بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس روی سقط و ویژگیهای مورفولوژیکی جنین موشهای سوری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تشریح (آناتومی)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 استادیار گروه بیولوژی و علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

3 دانشیار گروه بیولوژی و علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

4 دانشجوی دکترای علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده‌اند که گیاهان دارویی علی‌رغم اثرات درمانی فراوان، گاهی می­توانند عوارض جانبی متعددی را بر روی جنین بر جای گذاشته و حتی باعث سقط شوند. گیاه کرفس، یک گیاه دارویی در طب سنتی است که خواص درمانی متعددی دارد. با این وجود اطلاعات چندانی در رابطه با اثرات آن بر جنین وجود ندارد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ کرفس بر روی جنین موش سوری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مداخله‌ای از خرداد تا تیر ماه سال 1395 بر روی 20 موش ماده با نژاد سوری که از مرکز حیوانخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خریداری شده بود، در آزمایشگاه هیستولوژی (بافت‌شناسی) گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. 20 موش ماده پس از جفت‌گیری، به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم‌بندی شدند. یک گروه به عنوان کنترل دریافت کننده تنها آب و غذای معمولی بود. سه گروه دیگر به عنوان گروه‌های تجربی به ترتیب در هفته­های اول، دوم و سوم بارداری دریافت کننده دوز 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم از عصاره برگ کرفس بودند. در روز 20 حاملگی عمل سزارین انجام و تعداد جنین‌های جذب شده شمارش و به عنوان سقط در نظر گرفته شد. علاوه بر این وزن جنین، قد و طول آن نیز به دقت اندازه‌گیری گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون­های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و تست پشتیان LSD انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تعداد جنین­های زنده در گروه کنترل و گروه تجربی اول (دریافت کننده عصاره در هفته اول بارداری) یکسان بودند، اما با سایر گروه­ها تفاوت داشتند. تنها یک مورد جنین سقط شده در گروه تجربی سوم (دریافت کننده عصاره در هفته سوم بارداری) مشاهده شد. همچین وزن و قد جنین در گروه­های دریافت کننده عصاره به‌طور معناداری کاهش یافت (05/0>p).
نتیجه‌گیری: عصاره گیاه کرفس دارای اثر سقط‌زایی بوده و می­تواند تغییرات مورفولوژیکی در جنین به‌وجود آورد. از این رو پیشنهاد می­شود که اثرات مصرف این گیاه در زنان باردار بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Celery (Apiumgraveolens) Leaves on Abortion and Morphological Characteristics of Embryo in Balb/C Mice

نویسندگان [English]

 • Seyed Kazem Bazazzadeh 1
 • Abbas Shahedi 2
 • Mortaza Anvari 3
 • Maryam Yadegari 2
 • Naeimeh Akramzadeh Ardakani 4
1 M.Sc. of Anatomical Science, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Science, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Biology and Anatomical Science, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Science, Yazd, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biology and Anatomical Science, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Science, Yazd, Iran.
4 PhD student of Food Science and Technology, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Many studies have shown that medicinal herbs despite several therapeutic effects, sometimes can have many side effects for the fetus and even lead to miscarriage. Celery (Apiumgraveolens) is a medicinal plant in traditional medicine with numerous therapeutic effects. However, there is no information regarding its effects on the fetus; therefore, this study was performed with aim to evaluate the effects of hydro alcoholic extract of celery leaves on Balb/c mice embryo.
Methods: This interventional study was performed from June 20 to 10 July 2016 on 20 female mice which were buy from the animal center of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in histology laboratory of the Anatomy Department of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd. 20 female mice after mating were randomly divided into 4 groups. Control group received distilled water (gavage) and experimental groups 1، 2 and 3 were received 200mg/kg of the celery hydro alcoholic extract during the first, second, and third weeks of pregnancy, respectively. In 20th day of pregnancy, caesarean surgery was done and the number of absorbed embryos were counted and were considered as abortion. Furthermore, the embryos weight and heights were measured. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and one-way ANOVA and LSD test. PResults: The number of live fetuses was similar in the control group and the experimental group 1 (receiving extract during the first weeks of pregnancy), but had difference with other groups. Only 1 aborted fetus was observed in experimental group 3 (receiving extract during third weeks of pregnancy). Also, the embryos weight and heights were significantly decreased in the groups receiving extract (p˂0.05).
