخراج شد. مقالاتی که هدف نگارش این مقاله را در برنداشتند، از روند مطالعه حذف شدند. در نهایت از اطلاعات 66 مقاله برای نگارش مقاله حاضر استفاده شد.
یافته‌ها: با وجود عدم انتقال عمودی ویروس از مادر به جنین طی شیوع قبلی کرونا ویروس‌های SARS-CoV و MERS-CoV، یک مورد انتقال عمودیSARS-COV-2در اواخر بارداری، به جفت و جنین گزارش شده است. تغییر در بیان گیرنده ACE2، تغییرات تنفسی- عروقی و تغییر در سیستم ایمنی، برخی از دلایل حساسیت زنان باردار به SARS-COV-2 هستند. از اقدامات مدیریت و کنترل عفونت کووید-19 می‌توان به غربالگری و مراقبت‌های ویژه، دارودرمانی و درمان هدایت ‌شده اشاره کرد.
نتیجه‌گیری: با توجه به تغییرات ایمنی و فیزیولوژیکی در دوران بارداری و اطلاعات محدود درباره عفونت کووید-19، زنان باردار جمعیت در معرض خطر هستند و به‌عنوان گروه‌های پرخطر معرفی ‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnancy and COVID-19: Physiology, some Challenges, and Solutions

نویسندگان [English]

 • Firoozeh Alavian 1
 • Kimia Alavian 2
1 PhD in Medical Physiology, Department of Basic Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.
2 BC Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: COVID-19 infection is a progressive disease that is associated with a rapidly increasing in global mortality. With the prevalence of COVID-19 infection, its prevention and control among pregnant women, and the potential risk of transmission to the fetus has become a main concern. The present study, while introducing evidence for SARS and MERS in pregnant women, examines some physiological changes in this population and the possible treatment strategies.
Methods: In this review article, 147 related articles up to September 1, 2020 from the Persian and English language databases of Google, Google Scholar, Web of Science, Pubmed, and Scopus were extracted using the keywords of infection, COVID-19, pregnancy, fetus, and physiology. The articles which did not serve the purpose of this study were excluded from the study process. Finally, the information of 66 articles was used to write the present article.
Results: Despite the lack of vertical transmission of the virus from mother to fetus during the previous outbreak of SARS-CoV and MERS-CoV coronaviruses, a case of vertical transmission of SARS-COV-2 to the placenta and fetus in late pregnancy has been reported. Changes in ACE2 receptor expression, respiratory-vascular changes, and changes in the immune system are some of the reasons for pregnant women's sensitivity to the SARS-COV-2. The management and control of COVID-19 infection include screening and intensive care, medication, and guided therapy.
Conclusion: Given the immunological and physiological changes during pregnancy and limited information about COVID-19 infection, pregnant women are at-risk populations and have identified as high-risk groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Fetus
 • Physiology
 • Pregnancy
 • SARS-COV-2
 1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020; 382(8):727-733.
 2. Moriyama M, Hugentobler WJ, Iwasaki A. Seasonality of Respiratory Viral Infections. Annu Rev Virol 2020; 7(1):83-101.
 3. Su Z, Wu Y. A Multiscale and Comparative Model for Receptor Binding of 2019 Novel Coronavirus and the Implication of its Life Cycle in Host Cells. bioRxiv [Preprint] 2020: 2020.02.20.958272.
 4. Shigemura J, Ursano RJ, Morganstein JC, Kurosawa M, Benedek DM. Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry Clin Neurosci 2020; 74(4):281-282.
 5. Jin X, Lian JS, Hu JH, Gao J, Zheng L, Zhang YM, et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms. Gut 2020; 69(6):1002-9.
 6. Jahanbakhsh SS, Taghavi Gilani M, Hashemian A, Rais Assadat B. Review of cardiopulmonary resuscitation in pregnant Women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2007; 10(2):87-96.
 7. Rajabzadeh R, Hamid Hoseini S, Rezazadeh J, Baghban A, Nasiri M, Hosein Ayati M. Prevalence of anemia and its related factors in pregnant women referring to health centers of Mane and Samalghan city. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(171):1-7.
 8. Fazeli E, Tafazzoli M, Dadgar S, Seyed Ahmadinezhad F. The role of carbohydrates and dietary energy intake in functional ovarian cysts. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(152):9-15.
 9. Zhao X, Jiang Y, Zhao Y, Xi H, Liu C, Qu F, et al. Analysis of the susceptibility to COVID-19 in pregnancy and recommendations on potential drug screening. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2020; 39(7):1209-1220.
 10. Goodnight WH, Soper DE. Pneumonia in pregnancy. Crit Care Med 2005; 33(10 Suppl):S390-7.
 11. Fan C, Lei D, Fang C, Li C, Wang M, Liu Y, et al. Perinatal Transmission of COVID-19 Associated SARS-CoV-2: Should We Worry? Clin Infect Dis 2020: ciaa226.
 12. Schwandt H. Pregnancy during the pandemic. IZA Policy Paper 2020; 161.
 13. Price ME, Fisher-Hoch SP, Craven RB, McCormick JB. A prospective study of maternal and fetal outcome in acute Lassa fever infection during pregnancy. British Medical Journal 1988; 297(6648):584-7.
