ابعاد مختلف رفتارهای دلبستگی مادر به جنین و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر بیرجند سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: دلبستگی قبل از تولد، نقش مهمی در سلامت مادر، جنین و سازگاری مثبت با مفهوم مادری ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ابعاد مختلف رفتارهای دلبستگی مادر- جنین و برخی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال 1391 بر روی 241 زن باردار به روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های اطلاعات فردی، رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی و پرسشنامه دلبستگی مادر - جنین کرانلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/16) و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، توکی و همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره دلبستگی مادر - جنین 23/9± 63/90 بود. دلبستگی مادر - جنین (نمره کلی و برخی از زیر گروه ها) با سطح تحصیلات و شغل (مادر و همسر) و رضایت زناشویی ارتباط آماری معناداری داشت (05/0p<). همچنین بین برخی از زیر گروه ها با سن بارداری، تعداد بارداری و نوع بارداری (خواسته یا ناخواسته) ارتباط معناداری وجود داشت (05/0p<). ارتباط معناداری بین دلبستگی مادر- جنین (نمره کلی و زیر گروه ها) با سن مادر، سابقه سقط و مرده زایی، بارداری پرخطر، وضعیت مسکن و کفایت درآمد وجود نداشت (05/0p>). همچنین بین دلبستگی مادر - جنین با رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی همبستگی ضعیف و معناداری وجود داشت (05/0p<).
نتیجه‌گیری: در این مطالعه برخی ویژگی های فردی و پری ناتال مانند تحصیلات والدین، تعداد و سن بارداری، با دلبستگی مادر- جنین (نمره کلی و برخی از زیر گروه ها) ارتباط داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Dimensions of Maternal-Fetal Attachment Behaviors and Associated Factors in Pregnant Women Referred to Health Centers of Birjand, Iran, 2012

نویسنده [English]

  • Marzieh Torshizi
Lecturer, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Research Center, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Prenatal attachment plays an important role in health of mother and fetus and positive adaptation to motherhood. The purpose of the present study was to evaluate different dimensions of maternal-fetal attachment behaviors and associated factors.
Methods: This descriptive analytical study was conducted on 241 pregnant women in 2012 with multi-stage sampling method. Data were collected using personal demographics, social support and life satisfaction questionnaires and maternal-fetal attachment (MFA) scale. Data were analyzed using SPSS software version 16.5, independent t-test, ANOVA, Tukey and Spearman correlation coefficients tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean MFA was 90.63±9.23. There were significant relationship between MFA (total score and some of sub scales) and education and occupation (mother and husband) and marital satisfaction (p<0.05). There were significant relationship between sub scales of MFA (no total score) and gestational age, parity and wanted or unwanted pregnancy (p<0.05). There were not any significant relationship between MFA (total score and some of sub scales) and maternal age, abortion and stillbirth history, high risk pregnancy, housing status and income status (p>0.05). There were weakly correlation between MFA and social support and life satisfaction (p<0.05).
Conclusion: Some demographic and prenatalvariables such as parents’ education, parity and age of mother influenced maternal-fetal attachment (total score and some of sub scales) of pregnant women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fetus
  • mothers
  • Object Attachment
  • pregnancy