Conclusion: Celery extract has abortifacient effect and can cause morphological changes in embryo, so it is suggested to evaluate the effect of this herb in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Celery extract
 • Embryo
 • Pregnancy
 • Syrian mouse
 1. Gracia CR, Sammel MD, Chittams J, Hummel AC, Shaunik A, Barnhart KT. Risk factors for spontaneous abortion in early symptomatic first-trimester pregnancies. Obstet Gynecol 2005; 106(5 Part 1):993-9.
 2. Jafarzadeh L, Sedighi M, Behzadian M, Ansari-Samani R, Shahinfard N, Rafieian-Kopaei M. The teratogenic and abortifacient effects of heracleum persicum hydroalcholic extract and its correlation with mothers’ estrogen and progesterone in Balb/C mice. J Babol Univ Med Sci 2014; 16(3):26-32.
 3. Ramezani M, Hosseinzadeh H, Daneshmand N. Antinociceptive effect of Elaeagnus angustifolia fruit seeds in mice. Fitoterapia 2001; 72(3):255-62.
 4. Genbacev O, Joslin R, Damsky CH, Polliotti BM, Fisher SJ. Hypoxia alters early gestation human cytotrophoblast differentiation/invasion in vitro and models the placental defects that occur in preeclampsia. J Clin Invest 1996; 97(2):540-50.
 5. Zhu X, Proctor M, Bensoussan A, Wu E, Smith CA. Chinese herbal medicine for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2008; 2:CD005288.
 6. Momin RA, Nair MG. Mosquitocidal, nematicidal, and antifungal compounds from Apium graveolens L. seeds. J Agric Food Chem 2001; 49(1):142-5.
 7. Tyagi S. Medical benefits of Apium graveolens (celery herb). J Drug Disc Ther 2013; 1(5):629.
 8. Mansi K, Abushoffa AM, Disi A, Aburjai T. Hypolipidemic effects of seed extract of celery (Apium graveolens) in rats. Pharmacog Magaz 2009; 5(20):301.
 9. Mencherini T, Cau A, Bianco G, Della Loggia R, Aquino RP, Autore G. An extract of Apium graveolens var. dulce leaves: structure of the major constituent, apiin, and its anti‐inflammatory properties. J Pharm Pharmacol 2007; 59(6):891-7.
 10. Ghasemiboroon M, Ghafourian Boroujerdnia M, Ahangarpoor A, Kooti W, Hasanzadeh Noohi Z, et al. The effect of hydro-alcoholic extract of Celery (Apium graveolens) leaves on serum level of testosterone, FSH and LH in Male Rats. J Zanjan Univ Med Sci Health Ser 2014; 22(93):49-57.
 11. Kooti W, Ghasemiboroon M, Ahangarpoor A, Hardani A, Amirzargar A, Asadi-Samani M, et al. The effect of hydro-alcoholic extract of celery on male rats in fertility control and sex ratio of rat offspring. J Babol Univ Med Sci 2014; 16(4):43-9.
 12. Chiang LC, Ng LT, Lin IC, Kuo PL, Lin CC. Anti-proliferative effect of apigenin and its apoptotic induction in human Hep G2 cells. Cancer Lett 2006; 237(2):207-14.
 13. Popovic M, Kaurinovic B, Trivic S, Mimica-Dukic N, Bursac M. Effect of celery (Apium graveolens) extracts on some biochemical parameters of oxidative stress in mice treated with carbon tetrachloride. Phytother Res 2006; 20(7):531-7.
 14. Modaresi M. Effect of apium graveolens on testis and spermatogenesis in mice. Exper Animal Biol 2012; 1(3):13-8. (Persian).
 15. Jafarzadeh L, Asgari A, Golshan-Iranpoor F, Kheiri S, Parvin N, Rafieian M, et al. Abortificient effects of Stachys lavandulifolia Vahl in mice. J Shahrekord Univ Med Sci 2010; 11(4):26-31. (Persian).
 16. Kumar D, Kumar A, Prakash O. Potential antifertility agents from plants: a comprehensive review. J Ethnopharmacol 2012; 140(1):1-32.
 17. Louei Monfared A. Histological and morphological characteristics of placenta in the rats administrated with glycyrrhiza glabra extract. Botany Res Int 2013; 6(2):27-31.