 14. Jamieson DJ, Uyeki TM, Callaghan WM, Meaney-Delman D, Rasmussen SA. What obstetrician-gynecologists should know about Ebola: a perspective from the Centers for Disease Control and Prevention. Obstet Gynecol 2014; 124(5):1005-10.
 15. Wong SF, Chow KM, Leung TN, Ng WF, Ng TK, Shek CC, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with severe acute respiratory syndrome. Am J Obstet Gynecol 2004; 191(1):292-7.
 16. Alfaraj SH, Al-Tawfiq JA, Memish ZA. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) infection during pregnancy: Report of two cases & review of the literature. J Microbiol Immunol Infect 2019; 52(3):501-503.
 17. Wang X, Zhou Z, Zhang J, Zhu F, Tang Y, Shen X. A Case of 2019 Novel Coronavirus in a Pregnant Woman With Preterm Delivery. Clin Infect Dis 2020; 71(15):844-846.
 18. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. The Lancet 2020; 395(10224):565-74.
 19. Schwartz DA. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Archives of pathology & laboratory medicine 2020; 144(7):799-805.
 20. Lam CM, Wong SF, Leung TN, Chow KM, Yu WC, Wong TY, et al. A case-controlled study comparing clinical course and outcomes of pregnant and non-pregnant women with severe acute respiratory syndrome. BJOG 2004; 111(8):771-4.
 21. Creanga AA, Johnson TF, Graitcer SB, Hartman LK, Al-Samarrai T, Schwarz AG, et al. Severity of 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus infection in pregnant women. Obstet Gynecol 2010; 115(4):717-26.
 22. Shek CC, Ng PC, Fung GP, Cheng FW, Chan PK, Peiris MJ, et al. Infants born to mothers with severe acute respiratory syndrome. Pediatrics 2003; 112(4):e254.
 23. Assiri A, Abedi GR, Al Masri M, Bin Saeed A, Gerber SI, Watson JT. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Infection During Pregnancy: A Report of 5 Cases From Saudi Arabia. Clin Infect Dis 2016; 63(7):951-3.
 24. Wong SF, Chow KM, De Swiet M. Severe acute respiratory syndrome and pregnancy. BJOG 2003; 110(7):641.
 25. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020; 395(10226):809-815.
 26. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr 2020; 9(1):51-60.
 27. Xu H, Zhong L, Deng J, Peng J, Dan H, Zeng X, et al. High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa. International journal of oral science 2020; 12(1):1-5.
 28. Cheng H, Wang Y, Wang GQ. Organ-protective effect of angiotensin-converting enzyme 2 and its effect on the prognosis of COVID-19. J Med Virol 2020; 92(7):726-730.
 29. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. New England journal of medicine 2020; 382(18):1708-20.
 30. Yang H, Wang C, Poon LC. Novel coronavirus infection and pregnancy. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2020; 55(4):435.
 31. Marx GF, Murthy PK, Orkin LR. Static compliance before and after vaginal delivery. Br J Anaesth 1970; 42(12):1100-4.
 32. Bayliss DA, Millhorn DE. Central neural mechanisms of progesterone action: application to the respiratory system. J Appl Physiol (1985) 1992; 73(2):393-404.
 33. Bende M, Gredmark T. Nasal stuffiness during pregnancy. The Laryngoscope 1999; 109(7):1108-10.
 34. Pieper PG, Hoendermis ES. Pregnancy in women with pulmonary hypertension. Netherlands heart journal 2011; 19(12):504-8.
 35. Nelson-Piercy C, Agarwal S, Lams B. Lesson of the month: selective use of cyclophosphamide in pregnancy for severe autoimmune respiratory disease. Thorax 2016; 71(7):667-8.
 36. James JL, Stone PR, Chamley LW. The regulation of trophoblast differentiation by oxygen in the first trimester of pregnancy. Hum Reprod Update 2006; 12(2):137-44.
 37. Mor G, Cardenas I. The immune system in pregnancy: a unique complexity. Am J Reprod Immunol 2010; 63(6):425-33.
 38. Sykes L, MacIntyre DA, Yap XJ, Ponnampalam S, Teoh TG, Bennett PR. Changes in the Th1:Th2 cytokine bias in pregnancy and the effects of the anti-inflammatory cyclopentenone prostaglandin 15-deoxy-Δ(12,14)-prostaglandin J2. Mediators Inflamm 2012; 2012:416739.
 39. Bansal AS. Joining the immunological dots in recurrent miscarriage. Am J Reprod Immunol 2010; 64(5):307-15.
 40. Wong CK, Lam CW, Wu AK, Ip WK, Lee NL, Chan IH, et al. Plasma inflammatory cytokines and chemokines in severe acute respiratory syndrome. Clin Exp Immunol 2004; 136(1):95-103.