 18. Tesch BJ. Herbs commonly used by women: an evidence-based review. Am J Obstet Gynecol 2003; 188(5):S44-55.
 19. Vatanchian M, Dlavar A, Shahsavand S, Kamali H. Teratogenic effects of aqueous extract of aerial part of Verbascum cheiranthifolium in mouse embryo. J North Khorasan Univ Med Sci 2014; 6(4):957-67. (Persian).
 20. Koren G, Dugoua JJ, Magee L, Vohra S, Matsui D, Berard A, et al. MotherNature: establishing a Canadian research network for natural health products (NHPs) during pregnancy and lactation. J Altern Complement Med 2008; 14(4):369-72.
 21. Hajiakhondi A, Abdolalizadehi P, Seidalielahi H, Abdolalizade P, Karimpour H, Memarian H, et al. Plants known effects on embryonic development in animals. Teb Tazkiye 2003; 12(2):56-62. (Persian).
 22. Anvari M, Dashti MH, Zeinali F, Hosseini-Bioki SM. The effect of thyme (Zataria multiflora Boiss.) decoction on pregnancy in rats. J Med Plants 2011; 2(38):19-25. (Persian).
 23. Kooti W, Ali-Akbari S, Asadi-Samani M, Ghadery H, Ashtary-Larky D. A review on medicinal plant of Apium graveolens. Adv Herbal Med 2015; 1(1):48-59.
 24. Hojjati MR, Sedighi HM, Shahrani M. Effect of alcoholic extract of Kelussia odoratissima Mozaffarian on ileum contractions in rats. J Sabzevar Univ Med Sci 2012; 19(2):156-63. (Persian).
 25. Aguwa CN. Toxic effects of the methanolic extract of Lawsonia inermis roots. Int J Crude Drug Res 1987; 25(4):241-5.
 26. Tamura K, Honda H, Mimaki Y, Sashida Y, Kogo H. Inhibitory effect of a new steroidal saponin, OSW‐1, on ovarian functions in rats. Br J Pharmacol 1997; 121(8):1796-802.
 27. Breinholt V, Hossaini A, Svendsen GW, Brouwer C, Nielsen S. Estrogenic activity of flavonoids in mice. The importance of estrogen receptor distribution, metabolism and bioavailability. Food Chem Toxicol 2000; 38(7):555-64.
 28. Motaghi B, Rafieian M, Asgari A. Abortificient effect of mulberry white root in mice. J Gorgan Univ Med Sci 2016; 18(1):53-6. (Persian).
 29. Butterweck V, Hegger M, Winterhoff H. Flavonoids of St. John’s Wort reduce HPA axis function in the rat. Planta Med 2004; 70(10):1008-11.
 30. Elbaum DJ, Bender EM, Brown JM, Keyes PL. Serum progesterone in pregnant rats with ectopic or in situ corpora lutea: correlation between amount of luteal tissue and progesterone concentration. Biol Reprod 1975; 13(5):541-5.
 31. Strick R, Strissel PL, Borgers S, Smith SL, Rowley JD. Dietary bioflavonoids induce cleavage in the MLL gene and may contribute to infant leukemia. Proc Natl Acad Sci U S A 2000; 97(9):4790-5.
 32. Hardani A, Afzalzadeh MR, Amirzargar A, Mansouri E, Meamar Z. Effects of aqueous extract of celery (Apium graveolens L.) leaves on spermatogenesis in healthy male rats. Avicenna J Phytomed 2015; 5(2):113-9.
 33. Shariatzadeh MS, Azarnia M, Kaka GH, Shogh N, Sadraie SH. Study of teratogenic effects of extract of berberis integerrima on liver tissue in mouse embryo. J Cell Tissue 2013; 4(1):63-70.
 34. Yu KM. Relation between placental morphometry and fetal growth. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 1992; 27(4):217-9.
 35. Yin F, Giuliano AE, Law RE, Van Herle AJ. Apigenin inhibits growth and induces G2/M arrest by modulating cyclin-CDK regulators and ERK MAP kinase activation in breast carcinoma cells. Anticancer Res 2000; 21(1A):413-20.
 36. Hsieh WT, Huang KY, Lin HY, Chung JG. Physalis angulata induced G2/M phase arrest in human breast cancer cells. Food Chem Toxicol 2006; 44(7):974-83.