 41. Pandey MK, Rani R, Agrawal S. An update in recurrent spontaneous abortion. Arch Gynecol Obstet 2005; 272(2):95-108.
 42. Chernyshov VP, Sudoma IO, Dons'koi BV, Kostyuchyk AA, Masliy YV. Elevated NK cell cytotoxicity, CD158a expression in NK cells and activated T lymphocytes in peripheral blood of women with IVF failures. Am J Reprod Immunol 2010; 64(1):58-67.
 43. Piccinni MP, Lombardelli L, Logiodice F, Kullolli O, Parronchi P, Romagnani S. How pregnancy can affect autoimmune diseases progression? Clin Mol Allergy 2016; 14:11.
 44. Robinson DP, Klein SL. Pregnancy and pregnancy-associated hormones alter immune responses and disease pathogenesis. Horm Behav 2012; 62(3):263-71.
 45. Littauer EQ, Esser ES, Antao OQ, Vassilieva EV, Compans RW, Skountzou I. H1N1 influenza virus infection results in adverse pregnancy outcomes by disrupting tissue-specific hormonal regulation. PLoS Pathog 2017; 13(11):e1006757.
 46. Vivanti AJ, Vauloup-Fellous C, Prevot S, Zupan V, Suffee C, Do Cao J, et al. Transplacental transmission of SARS-CoV-2 infection. Nat Commun 2020; 11(1):3572.
 47. Davies JK, Shikes RH, Sze CI, Leslie KK, McDuffie RS Jr, Romero R, et al. Histologic inflammation in the maternal and fetal compartments in a rabbit model of acute intra-amniotic infection. Am J Obstet Gynecol 2000; 183(5):1088-93.
 48. Shi L, Smith SE, Malkova N, Tse D, Su Y, Patterson PH. Activation of the maternal immune system alters cerebellar development in the offspring. Brain Behav Immun 2009; 23(1):116-23.
 49. Lawrence RM, Lawrence RA. Breast milk and infection. Clin Perinatol 2004; 31(3):501-28.
 50. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? Lancet 2020; 395(10226):760-762.
 51. Siston AM, Rasmussen SA, Honein MA, Fry AM, Seib K, Callaghan WM, et al. Pandemic 2009 influenza A(H1N1) virus illness among pregnant women in the United States. JAMA 2010; 303(15):1517-25.
 52. Rasmussen SA, Jamieson DJ, Honein MA, Petersen LR. Zika Virus and Birth Defects--Reviewing the Evidence for Causality. N Engl J Med 2016; 374(20):1981-7.
 53. Pacheco LD, Saade GR, Hankins GDV. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) during pregnancy and postpartum. Semin Perinatol 2018; 42(1):21-25.
 54. Maxwell C, McGeer A, Tai KFY, Sermer M. No. 225-Management Guidelines for Obstetric Patients and Neonates Born to Mothers With Suspected or Probable Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). J Obstet Gynaecol Can 2017; 39(8):e130-e137.
 55. Narendra DK, Muigai D, Guntupalli KK. Acute Respiratory Distress Syndrome in Pregnancy. Critical Care Obstetrics 2018: 403.
 56. Keyaerts E, Li S, Vijgen L, Rysman E, Verbeeck J, Van Ranst M, et al. Antiviral activity of chloroquine against human coronavirus OC43 infection in newborn mice. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53(8):3416-21.
 57. Flemming A. Nano-adjuvant: double TLR stimulation is the key. Nature reviews Drug discovery 2011; 10(4):259-.
 58. Keelan JA, Leong JW, Ho D, Iyer KS. Therapeutic and safety considerations of nanoparticle-mediated drug delivery in pregnancy. Nanomedicine (Lond) 2015; 10(14):2229-47.
 59. Menezes V, Malek A, Keelan JA. Nanoparticulate drug delivery in pregnancy: placental passage and fetal exposure. Curr Pharm Biotechnol 2011; 12(5):731-42.
 60. Kaufmann SHE, Dorhoi A, Hotchkiss RS, Bartenschlager R. Host-directed therapies for bacterial and viral infections. Nat Rev Drug Discov 2018; 17(1):35-56.
 61. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The lancet 2020; 395(10223):497-506.
 62. Gottfredsson M. Spaenska veikin á Islandi 1918. Laerdómur í laeknisfraedi og sögu [The Spanish flu in Iceland 1918. Lessons in medicine and history]. Laeknabladid 2008; 94(11):737-45.
 63. Jamieson DJ, Honein MA, Rasmussen SA, Williams JL, Swerdlow DL, Biggerstaff MS, et al. H1N1 2009 influenza virus infection during pregnancy in the USA. The Lancet 2009; 374(9688):451-8.
 64. Zaigham M, Andersson O. Maternal and perinatal outcomes with COVID-19: A systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand 2020; 99(7):823-829.
 65. Zafari Zangeneh F, Abdollahi A, Naghizadeh MM, Bagheri M. A low-grade chronic inflammation in polycystic ovary syndrome: Role of interleukin-1 alpha, 1 beta, 17A and TNFα. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(135):9-15.
 66. Sarhadi S. Comparison of some physiological indices of mature girls in luteal and follicular phases of menstrual cycle. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(164):11-8.
 67. World Health Organization. Clinical management of COVID-19: interim guidance, 27 May 2020. World Health Organization; 2020.